Наказ Мінрегіону від 16.09.2016 № 254 “Про затвердження Положення про громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”

19.09.2016

герб

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

                                    ДКУД_________

 

Н А К А З

 

16.09.2016                                  Київ                                        № 254

 

 

Про затвердження Положення про громадську раду

при Міністерстві регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

 

З метою підвищення ролі громадськості під час забезпечення формування та реалізації Міністерством державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, а також забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також враховуючи протокол засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 липня  2016 року №1,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити Положення про громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.
 2. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Аверкіна Н.А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства.
 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіону від 02 липня 2014 року № 186 «Про погодження Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»
 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем’єр-міністр України –Міністр регіонального

розвитку, будівництва тажитлово-комунального

господарства України                                                                                                                       Г.Г. ЗУБКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

16.09.2016 № 254

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, а також у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.3. Це Положення розроблене Громадською радою та набуває чинності з дня його затвердження в установленому законодавством порядку Мінрегіоном. Це Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінрегіону протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

1.4. Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.

 1. Завдання, функції та права Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1 сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.2 здійснення громадського контролю за діяльністю Мінрегіону;

2.1.3 сприяння врахуванню Мінрегіоном громадської думки під час забезпечення  формування та реалізації державної політики.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1 готує та подає Мінрегіону пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.2 готує та подає до Мінрегіону пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.3 подає Мінрегіону обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Мінрегіон проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Мінрегіону;

2.2.4 проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Мінрегіону та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Мінрегіон;

2.2.5 здійснює громадський контроль за врахуванням Мінрегіоном пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.6 інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінрегіону та в інший прийнятний спосіб;

2.2.7 збирає, узагальнює та подає Мінрегіону інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

2.2.8 організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

2.2.9 готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

2.3.1 утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2.3.2 залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

2.3.3 організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

2.3.4 отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

2.3.5 отримувати від Мінрегіону проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

2.3.6 взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

2.3.7 розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

2.3.8 на звернення Мінрегіону делегувати представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій, конкурсних комісіях тощо), що проводяться Мінрегіоном;

2.3.9 брати участь у розробленні державних цільових програм, проектів нормативно-правових актів;

2.3.10 подавати до Мінрегіону пропозиції щодо заохочення представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

2.3.11 розглядати інші питання відповідно до завдань, покладених на Громадську раду.

2.4. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Мінрегіон.

2.5. Повноваження Громадської ради поширюються на всю територію України.

 1. Порядок формування Громадської ради

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Мінрегіону, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.3. Для формування складу Громадської ради Мінрегіон не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

Якщо при Мінрегіоні вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Мінрегіоном не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Мінрегіон затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники Мінрегіону.

Персональний склад ініціативної групи Мінрегіон оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Мінрегіон в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 3.1 Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Мінрегіоном, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Мінрегіону та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Мінрегіону.

Мінрегіон оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.4. Мінрегіон на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 1. Права членів Громадської ради

4.1. Члени Громадської ради мають право:

4.1.1 брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції;

4.1.2 брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

4.1.3 бути членом робочого органу Громадської ради;

4.1.4 бути присутніми на засіданнях робочих органів Громадської ради, до складу яких вони не входять, висловлювати свою думку з правом дорадчого голосу (без права голосу);

4.1.5 інформувати Громадську раду про свою діяльність;

4.1.6 інформувати Громадську раду про виникнення обставин, які відповідно до законодавства та Положення унеможливлюють продовження виконання повноважень члена Громадської ради;

4.1.7 пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

4.1.8 ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

4.1.9 отримувати за письмовим запитом від керівних органів Громадської ради, визначених Положенням, необхідну інформацію, документи та звіти в письмовій, електронній формі, а також за допомогою інших засобів зв’язку.

4.2. Член Громадської ради може займати лише одну керівну посаду у Громадській раді, за винятком суміщення посад заступника голови Громадської ради та керівника Комітету.

4.3. Член Громадської ради одночасно може бути членом лише одного Комітету.

 1. Порядок припинення членства у Громадській раді

5.1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

5.1.1 систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

5.1.2 надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

5.1.3 скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

5.1.4 неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

5.1.5 подання членом Громадської ради відповідної заяви;

5.1.6 обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

5.1.7 набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

5.1.8 смерті члена Громадської ради.

