Наказ Мінрегіону України від 2 липня 2014 року № 186 “Про погодження Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”

14.01.2016

герб

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

 БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                                    ДКУД_________

 

Н А К А З

02.07.2014                                             Київ                                        № 186

 

Про погодження Положення про Громадську раду

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

 

З метою підвищення ролі громадської думки в процесі прийняття Міністерством рішень та здійсненню координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в галузі регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи протокол першого засідання Громадської ради при Мінрегіоні України  від 28 травня 2014 року №1

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Погодити Положення про громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (додається).

 

  1. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Петруняк Н.Д) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства.

 

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра В.А. НЕГОДА

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

02.07.2014№ 186

 

СХВАЛЕНО

На першому засіданні Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Протокол засідання Громадської ради

від 28 травня 2014 року № 1

Голова Громадської ради

_____________________П.М. Міхайліді

 

“____” ___________2014 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська рада при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – «Мінрегіон України»), налагодження ефективної взаємодії Мінрегіону України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах:

– удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

– містобудування, архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів, збереження історичного та природного середовища;

– житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

– архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

– забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства

(далі – «Державна політика»).

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, регламентом роботи Громадської ради (в разі його схвалення Громадською радою).

1.3. Положення про Громадську раду погоджується з Мінрегіоном України шляхом подання останньому робочою групою з підготовки першого засідання Громадської ради при Мінрегіоні України проекту Положення для надання своїх пропозицій та зауважень. Після обговорення та врахування (чи вмотивованого відхилення) позиції Мінрегіону України щодо змісту Положення, узгоджений та схвалений Громадською радою на її першому засіданні варіант тексту останнього підписується уповноваженим представником Мінрегіону України.

1.4. Регламент Громадської ради затверджується Громадською радою і регулює  організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів.

Розділ II.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Повноваження Громадської ради розповсюджуються на територію України.

2.2. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Мінрегіону України;

сприяння врахуванню Мінрегіоном України громадської думки під час формування та реалізації Державної політики відповідно до завдань Мінрегіону України, визначених чинним законодавством.

2.3. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Мінрегіону України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Мінрегіону України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, а також план взаємодії Громадської ради з Мінрегіоном України, його структурними підрозділами;

3) подає Мінрегіону України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізаціїДержавної політики відповідно до завдань Мінрегіону України, удосконалення роботи Мінрегіону України;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінрегіоном України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Мінрегіону України інформацію щодо пропозицій громадських організацій відносно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку відповідних галузей чи адміністративно-територіальних одиниць в Україні;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.4. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Мінрегіону України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

7) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

8) на запрошення Мінрегіону України, її структурних підрозділів делегувати представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мінрегіоном України та її структурними підрозділами;

9) брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території України;

10) подавати до Мінрегіону України пропозиції щодо заохочення представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

11) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення для сфери регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2.5. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень Мінрегіону України.

Розділ III.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Порядок проведення установчих зборів по обраню громадської ради встановлюється Регламентом проведення установчих зборів по обранню Громадської ради при Мінрегіоні України, текст котрого розробляється ініціативною групою з підготовки установчих зборів зі створення громадської ради.

3.3. Для формування складу Громадської ради Мінрегіон України утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при Мінрегіоні України вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та Мінрегіону України.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Мінрегіон України в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що МінрегіонУкраїни повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Мінрегіоні України до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Мінрегіон України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.4. Мінрегіон України затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Розділ IV.

ПРАВА ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції:

брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

брати участь в роботі  робочих органів з правом голосу (при цьому член Громадської ради може займати лише одну  керівну посаду, за винятком суміщення посад заступника голови Громадської ради та керівника Комітету);

за бажанням можуть бути присутніми на засіданні інших робочих органів до складу яких вони не входять висловлювати свою думку;без права голосу;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членом робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

отримувати за письмовим запитом від керівних органів Громадської ради, визначених Положенням, необхідну інформацію, документи та звіти в письмовій, електронній формі, а також за допомогою інших засобів зв’язку.

