Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.04.2020 № 144/20 “Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

15.05.2020

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

15.04.2020 №144/20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2020 р.
за № 362/34645

Про затвердження Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, статті 48 Закону України “Про запобігання корупції” НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що додається.
  2. Запровадити автоматизований розподіл обов’язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами відповідно до пункту 53 розділу II Закону України від 04 березня 2020 року № 524-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова                                    О.Новіков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
15 квітня 2020 року № 144/20

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2020 р.
за № 362/34645

 

ПОРЯДОК
проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статей 48 та 50 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

декларація – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі остання виправлена декларація), що подана відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону;

достовірність задекларованих відомостей – відсутність розбіжностей між відомостями, зазначеними у декларації, та відомостями, що містяться у правовстановлюючих документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерелах інформації та були отримані Національним агентством під час проведення контролю та повної перевірки декларації, а також точність відображеної в декларації оцінки задекларованих активів;

заступник Голови Національного агентства – заступник Голови Національного агентства до функціональних обов’язків якого належать питання здійснення заходів фінансового контролю;

точність оцінки задекларованих активів – відповідність зазначеної в декларації вартості об’єктів декларування відомостям про ринкову вартість (ціну) таких або аналогічних об’єктів декларування на дату їх набуття, що отримані Національним агентством у встановленому законодавством порядку;

структурний підрозділ – структурний підрозділ у межах самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

самостійний структурний підрозділ – самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

уповноважена особа – уповноважена особа Національного агентства, визначена відповідно до статті 13 Закону, до посадових обов’язків якої віднесено проведення заходів фінансового контролю.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

3. Національне агентство проводить контроль та повну перевірку декларацій через уповноважених осіб відповідно до цього Порядку.

II. Порядок проведення контролю декларацій

1. Відповідно до Закону Національне агентство проводить щодо декларацій такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

2. Національне агентство здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі:

1) повідомлень, що надходять від державних органів, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які відповідно до статті 49 Закону перевіряють факт подання декларацій суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), та повідомляють Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

2) інформації, що надходить до Національного агентства від фізичних чи юридичних осіб, у тому числі від громадських об’єднань та їхніх представників, правоохоронних органів чи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, стосовно факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування;

3) самостійного виявлення Національним агентством фактів неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування:

інформації, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у мережі Інтернет, інших джерелах інформації;

даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), у тому числі виявлених за допомогою засобів програмного забезпечення Реєстру.

3. У разі отримання інформації (повідомлення) про факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування або самостійного виявлення такої інформації відповідно до пункту 2 цього розділу Національне агентство перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування шляхом пошуку даних у Реєстрі.

4. У випадку встановлення факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування Національне агентство вживає заходи, передбачені Законом, відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства від 06 вересня 2016 року № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609.

5. Контроль щодо правильності та повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під час заповнення та подання такої декларації та з урахуванням технічних вимог до полів зазначеної форми декларації.

6. Логічний та арифметичний контроль проводиться після подання декларації автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій (далі – ІТС ЛАК).

III. Порядок проведення повної перевірки декларацій

1. Складовими предмета повної перевірки декларації є:

1) з’ясування достовірності задекларованих відомостей;

2) з’ясування точності оцінки задекларованих активів;

3) перевірка на наявність конфлікту інтересів;

4) перевірка на наявність ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів.

2. Повна перевірка проводиться щодо декларацій, відібраних Національним агентством у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, в тому числі з таких підстав, визначених Законом:

1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб’єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав позначку “Член сім’ї не надав інформацію” (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);

4) отримано інформацію від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Розгляд отриманої інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства;

5) Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя такого суб’єкта декларування.

3. У разі наявності однієї з підстав для проведення повної перевірки відібрані Національним агентством у порядку черговості на підставі оцінки ризиків декларації для обов’язкової повної перевірки розподіляються автоматизовано уповноваженим особам для проведення такої перевірки.

Якщо повна перевірка стосується декларації суб’єкта декларування, щодо інших декларацій якого у цей час проводиться повна перевірка, то нова перевірка розподіляється уповноваженій особі, яка проводить перевірку інших декларацій такого суб’єкта декларування.

4. Національне агентство під час проведення повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, з урахуванням всіх складових предмета повної перевірки, що визначені в пункті 1 цього розділу.