 1. Зміна складу, дострокове припинення діяльності Громадської ради

6.1. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

6.2. Зміни у складі Громадської ради затверджуються наказом Мінрегіону на підставі протоколу засідання Громадської ради. Мінрегіон оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

6.3. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Мінрегіон вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому Положенням для формування складу Громадської ради.

6.4. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

6.4.1 коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

6.4.2 невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

6.4.3 прийняття відповідного рішення на її засіданні;

6.4.4 реорганізації або ліквідації Мінрегіону.

6.5. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Мінрегіону.

6.6. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених підпунктами 6.4.1 – 6.4.3 Положення, Мінрегіон утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

 1. Організація роботи Громадської ради

7.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

7.2. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року  № 996.

7.3. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Мінрегіону.

7.4. Повноваження Голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням.

7.5. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесене на розгляд Громадської ради за ініціативою однієї третини загального складу її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало більше половини загального складу  членів Громадської ради. До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

7.6. У випадку неможливості виконання обов’язків головою Громадської ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин) ці обов’язки виконує один із визначених головою заступників голови Громадської ради.

7.7. У разі припинення повноважень Голови Громадської ради до обрання нового Голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник Голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

7.8. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Мінрегіоном, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Мінрегіону.

7.9. Голова Громадської ради має заступників, які обираються Громадською радою за поданням Голови Громадської ради з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

7.10. Кожен із заступників є відповідальним за роботу Громадської ради за відповідними напрямами діяльності Мінрегіону, а також з питань, пов’язаних з виконанням основних завдань Громадської ради.

7.11. Заступники голови Громадської ради:

7.11.1 забезпечують виконання закріплених за ним напрямків роботи Громадської ради;

7.11.2 контролюють та координують роботу відповідних робочих органів Громадської ради;

7.11.3 контролюють виконання плану роботи Громадської ради;

7.11.4 організовують вивчення та дослідження громадської думки з питань, що належать до їх компетенції.

7.12. Для забезпечення ведення діловодства, підготовки засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснення контролю за виконанням рішень Громадської ради, її робочих органів, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради за рішенням Громадської ради обирається Секретар (Секретаріат).

7.13. За заявою Громадської ради  Мінрегіон може покласти здійснення функцій Секретаря Громадської ради на представника Мінрегіону.

7.14. Голова Громадської ради, його заступники та Секретар Громадської ради формують Правління. Правління координує та забезпечує діяльність Громадської ради, а також постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради.

7.15. З метою налагодження роботи Громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються робочі органи ради – Комітети, з числа членів Громадської ради. Кількість Комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

7.16. Комітети утворюються та діють на строк повноважень Громадської ради.

7.17. Кількісний та персональний склад Комітету визначається Громадською радою на її засіданні.

7.18. Кожен член Громадської ради не може бути членом більш ніж одного Комітету.

7.19. Засідання Комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності.

7.20. Члени Громадської ради, які не є членами відповідного Комітету, можуть брати участь у роботі Комітету з правом дорадчого голосу (без права голосу).

7.21. Залучені до роботи Комітетів особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях Комітетів правом дорадчого голосу.

7.22. Комітет очолює голова, який обирається Комітетом з числа членів Комітету шляхом рейтингового голосування.

7.23. Голова Комітету:

7.23.1 здійснює організацію і планування діяльності Комітету;

7.23.2 здійснює організацію документообігу в Комітеті та протокольне оформлення його рішень;

7.23.3 ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників різних Комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певних питань;

7.23.4 виконує інші функції, необхідні для забезпечення покладених на Комітет завдань.

 1. Засідання Громадської ради

8.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

8.2. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради, Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або однієї третини загального складу її членів.

8.3. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

8.4. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

8.5. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

8.6. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, його заступники або інший уповноважений представник Мінрегіону.

8.7. За запрошенням Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

8.8. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.9. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Мінрегіоном.

8.10. Рішення Мінрегіону, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінрегіону та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

8.11. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Мінрегіону в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

8.12. Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону та в інший прийнятний спосіб.

 1. Інформування про діяльність Громадської ради, матеріально-технічне забезпечення Громадської ради

9.1. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці “Громадська рада”.

9.2. Забезпечення Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Мінрегіон.

9.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Начальник Відділу

взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю                                                                      Н.Л. Аверкіна

 

Повернутися вгору