РЕГЛАМЕНТ роботи Національної ради з питань створення та забезпечення роботи функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

15.11.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО:
На засіданні Національної ради з
питань створення та забезпечення
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
Протокол від 10 жовтня 2017року

I. Загальні положення

1. Регламент роботи Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – Національна рада), яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, розроблений на основі Положення про Національну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року № 201.

2. Регламент встановлює порядок організації роботи Національної Ради.

II. Планування роботи

3. Робота Національної ради проводиться за річним планом роботи (далі –план роботи), що розробляється робочими групами за пропозиціями заступників голови та членів Національної ради, які подаються за тридцять днів до закінчення поточного календарного року.

4. План роботи та зміни до нього затверджуються Національною радою на засіданні.

5. Питання, що не внесені до плану, але потребують нагального розгляду, можуть бути внесені членом Національної ради до порядку денного засідання.

6. План роботи на наступний рік затверджується Національною радою не пізніше, ніж за десять днів до закінчення поточного календарного року.

7. План роботи передбачає такі види заходів:
– проведення засідань Національної ради (в т.ч. виїзних);
– проведення засідань робочих груп (в т.ч. виїзних);
– проведення круглих столів (в т.ч. виїзних);
– проведення аналізу стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – об’єднання);
– вивчення результатів діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань;
– проведення моніторингу стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, виконання програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об’єднань;
– участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань діяльності об’єднань;
– подання Кабінетові Міністрів України розроблених за результатами своєї роботи рекомендацій та пропозицій;
– інформування громадськості про свою діяльність, прийняті на засіданнях пропозиції та рекомендації і стан їх виконання.

8. Плани роботи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

9. За результатами виконання плану роботи готується щорічний звіт.

III. Порядок утворення і затвердження персонального складу

10. Посадовий склад Національної ради затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року № 201 «Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків».

11. Оголошення про формування складу Національної ради розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону у розділі «Колегіальні та дорадчі органи» – «Національна рада з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків».
Пропозиції щодо кандидатур уповноважених представників від місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань профспілок і роботодавців, суб’єктів господарювання до складу Національної ради подаються не пізніше 30 днів з моменту розміщення оголошення про формування складу Національної ради.
12. Кількісний та персональний склад Національної ради затверджує голова Національної ради.
Кількісний склад Національної ради не може становити більш як 80 осіб. Членство в Національній раді є персональним.

13. У випадку не проведення засідань протягом трьох кварталів поспіль, персональний склад Національної ради оновлюється за рішенням
Голови Національної ради відповідно до пункту 11 цього Регламенту.

IV. Порядок підготовки та проведення засідань Національної ради

14. Основною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться один раз на квартал.

15 Позачергові засідання Національної ради скликаються головою Національної ради, а у разі його відсутності – одним з його заступників або за ініціативою не менше 5 (п’яти) членів Національної ради.

16. Позачергове засідання Національної ради проводиться не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження ініціативи про його скликання.

17. Секретар Національної ради інформує членів Національної ради про дату, час, місце проведення та доводить до їх відома проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання.

18. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Національної ради розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

19. За запрошенням голови Національної ради у засіданнях Національної ради можуть брати участь представники засобів масової інформації.
На засідання Національної ради можуть бути запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежні експерти.

20. У разі відсутності члена Національної ради на двох засіданнях без поважних причин голова Національної ради приймає рішення про виключення даної особи зі складу Національної ради.

21. Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Перед початком засідання Національної ради секретар Національної ради організовує проведення письмової реєстрації учасників.

22. Головує на засіданні Національної ради голова Національної ради, а у випадку його відсутності або за його дорученням один із його заступників.
На початку засідання Національної ради затверджується порядок денний, проект якого вноситься на розгляд головою Національної ради.
Проект порядку денного формується відповідно до плану роботи.

23. Прийняття рішень Національною радою здійснюється шляхом голосування.
Голосування здійснюється підняттям руки.
Кожний член Національної ради має лише один голос, який може бути використаний «за» або «проти» поставленого на голосування рішення.
Якщо член Національної ради не голосує ні «за», ні «проти» його позиція розцінюється як утримання від голосування.
Підрахунок голосів під час голосування здійснює секретар Національної ради.

24. Рішення Національної ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем Національної ради, якщо не прийнято іншого рішення перед початком голосування.

25. Під час проведення засідання Національної ради секретар Національної ради веде протокол.
Протокол засідання Національної ради оформляється секретарем Національної ради протягом п’яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання.
Пропозиції та рекомендації Національної ради зазначаються у протоколі засідання який підписується головуючим на засіданні і секретарем Національної ради та надсилається членам Національної ради та Кабінету Міністрів України.
Член Національної ради, який не підтримує пропозиції чи рекомендації може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Протокол Національної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону не пізніше 7 робочих днів з дня проведення засідання.
Під час засідання Національної ради забезпечується аудіо- або відеозапис.

V. Організація роботи робочих груп Національної ради.

26. Національна рада може утворювати для виконання покладених на неї завдань робочі групи.

27. На засіданні Національної ради ухвалюється рішення про створення робочих груп Національної ради за тематичною спрямованістю.

28. Основною формою роботи Робочих груп є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи.
У випадку не проведення засідання протягом трьох місяців – робоча група ліквідовується за рішенням голови Національної ради.

29. До складу робочих груп входять члени Національної ради за власним бажанням.

30. Кожну робочу групу очолює член Національної ради затверджений головою Національної ради.
В разі відсутності члена робочої групи на двох засіданнях без поважної причини, проводиться виключення даної особи зі складу робочої групи за рішенням робочої групи, затвердженим головою Національної ради.

VI. Порядок висвітлення діяльності Національної ради

31. На офіційному веб-сайті Мінрегіону розміщується Положення про Національну раду, Регламент роботи Національної ради, плани роботи Національної ради, протоколи засідань Національної ради, щорічний звіт про діяльність Національної ради, інформація про склад Національної ради, склад робочих груп.

32. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну точку зору Національної ради може висловлювати голова, або за його дорученням заступники голови Національної ради чи уповноважені члени Національної ради.
Інші члени Національної ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не офіційну позицію Національної ради.

Повернутися вгору