5. Повна перевірка декларації передбачає такі дії:

1) аналіз відомостей про об’єкти декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, банків даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових систем, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, відкритих базах даних, реєстрах іноземних держав, інших джерел, що можуть містити інформацію про об’єкти декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації;

2) створення, збирання, одержання, використання та інша обробка інформації, у тому числі за допомогою автоматизованих засобів, яка є необхідною для повної перевірки декларації, з використанням джерел інформації, визначених у цьому Порядку;

3) у разі необхідності звернення до суб’єкта декларування для отримання пояснень та копій підтвердних документів, отримання інформації щодо найменування контрагента правочину відповідно до абзацу другого пункту 10 частини першої статті 46 Закону, розгляд і врахування наданих суб’єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів, іншої інформації під час проведення повної перевірки декларації відповідно до цього Порядку.

6. Під час повної перевірки декларації Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у декларації;

2) відомості, надані суб’єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей;

3) відомості, у тому числі інформація з обмеженим доступом, що надходять (отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, експертів, громадян та їх об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі:

отримані Національним агентством під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї;

зібрані під час здійснення контролю декларацій за допомогою ІТС ЛАК, моніторингу способу життя суб’єкта декларування;

зібрані в результаті розгляду повідомлень викривачів, інших суб’єктів звернення;

отримані під час реалізації повноважень щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень щодо запобігання корупції;

6) відомості, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання на які у документах Національного агентства наданий слідчим, детективом або прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

7. У разі неможливості встановлення вартості незадекларованих активів з джерел, визначених підпунктами 1 – 3, 5, 6 пункту 6 цього розділу, Національне агентство відповідно до законодавства може залучити спеціалістів та експертів.

8. У разі неможливості одержання у межах строку проведення повної перевірки відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство проводить повну перевірку декларації відповідно до наявних у нього відомостей, про що зазначається у довідці про результати проведення повної перевірки декларації.

У разі отримання нової інформації після завершення повної перевірки декларації Національне агентство вживає заходів за наявності відповідних підстав щодо проведення повторної повної перевірки декларації в частині отриманої нової інформації.

9. З метою здійснення повної перевірки декларації уповноважена особа Національного агентства має право відповідно до статей 12, 13 Закону направляти запити про надання документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, експертів, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Під час здійснення повної перевірки уповноважена особа Національного агентства має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені суб’єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації, у тому числі для з’ясування дотримання суб’єктом декларування вимог статей 23, 25, 26, 36 Закону.

10. Повна перевірка декларації проводиться в частині об’єктів декларування, які не були охоплені повною перевіркою декларацій цього суб’єкта декларування попередніх періодів, крім випадку, коли Національне агентство отримало нову інформацію щодо об’єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були доступні під час проведення попередньої перевірки.

11. Інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством.

12. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації. Такий запит направляється за підписом Голови Національного агентства чи заступника Голови Національного агентства.

З метою проведення повної перевірки уповноважена особа має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав.

13. Достовірність задекларованих відомостей перевіряється шляхом порівняння зазначених у декларації відомостей з даними, отриманими Національним агентством під час проведення контролю та повної перевірки декларації.

14. При встановленні точності оцінки задекларованих суб’єктом декларування активів Національне агентство аналізує та порівнює відомості щодо вартості задекларованих активів з ринковою вартістю таких або аналогічних активів на дату їх набуття.

У разі неможливості самостійного встановлення ринкової вартості задекларованих активів на дату їх набуття за наявності обґрунтованих сумнівів щодо точності задекларованих активів, у тому числі з урахуванням отриманої інформації, Національне агентство відповідно до законодавства може залучати спеціалістів та експертів.

15. Перевірка на наявність конфлікту інтересів полягає у встановленні на підставі даних, що зазначені або повинні бути зазначені в декларації, дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо одержання подарунків, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та обов’язку щодо передачі в управління належних суб’єкту декларування підприємств чи корпоративних прав, передбачених статтями 23, 25, 26, 36 Закону.

У разі виявлення під час повної перевірки реального чи потенційного конфлікту інтересів суб’єкта декларування уповноважена особа інформує про це структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції контролю за дотриманням законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

16. Ознаки незаконного збагачення або необґрунтованості активів під час повної перевірки декларації встановлюються шляхом визначення вартості активів, що набуті суб’єктом декларування, та порівняння її з інформацією про отримані таким суб’єктом декларування та членами його сім’ї законні доходи відповідно до декларацій такого суб’єкта декларування та інших відомостей, отриманих під час повної перевірки.