4.2. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж 2 рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради (інформація про скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства має бути засвідчена витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступника (ів),які призначаються Громадською радою з числа голів Комітетів Громадської ради. Кількість заступників визначається Громадською радою.

Кожен з заступників є відповідальним за роботу Громадської ради по одному з найбільш важливих питань формування та реалізації Державної політики відповідно до завдань Мінрегіону України,  а також з питань,  пов’язанних з  виконанням основних завдань Громадської ради.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Мінрегіону.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили обвинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради).

Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесене на розгляд Громадської ради за ініціативою третини її дійсних членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало більше половини дійсних членів Громадської ради. До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

У випадку неможливості виконання обов’язків головою Громадської ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин) ці обов’язки виконує один із визначених головою заступник голови Громадської ради.

5.2. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

бере участь у засіданнях колегії Мінрегіону.

5.3.Заступники голови Громадської ради призначаються на засіданні Громадської радиз числа голів Комітетів Громадської ради.

5.4.Голова Громадської ради та заступники формують Правління. Правління координує та забезпечує діяльність Громадської ради, а також постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради. Заступники голови Громадської ради:

забезпечують виконання закріплених за ним напрямків роботи Громадської ради;

контролюють та координує роботу відповідних робочих органів Громадської ради;

контролюють виконання плану роботи Громадської ради;

організовують вивчення та дослідження громадської думки.

5.5.Для забезпечення ведення діловодства, підготовки засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснення  контролю за виконанням рішень Громадської ради, її робочих органів, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради за рішенням Громадської ради обирається Секретаріат (Секретар). Кількісний та персональний склад Секретаріату обирається на засіданні Громадської ради. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, що обирається на засіданні Громадської ради шляхом рейтингового голосування. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу Мінрегіону України, який не є членом Громадської ради. У випадку прийняття Громадською радою рішення про створення Секретаріату, працівник структурного підрозділу Мінрегіону України, який не є членом Громадської ради може  за рішенням Громадської ради увійти до складу Секретаріату та виконувати функції одного із секретарів.

Секретаріат (Секретар) Громадської ради забезпечує ведення діловодства, підготовку засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснює контроль за виконанням рішень Громадської ради, її робочих органів, здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради, виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.6. З метою налагодження роботи Громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються робочі органи ради – Комітети з числа членів Громадської ради. Кількість Комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

Комітети утворюються та діють на строк повноважень Громадської ради. Кількісний та персональний склад Комітету визначається Громадською радою на її засіданні з врахуванням побажання кожного члена ради. Кожен член Громадської ради може бути членом більш ніж  одного Комітету. Засідання Комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності. Залучені до складу Комітетів особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях Комітетів правом дорадчого голосу.

5.7.Комітет очолює голова, який обирається  Комітетом з числа членів ради.

Голова Комітету:

– здійснює організацію і планування діяльності Комітету;

– здійснює організацію документообігу в Комітеті та протокольне оформлення його рішень;

– ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників різних Комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певних питань;

– виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених на Комітет завдань.

5.8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У разі неможливості члена Громадської ради бути присутнім на її засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його уповноважений представник з належним чином оформленим дорученням (посвідченим нотаріально або печаткою організації) без права голосу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Мінрегіону України.

На запрошення голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права голосу.

Секретаріат (Секретар) Громадської ради спільно з представником Мінрегіону України інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Мінрегіону або надсилання відповідного повідомлення електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати проведення засідання.

Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради або за ініціативою не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

5.9.РішенняГромадськоїрадиприймаєтьсявідкритимголосуваннямпростоюбільшістюголосівїїчленів, присутніхназасіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради оформляється протоколом.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Мінрегіоном України.

Рішення Мінрегіону України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ VI.

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Громадська рада інформує Мінрегіон України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

6.2. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює МінрегіонУкраїни.

6.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

____________

 

Повернутися вгору