Положення

30.10.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
від 26 жовтня 2020 року № 257

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду
Міністерства розвитку громад та територій України

 I. Загальні положення

 1. Науково-технічна рада (далі – НТР) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства розвитку громад та територій України, утвореним для надання наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності, що належать до компетенції Мінрегіону.

 2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

 3. НТР здійснює свою діяльність на громадських засадах.

II. Основні завдання та функції НТР

 1. Основними завданнями НТР є надання наукових рекомендацій та пропозицій щодо:

 • формування і реалізації державної політики у сферах, що належать до повноважень Мінрегіону;
 • визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;
 • удосконалення нормативно-правових та нормативних актів, нормативних документів з відповідних питань;
 • використання та впровадження найкращого міжнародного досвіду, в тому числі щодо гармонізації національного законодавства з законодавством Європейського Союзу.
 1. НТР відповідно до покладених на неї завдань:

 • проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

 • розглядає найважливіші науково-технічні проблеми та надає пропозиції щодо пріоритетних напрямів та тематики наукових (науково-технічних) робіт (наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, далі – наукових робіт) у відповідних сферах;

 • бере участь в організації наукових робіт із пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку та наукового обґрунтування науково-технічного розвитку будівельної галузі;

 • сприяє підвищенню ефективності наукових робіт та практичного використання отриманих результатів;

 • надає пропозиції щодо створення умов для покращення рівня професійної підготовки фахівців у відповідних сферах, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

 • розглядає питання міжнародного науково-технічного співробітництва і розробляє рекомендації щодо подальших напрямів його розвитку;

 • надає наукові рекомендації і пропозиції щодо забезпечення формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Міністерства, зокрема щодо:

 • формування безпечного середовища для життя і здоров’я людини, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • розвитку інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах, інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку;
 • планування територій, проведення містобудівного моніторингу;
 • нормування промисловості будівельних матеріалів;
 • удосконалення кошторисної нормативної бази у будівництві;
 • інвестиційної та інноваційної діяльності;
 • формування житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання;
 • формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 • формування та реалізації державної політики з питань удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 1. НТР розглядає:

 • проекти державних будівельних норм, нормативно-правових та нормативних актів, нормативних документів з питань, що належать до її компетенції, змін до них, пропозиції щодо втрати ними чинності, їх скасування чи відновлення дії;
 • пропозиції щодо видачі технічних свідоцтв придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві;
 • питання здійснення методичного забезпечення у сферах, що належать до компетенції Мінрегіону;
 • питання щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами;
 • проекти кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві;
 • проекти державних цільових програм та інших науково-технічних програм, що належать до повноважень Мінрегіону.
 1. НТР стосовно наукових робіт розглядає питання щодо:

 • тематики, обґрунтування актуальності, очікуваних результатів, впровадження та орієнтовної вартості й трудомісткості наукових робіт, що пропонуються до виконання;
 • стану виконання проміжних етапів та результатів виконання й впровадження завершених наукових робіт.
 1. НТР має право:

 • залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також провідних фахівців, науковців, незалежних експертів (за згодою);

 • організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

III. Склад та структура НТР

 1. НТР складається з Президії НТР (далі – Президія) та секцій НТР (далі – Секції).

 2. Головою НТР є Міністр розвитку громад та територій України (далі – Міністр).

Заступником голови НТР є, за посадою, перший заступник Міністра.

 1. Склад НТР формується з посадових осіб Мінрегіону та може формуватися з представників інших центральних органів виконавчої влади, представників наукових організацій та установ, закладів освіти, громадських об’єднань (у тому числі тих, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням і протидією корупції), експертних організацій, саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, міжнародних організацій, фахівців та науковців у відповідних сферах (за згодою).

 2. Персональний склад Президії та Секцій затверджується наказом Мінрегіону.

 3. До складу Президії входять: голова НТР, заступник голови НТР, члени Президії, відповідальний секретар НТР.

Членами Президії, за посадами, є заступники Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та керівник юридичної служби Мінрегіону.

 1. Члени НТР здійснюють свою роботу у складі секцій НТР за фаховими напрямами (далі – Секції).

У складі НТР постійно діють:

 • секція технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві;
 • секція ціноутворення, економіки та організації будівництва;
 • секція містобудування;
 • секція з реформування та розвитку житлово-комунального господарства.
 1. Кількість членів Секції не повинна перевищувати 35 осіб, з яких:

 • не більше 50 % загальної чисельності – представники Мінрегіону, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підприємств, організацій та установ Мінрегіону;
 • не менше 25 % загальної чисельності – представники громадських об’єднань (по одному делегованому представнику).
 1. Головою Секції є перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

 2. Відповідальним секретарем Секції є керівник самостійного структурного підрозділу апарату Мінрегіону відповідно до компетенції.

Секретарем Секції є працівник самостійного структурного підрозділу апарату Мінрегіону відповідно до компетенції.

Організаційне забезпечення роботи Секцій здійснюється самостійними структурними підрозділами апарату Мінрегіону, працівники яких є відповідальними секретарями Секцій.