При цьому враховується вартість активів, набутих після набрання чинності Законом України від 31 жовтня 2019 року № 263-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів”, а також визначення термінів, що наведені в Кримінальному кодексі України та Цивільному процесуальному кодексі України.

Встановлення ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів здійснюється щодо декларацій, поданих особами, які зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону.

17. У разі виявлення Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації можливих недостовірних задекларованих відомостей, у тому числі неточної оцінки задекларованих активів, порушення вимог статей 23, 25, 26, 36 Закону, ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів, уповноважена особа направляє відповідному суб’єкту декларування запит з пропозицією надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів відповідно до Закону. Такий запит направляється суб’єкту декларування не пізніше десяти робочих днів до дня завершення основного або продовженого строку проведення повної перевірки.

Суб’єкт декларування має право надати або надіслати за допомогою програмних засобів Реєстру чи електронного зв’язку пояснення, копії документів не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного запиту Національного агентства.

Надані суб’єктом декларування письмові пояснення, копії підтвердних документів є обов’язковими до розгляду Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації.

У разі ненадання суб’єктом декларування письмових пояснень, копій підтвердних документів Національне агентство проводить повну перевірку на підставі наявних відомостей.

Надання суб’єктом декларування пояснень, копій підтвердних документів, іншої інформації після завершення строку повної перевірки не є підставою для проведення повторної повної перевірки декларації.

18. Уповноважена особа направляє запити суб’єкту декларування з метою отримання його пояснень, копій підтвердних документів, іншої інформації у передбачених цим Порядком випадках за допомогою програмних засобів Реєстру чи електронного зв’язку.

19. Днем початку строку проведення повної перевірки декларації вважається наступний робочий день за днем автоматизованого розподілу обов’язку щодо її проведення на уповноважену особу.

Повна перевірка повинна бути завершена у строк не більше ніж 120 календарних днів з дня початку строку перевірки.

За наявності підстав, визначених в цьому Порядку, керівник структурного підрозділу за погодженням із заступником Голови Національного агентства може продовжити строк проведення повної перевірки на підставі обґрунтованої доповідної записки уповноваженої особи, яка здійснює повну перевірку декларації, на загальний сукупний строк не більше ніж 60 календарних днів.

У разі продовження строку повної перевірки його перебіг розпочинається наступного календарного дня після спливу строку.

20. Строк проведення повної перевірки може бути продовжено у таких випадках:

1) неотримання відповіді або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запит Національного агентства до:

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань;

суб’єкта декларування з проханням надати пояснення, підтвердні документи;

2) якщо до завершення строку перевірки суд не ухвалив рішення щодо розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, на підставі звернення Національного агентства до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – підприємця;

3) якщо до завершення строку повної перевірки уповноважена особа, яка здійснює повну перевірку, не отримала від банківської установи інформацію про розкриття банківської таємниці;

4) неотримання відповіді на запит про отримання від державних та інших компетентних органів іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації, або у зв’язку з необхідністю перекладу на українську мову отриманих документів, інформації;

5) неотримання висновку щодо вартості незадекларованих активів;

6) неотримання висновку щодо ринкової вартості задекларованих активів;

7) неможливості проведення повної перевірки уповноваженою особою, на яку було розподілено обов’язок проведення такої перевірки, у таких випадках:

тимчасова непрацездатність уповноваженої особи у зв’язку з хворобою, її відрядження упродовж більше ніж 15 календарних днів;

звільнення, переведення на іншу посаду уповноваженої особи;

наявність в уповноваженої особи потенційного або реального конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням перевірки, що з’ясувалася під час проведення перевірки.

У разі продовження строку проведення повної перевірки з підстави, визначеної в підпункті 7 цього пункту, керівник самостійного структурного підрозділу може ініціювати проведення повторного автоматизованого розподілу обов’язку з проведення повної перевірки. Рішення щодо проведення повторного автоматизованого розподілу приймає Голова Національного агентства або за його дорученням заступник Голови Національного агентства.

21. Повторна повна перевірка проводиться в частині інформації, яка може бути перевірена і раніше не перевірялася. Повторна повна перевірка проводиться відповідно до всіх складових предмета повної перевірки. Перебіг строку повторної повної перевірки розпочинається наступного робочого дня за днем автоматизованого розподілу обов’язку щодо її проведення на уповноважену особу.

IV. Результати проведення повної перевірки декларації

1. За результатами проведення повної перевірки декларації уповноважена особа складає та підписує довідку про результати проведення повної перевірки декларації (далі – Довідка) за формою, наведеною у додатку 1.

