Звіт про виконання Плану здійснення антикорупційних заходів у Мінрегіоні (січень-вересень 2021 року).

08.10.2021

План здійснення антикорупційного заходу
в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції»

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:

Міністерство розвитку регіонів та громад України

Найменування заходу:

Зменшення корупційних ризиків у будівництві шляхом залучення незалежних інженерів-консультантів

Відповідальна особа (міністр/заступник міністра, керівник/заступник керівника ЦОВВ)

Заступник Міністра розвитку громад та територій України згідно із розподілом обов’язків

Головний виконавець у міністерстві/ЦОВВ

Пономаренко І.Б, начальник Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Міністерства розвитку регіонів та громад України, тел. (044) 284-05-62, [email protected]

Опис

проблеми /корупційних ризиків

В Україні склалися корупційні практики при будівництві об’єктів і управлінні проєктами в будівництві, зокрема, такі як завищення цін, вибір підконтрольних та пов’язаних контрагентів, використання системи «відкатів» тощо.

Причини, що уможливлюють появу проблеми /корупційних ризиків

– неефективне управління проектами;

– відсутність незалежного контролю якості та прозорості управління проєктами, що призводить до зниження міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва, нераціонального використання бюджетних коштів та зменшення інвестицій.

Шляхи вирішення проблеми /корупційних ризиків

Налагодження ефективного управління проєктами із застосуванням міжнародно визнаних форм будівельних контрактів із залученням інженерів-консультантів, які не залежать від замовника та забезпечують неупереджений контроль якості та прозоре управління проектами

Строки здійснення:

2020 рік – детальні етапи

01.01.2020 – 31.12.2020

Очікуваний результат

– закладення бюджетного фінансування оплати послуг інженера-консультанта для об’єктів, які споруджуються за бюджетні кошти;

– створення можливості залучення інженера-консультанта на  предпроектній та проектній стадіях для забезпечення контролю за якістю проектів будівництва на стадії їх розроблення;

– створення умов для використання міжнародно визнаних форм будівельних контрактів;

– розроблення національних, адаптованих до міжнародних, форм будівельних контрактів;

– запровадження недержавного контролю та запобігання ризикам у будівництві.

Очікуваний вплив

Підвищення ефективності управління проєктами, покращення контролю якості розроблення проєктної документації та виконання будівельних робіт, яка відповідатимете вимогам законодавства у будівництві та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, інвестицій.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство/ЦОВВ залучатиме для планування та здійснення заходів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна регуляторна служба України, Міждержавна гільдія інженерів-консультантів, CoST, Асоціація інженерів-консультантів України (AECU), Європейська бізнес Асоціація, Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції», замовники, проектувальники, експерти, будівельники

Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу

Не потребує залучення донорської допомоги

Джерело фінансування (у разі потреби)

За рахунок бюджетного фінансування або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

Статус на 01 грудня 2019 року (короткий опис, що вже зроблено)

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» до частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» внесені зміни щодо запровадження незалежного фахівця «інженера-консультанта».

До Державного класифікатора професій ДК 003:2010 включено нову професію «інженер-консультант (будівництво)» (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»), яким визначено кваліфікаційні характеристики професії «інженер-консультант».

Положеннями ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» встановлено порядок визначення вартості послуг інженера-консультанта.

 

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (до 31 грудня 2020 року)
(загальний процес виконання всіх етапів заходу дорівнює 100%)

 

Етап здійснення заходу № 1

Розроблення та затвердження примірної форми договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві

Стан виконання

Строк

січень-березень 2020 року

Виконано.

Наказ Мінрегіону
від 13.04.2020 № 89 «Про затвердження примірних форм договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві»

Індикатори здійснення заходу

Прийнято наказ Мінрегіону

Комунікаційна кампанія

Розміщення проєкту акта на офіційному вебсайті Мінрегіону для громадського обговорення

% етапу у загальному процесі виконання

35%

 

Етап здійснення заходу № 2

Розроблення, внесення змін у додаток 2 до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року № 995, що дозволяють передбачити у титулі проєкта об’єкта будівництва обсяг фінансування послуг інженера-консультанта на предпроєктній та проєктній стадіях

Стан виконання

Строк

січень-червень 2020 року

Виконано.

Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії» прийнято 12.08.2020 № 704

Індикатори здійснення заходу

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

Комунікаційна кампанія

Розміщення проєкту акта на офіційному вебсайті Мінрегіону для громадського обговорення

% етапу у загальному процесі виконання

35%

 

Етап здійснення заходу № 3

Розроблення, внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668, із внесенням умови щодо наявності в договорі підряду переліку функцій, делегованих інженеру-консультанту

Стан виконання

Строк

червень-грудень 2020 року

Виконано

Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін  до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» прийнято 17.03.2021 № 224.