IV. Організація роботи НТР

 1. НТР здійснює свою роботу у формі засідань, які можуть проводитись у режимі відеоконференції із можливою одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Згода на участь у засіданні Президії та/або Секції у режимі відеоконференції надається кожним членом НТР шляхом надсилання персонального листа на адресу відповідального секретаря.

 1. Рішення НТР приймаються на засіданні Президії та мають рекомендаційний характер.

 2. Засідання Президії є правомочним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Президії, присутніх на засіданні, відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів голос голови НТР є вирішальним.

Член Президії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Президія має право вето щодо прийнятих Секцією рішень з наступним поверненням їх на повторний розгляд Секції.

 1. Засідання Секції є правомочним, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

 2. Для участі у засіданнях Секції можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

 3. Засідання Секції проводяться відкрито із забезпеченням онлайн-трансляції на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Зазначені онлайн-трансляції здійснюються самостійним структурним підрозділом апарату Мінрегіону, що забезпечує технічне супроводження офіційного вебсайту Мінрегіону.

 1. Порядок денний засідання Секції оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінрегіону за п’ять робочих днів до дня проведення засідання.

 2. Про порядок денний засідання і дату його проведення члени Секції повідомляються телефонограмою, факсограмою або електронною поштою.

 3. Рішення Секції приймаються простою більшістю голосів членів Секції, присутніх на засіданні, відкритим голосуванням та відображаються в протоколах відповідних засідань. У разі рівного розподілу голосів голос голови Секції є вирішальним.

Прийняті Секцією рішення виносяться на розгляд Президії.

 1. Член Секції, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 2. Протоколи засідань Секцій підписуються головою Секції та відповідальним секретарем Секції та зберігаються у секретаря Секції.

 3. Скан-копії протоколів (витягів з протоколів) засідань Секції підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті Мінрегіону протягом п’яти робочих днів з дня проведення засідання.

 4. Спільні засідання Секцій для обговорення питань, які стосуються декількох фахових напрямів, проводяться з дотриманням вимог, встановлених цим Положенням для проведення засідань Секцій.

 5. Протоколи спільних засідань Секцій підписуються головами та відповідальними секретарями відповідних Секцій.

VI. Права та обов’язки членів НТР

 1. Голова НТР:

 • здійснює керівництво роботою НТР;
 • ініціює проведення засідання Президії;
 • підписує протоколи (витяги з протоколів) засідання Президії;
 • контролює стан і результати виконання рішень НТР.

У разі відсутності голови НТР, або за його дорученням, функції голови НТР виконує заступник голови НТР.

 1. Відповідальний секретар НТР:

 • надає голові НТР пропозиції щодо проведення засідань Президії;
 • організовує проведення засідань Президії;
 • одержує протоколи засідання Секцій, узагальнює питання, розглянуті на засіданнях Секцій;
 • разом з головами Секцій НТР готує проекти рішень Президії і рекомендацій з питань, що розглядаються;
 • готує та надає голові НТР на затвердження проекти протоколів засідань Президії;
 • здійснює поточний контроль за станом виконання прийнятих рішень і доповідає про це голові НТР, а також бере участь у засіданнях Секцій.
 1. Голова Секції:

 • здійснює керівництво роботою Секції;
 • ініціює проведення та визначає час і місце проведення засідань Секції;
 • затверджує порядок денний та веде засідання Секції;
 • забезпечує неупереджене обговорення та прийняття рішень з питань, які розглядаються на засіданнях Секції.

У разі відсутності голови Секції, або за його дорученням, функції голови Секції виконує Відповідальний секретар Секції.

 1. Відповідальний секретар Секції:

 • організовує роботу з підготовки матеріалів до засідання Секції;
 • готує порядок денний засідання Секції та список запрошених на засідання Секції;
 • організовує проведення засідань Секції;
 • відповідає за оформлення протоколу у відповідності до висловлених думок членами Секції та прийнятими рішеннями;
 • протягом п’яти робочих днів після засідання Секції надсилає копію протоколу засідання секції відповідальному секретарю НТР та інформує про стан виконання попередніх рішень Секції.
 1. Секретар Секції:

 • готує матеріали для розгляду на засіданні Секції та доводить їх до відома членів Секції;
 • складає перелік присутніх членів Секції, які беруть участь у її роботі;
 • під час проведення засідання Секції веде протокол;
 • забезпечує збереження підписаних протоколів засідання Секції;
 • здійснює реєстрацію протоколів засідань Секції;
 • формує та зберігає архів Секції.
 1. Члени НТР:

 • надають пропозиції щодо розгляду відповідних питань на засіданнях НТР;
 • особисто беруть участь у її засіданнях;
 • мають право широкого та вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні Секції, ознайомлюватися з усіма матеріалами та науковими працями, які вносяться на її засідання.
 1. Самостійний структурний підрозділ апарату Міністерства, який вносить відповідне питання на розгляд Секції та Президії, готує:

 • проект рішення;
 • інформаційну довідку;
 • копії всіх документів, на які є посилання у проекті рішення і довідці;
 • пропозиції щодо доповідачів та запрошених.
 1. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності НТР здійснює Мінрегіон.

Т.в.о. генерального директора Директорату
технічного регулювання у будівництві                                                                      Олена ВОСКОБІЙНИК

Повернутися вгору