Довідка складається та підписується протягом 10 робочих днів з дня закінчення основного або продовженого строку повної перевірки.

2. Довідка повинна містити таку інформацію:

підстави для проведення повної перевірки;

дата початку строку повної перевірки та відомості про результати автоматизованого розподілу (повторного автоматизованого розподілу, якщо він проводився);

перелік запитів, що надсилалися для проведення перевірки, у тому числі з метою отримання пояснення, підтвердних документів, іншої інформації від суб’єкта декларування;

джерела інформації, що були використані під час проведення перевірки, у тому числі перелік інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у декларації;

висновок за результатами повної перевірки.

Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, у тому числі неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів, ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, у довідці додатково наводиться обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб’єкта декларування.

3. Уповноважена особа не пізніше наступного робочого дня після її складання та підписання подає Довідку для погодження керівнику структурного підрозділу.

Керівник структурного підрозділу повинен упродовж п’яти робочих днів з дня отримання Довідки погодити її або повернути з мотивованим обґрунтуванням відмови в її погодженні.

У випадку відмови керівника структурного підрозділу погодити Довідку уповноважена особа упродовж двох робочих днів повинна врахувати зауваження і подати Довідку на повторне погодження або в разі незгоди чи у випадку неприйняття керівником структурного підрозділу рішення щодо погодження Довідки у встановлений у цьому пункті строк передати Довідку на погодження керівнику самостійного структурного підрозділу.

Керівник самостійного структурного підрозділу повинен упродовж п’яти робочих днів з дня отримання Довідки погодити її або повернути з мотивованим обґрунтуванням відмови в її погодженні.

У випадку відмови керівника самостійного структурного підрозділу погодити Довідку уповноважена особа упродовж двох робочих днів повинна врахувати зауваження і подати Довідку на повторне погодження або в разі незгоди чи у випадку неприйняття керівником самостійного структурного підрозділу рішення щодо погодження Довідки у встановлений в цьому пункті строк передати Довідку на погодження Голові Національного агентства або заступнику Голови Національного агентства.

Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства протягом 10 робочих днів ухвалює остаточне рішення та погоджує Довідку або надає доручення щодо внесення до неї виправлень, які повинні бути внесені у строк не більше 10 робочих днів.

4. У разі встановлення під час проведення повної перевірки обставин, які свідчать про те, що особа, декларація якої перевіряється, не є суб’єктом декларування, або у разі, якщо розпочато перевірку декларації, яка не підлягає повній перевірці, уповноважена особа складає довідку про припинення повної перевірки декларації без затвердження її результатів за формою, наведеною в додатку 2, яка погоджується в порядку, визначеному в пункті 3 цього розділу.

У разі непогодження такої довідки Головою Національного агентства або заступником Голови Національного агентства відповідна декларація за їх рішенням направляється для проведення повторного автоматизованого розподілу.

5. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції Національного агентства та повноважень посадових осіб структурного підрозділу, який проводив перевірку, уповноважена особа, яка здійснювала таку перевірку, упродовж п’яти робочих днів після погодження Довідки розпочинає збір даних для встановлення наявності підстав для складення протоколу про таке правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі наявності зазначених підстав уповноважена особа складає відповідний протокол і направляє його до суду відповідно до Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 06 грудня 2019 року № 159/19, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 січня 2020 року за № 14/34297.

У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції посадових осіб інших структурних підрозділів апарату Національного агентства, уповноважена особа, яка здійснювала таку перевірку, упродовж п’яти робочих днів з дня погодження Довідки передає інформацію та матеріали перевірки до такого структурного підрозділу.

У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції інших органів, уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж п’яти робочих днів з дня погодження Довідки складає відповідний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3. Після погодження зазначеного висновку керівником структурного підрозділу його затверджує Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства. Затверджений обґрунтований висновок разом із відповідними матеріалами надсилається іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

6. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак корупційного або іншого злочину уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж п’яти робочих днів з дня погодження Довідки складає відповідний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного правопорушення у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4. Після погодження зазначеного висновку керівником структурного підрозділу його затверджує Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства. Затверджений обґрунтований висновок разом із відповідними матеріалами надсилається до органу досудового розслідування з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

7. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак порушення вимог Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, порушення інших вимог Закону, що не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність, уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж п’яти робочих днів з дня погодження Довідки передає таку інформацію та відповідні матеріали перевірки до відповідного структурного підрозділу апарату Національного агентства для розгляду питання щодо наявності підстав для вжиття заходів реагування.