Індикатори здійснення заходу

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України

Комунікаційна кампанія

Розміщення проєкту акта на офіційному вебсайті Мінрегіону для громадського обговорення

% етапу у загальному процесі виконання

30%

План здійснення антикорупційного заходу
в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції»

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:

Міністерство розвитку громад та територій України

Найменування заходу: Створення містобудівного кадастру на державному рівні як єдиного публічного джерела всієї інформації у будівництві; взаємна інформаційна інтеграція з Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, геопросторовими даними технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиним адресним реєстром.

Відповідальна особа (міністр/заступник міністра, керівник/заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади)

Заступник Міністра розвитку громад та територій України згідно з розподілом обов’язків

Головний виконавець у Міністерстві або в іншому центральному органі виконавчої влади

Литвинчук М.Ю., т.в.о. Генерального директора Директорату просторового планування територій та архітектури, тел. (044) 590-43-47, [email protected]

 

Опис проблеми/корупційних ризиків

На сьогодні відсутній державний інструмент моніторингу реалізації містобудівної політики та підтримки прийняття оперативних управлінських рішень, доступного інструменту для прийняття рішень щодо потенційного інвестування в Україні.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівний кадастр – державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Враховуючи те, що на сьогодні містобудівний кадастр на державному рівні не створений, керівництво держави не має у своєму користуванні державного інструменту моніторингу реалізації містобудівної політики та підтримки прийняття оперативних управлінських рішень, які можуть стосуватися територій всієї держави, її окремих частин, що може охоплювати території однієї або кількох одиниць адміністративно-територіального устрою, бізнес-спільнота не має доступного інструменту для прийняття рішень щодо потенційного інвестування в Україні, а громадськість – повсюдного доступу до інформації щодо планованого використання територій.

Причини, що уможливлюють появу проблеми/корупційних ризиків

Неузгодженість даних державного, регіонального та місцевого рівнів, даних, що мають міжвідомчий характер.

Корупційні ризики на етапах надання адміністративних послуг уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, зокрема: надання регіональних інтересів для розроблення містобудівної документації (1,5 тис. документів в рік); надання містобудівних умов та обмежень (60 тис. документів в рік).

Відсутність реєстрації зауважень та пропозицій більшості громадян при прийнятті рішень (процедура громадських обговорень).

Відсутність актуальної містобудівної ситуації у легкому для сприйняття вигляді (для неспеціалістів).

Шляхи вирішення проблеми/корупційних ризиків

У складі містобудівного кадастру передбачається наявність всіх необхідних вихідних даних для забезпечення можливості автоматизації надання адміністративних послуг, які надаються уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури з передачею відповідальності на архітекторів, будівельників та замовників будівництва (надання державних та регіональних інтересів; надання містобудівних умов та обмежень).

Створення на базі містобудівного кадастру платформи електронних громадських обговорень із перевіркою достовірності даних щодо зареєстрованих осіб

Забезпечення відображення графічної складової містобудівної документації (відображення інформаційних шарів) для полегшення сприйняття інформації

Строки здійснення:

2020 рік – детальні етапи

2021 і далі – ключові етапи

01.01.2020 – 31.12.2022

Очікуваний результат

Створення містобудівного кадастру на державному рівні та взаємна інформаційна інтеграція з Державним земельним кадастром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, геопросторовими даними технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиним адресним реєстром.

Очікуваний вплив

Створення містобудівного кадастру на державному рівні забезпечить інтегроване використання території країни, що, в свою чергу, створить прогнозовані умови сталого розвитку населених пунктів, зокрема щодо виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури з врахуванням національної екологічної мережі.

Експертні, громадські кола, стейкхолдери яких Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів

Реанімаційний пакет реформ, Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції», Міжнародна організація з розвитку права в Україні (IDLO), Офіс ефективного регулювання – BRDO, GIZ, Громадська рада при Мінрегіоні, Асоціація міст України, Національна спілка архітекторів України, Інститут архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ, Конфедерація будівельників України, Будівельна палата України, ДП «УкрНДПІцивільбуд», ДП «Діпромісто»,  ДП «НДПІ містобудування», органи виконавчої влади, громади

Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу

Трудові, фінансові, матеріальні, інформаційні ресурси

Джерело фінансування (у разі потреби)

За рахунок коштів Державного бюджету України у розмірі 32 850,0 тис.грн.

Статус на 01 грудня 2019 року (короткий опис, що вже зроблено)

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», яким передбачено фінансування робіт із створення та ведення містобудівного кадастру за рахунок відповідних бюджетів, міжнародної технічної та/або поворотної або безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій.

Підготовлено бюджетну пропозицію щодо фінансування створення містобудівного кадастру на державному рівні за рахунок Державного бюджету України.

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (до 31 грудня 2020 року)
(загальний процес виконання всіх етапів заходу дорівнює 100%)

Етап здійснення заходу № 1 (опис)

Утворення Головного управління з питань містобудівного кадастру Директорату просторового планування територій та архітектури Мінрегіону

Стан виконання

Строк

січень-лютий 2020 року

Виконано.

Відповідно до наказу Мінрегіону від 28.12.2019 № 343 «Про затвердження та введення в дію структури апарату Міністерства розвитку громад та територій України» утворено Головне управління містобудівного кадастру у Мінрегіоні (втратив чинність відповідно до наказу Мінрегіону від 29.04.2020 № 106 «Про затвердження та введення в дію структури апарату Міністерства розвитку громад та територій України»). Наразі в Мінрегіоні утворено Головне управління архітектури та містобудівного кадастру у кількості 7 штатних одиниць

Індикатори здійснення заходу

Прийнято наказ Мінрегіону

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання)

Розміщення наказу на офіційному вебсайті Міністерства

% етапу у загальному процесі виконання

10 %

 

Етап здійснення заходу № 2 (опис)

Оголошення конкурсів та призначення на посади працівників Головного управління з питань містобудівного кадастру Директорату просторового планування територій та архітектури Мінрегіону

Стан виконання

Строк

лютий-квітень 2020 року

Виконано.

У зв’язку із карантинними обмеженнями конкурс на зайняття вакантних посад Головного управління не проводився. Наразі з 7 штатних одиниць Головного управління заповнено 5 (по переведенню з інших структурних підрозділів Мінрегіону).

Індикатори здійснення заходу

Визначення державним секретарем Мінрегіону переможців конкурсу. Укомплектування відповідного структурного підрозділу Мінрегіону більше ніж на 50%

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання)

Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

% етапу у загальному процесі виконання

15 %

Етап здійснення заходу № 3 (опис)

Забезпечення працівниками Головного управління з питань містобудівного кадастру Директорату просторового планування територій та архітектури Мінрегіону організаційного та технічного супроводження створення містобудівного кадастру на державному рівні*

Стан виконання

Строк

квітень-грудень 2020 року

Виконання етапу розпочато.

Завершення виконання етапу № 3 можливе після здійснення етапу № 5.

Індикатори здійснення заходу

Розпочати здійснення пусконалагоджувальних робіт устаткування та програмного забезпечення містобудівного кадастру на державному рівні

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання)

Інформування на офіційному вебсайті Міністерства

% етапу у загальному процесі виконання

25 %

 

 

Етап здійснення заходу № 4 (опис)

Передбачення коштів на створення містобудівного кадастру на державному рівні у Державному бюджеті України у розмірі 28 350,0 тис.грн.

Стан виконання

Строк

липень 2020 року

Виконано.

У Законі України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за бюджетною програмою КПКВК 2751110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні»  передбачено видатки у розмірі 70 000,0 тис. грн.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 700.

Індикатори здійснення заходу

Внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання)

Інформування на офіційному вебсайті Міністерства

% етапу у загальному процесі виконання

25 %

 

Етап здійснення заходу № 5 (опис)

Здійснення закупівель технічного та програмного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні, встановлення програмного забезпечення, налаштування, технічного супроводу та консультативно-навчальної підтримки спеціалістів за рахунок коштів Державного бюджету України*

Стан виконання

Строк

жовтень 2020 року

Виконується.

Проведено процедуру спрощеної закупівлі з ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» щодо розробки технічного завдання на створення містобудівного кадастру на державному рівні» (здійснюється укладення договору).

 

Індикатори здійснення заходу

Проведення тендерних закупівель технічного та програмного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання)

Інформування на офіційному вебсайті Міністерства

% етапу у загальному процесі виконання

25 %

 

Етап здійснення заходу № 6 (опис)

Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні мінімально достатнім обсягом даних (переведення наявної містобудівної документації у цифровий вигляд у відповідності до УСК-2000, чинних систем кодування та класифікації)*

Стан виконання

Строк

2021-2022 роки

Здійснення етапу заходу не розпочато. Може бути виконано після виконання етапу № 5.

Індикатори здійснення заходу

Первина інформація розміщена у містобудівному кадастрі на державному рівні

Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання)

Інформування на офіційному вебсайті Міністерства

% етапу у загальному процесі виконання

Повернутися вгору