8. У разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак необґрунтованості активів уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж п’яти робочих днів з дня погодження відповідної Довідки після завершення повної перевірки надсилає суб’єкту декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або електронних засобів запит про надання протягом десяти робочих днів письмового пояснення за таким фактом із відповідними доказами.

У разі ненадання суб’єктом декларування у зазначений строк письмових пояснень і доказів чи надання їх не в повному обсязі (у тому числі якщо надані докази не спростовують висновок про наявність ознак необґрунтованості активів) уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, упродовж п’яти робочих днів складає відповідний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак необґрунтованості активів у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 5. Після погодження зазначеного висновку керівником структурного підрозділу його затверджує Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства. Затверджений обґрунтований висновок разом із відповідними матеріалами надсилається Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі або у визначених законом випадках – Офісу Генерального прокурора. При цьому Голова або за його дорученням заступник Голови Національного агентства порушують перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

9. У разі встановлення за результатами проведення повної перевірки декларації недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і при цьому якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму, меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації, а також в інших випадках, передбачених статтями 12, 65 Закону, уповноважена особа, яка проводила повну перевірку, не пізніше п’яти робочих днів після погодження Довідки готує припис керівнику органу, в якому працює суб’єкт декларування.

10. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування.

11. На офіційному вебсайті Національного агентства оприлюднюється довідка про результати проведення повної перевірки упродовж 10 робочих днів з дня її погодження, а також інформація про те, чи було направлено обґрунтований висновок про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, обґрунтований висновок про виявлені ознаки необґрунтованості активів, інші вжиті заходи реагування, крім конфіденційної інформації про фізичну особу та з дотриманням вимог статті 52-1 Закону.

У разі оскарження в суді результатів повної перевірки, Національне агентство розміщує на своєму офіційному вебсайті інформацію про судове рішення, ухвалене за результатами розгляду позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги), яке набрало законної сили, з посиланням на електронну копію судового рішення, яка оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зазначена інформація розміщується упродовж 10 робочих днів з дня, коли Національному агентству стало відомо про оприлюднення відповідного судового рішення.

12. Про необхідність подання декларації з достовірними відомостями відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 45 Закону в разі виявлення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство повідомляє суб’єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або електронних засобів.

13. Інформація, отримана під час здійснення повної перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.

V. Облік та контроль повних перевірок декларацій

1. Облік проведення повних перевірок та їх результатів, облік повних перевірок, що були припинені, здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за формою, наведеною в додатку 6, який ведеться у письмовій або електронній формі.

Журнал у письмовій формі має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом працівника, відповідального за його ведення. В разі ведення журналу в електронній формі має бути передбачено накладання кваліфікованого електронного підпису такої особи з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

2. Контроль за своєчасністю проведення повних перевірок здійснюють керівник структурного підрозділу, керівник самостійного структурного підрозділу, заступник Голови Національного агентства та Голова Національного агентства. Такий контроль здійснюється шляхом аналізу даних про перебіг проведення повної перевірки уповноваженою особою відповідно до даних журналу обліку повних перевірок або даних електронних звітів, що формуються за допомогою програмних засобів Реєстру, та вивчення матеріалів перевірки.

У разі виявлення під час такого аналізу бездіяльності уповноваженої особи, зокрема відсутності упродовж 30 календарних днів жодних заходів з проведення перевірки, керівник самостійного структурного може ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності особи, яка вчинила бездіяльність, та процедуру проведення повторного автоматизованого розподілу повної перевірки на іншу уповноважену особу. Рішення щодо проведення повторного автоматизованого розподілу повної перевірки декларації приймає Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства за власною ініціативою або на підставі обґрунтованої доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу.

Керівник Юридичного управління                                                          Я. Любченко

Додаток 1
до Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(пункт 1 розділу IV)

ДОВІДКА
про результати проведення повної перевірки декларації

Додаток 2
до Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(абзац перший пункту 4 розділу IV)

ДОВІДКА
про припинення повної перевірки декларації

Додаток 3
до Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(абзац третій пункту 5 розділу IV)

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
щодо виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією

Додаток 4
до Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(пункт 6 розділу IV)

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
щодо виявлення ознак корупційного правопорушення

Додаток 5
до Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(абзац другий пункту 8 розділу IV)

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
щодо виявлення ознак необґрунтованості активів

Додаток 6
до Порядку проведення контролю
та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(абзац перший пункту 1 розділу V)

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Повернутися вгору