ПЛАН роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України щодо запобігання корупції на 2021 рік

11.01.2021

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці, співвиконавці

Очікуваний результат
(за необхідності)

Спосіб контролю, відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Підготовка звіту про виконання Антикорупційної програми Мінрегіону на 2019-2020 роки

січень

Працівники Сектору

Звіт про виконання Антикорупційної програми підготовлено

 

2.

Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону, підготовка звіту за результатами оцінки

І квартал

Працівники Сектору

Звіт з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону підготовлено

 

3.

Підготовка Антикорупційної програми Мінрегіону на 2021 рік та направлення її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)

І квартал

Працівники Сектору

Антикорупційну програму Мінрегіону затверджено, направлено на погодження до Національного агентства

 

4.

Підготовка звіту про виконання Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Сектор) щодо запобігання і виявлення корупції на 2020 рік

до 1 лютого

Працівники Сектору

Звіт про виконання плану роботи Сектору щодо запобігання і виявлення корупції на 2020 рік складено та затверджено керівництвом Мінрегіону

 

5.

Подання до Національного агентства інформації щодо діяльності Сектору

щопівроку

Працівники Сектору

Інформацію надано

 

6.

Подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, відповідно до статті 20 Закону України «Про запобігання корупції»

до 15 лютого

Працівники Сектору

Інформацію надано

 

7.

Забезпечення роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Мінрегіону (далі – Комісія)

протягом року

Завідувач
Сектору

Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії складено

 

8.

Консультування працівників апарату Мінрегіону, керівників та уповноважених осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери підпорядкування Мінрегіону, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року
у разі звернення

Працівники Сектору

Консультації надано

 

9.

Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівництва Мінрегіону та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що вжиті для його врегулювання

постійно

Працівники Сектору

Керівництво Мінрегіону та Національного агентства поінформовано, заходи вжито

 

10.

Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працють (працювали) або входять (входили) до складу утвореної в апараті Мінрегіону конкурсної комісії, декларації особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (дала – декларація)

у строки, встановлені чинним законодавством

Працівники Сектору

1.Розроблено та затверджено наказ Мінрегіону «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»;

2. Поінформовано суб’єктів декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону про обов’язок подання декларацій;

3. Доповідну записку про результати перевірки підготовлено та надано керівництву Мінрегіону.

 

 

11.

Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави (далі – декларація), у визначеному законодавством порядку

протягом року

Завідувач Сектору

Підготовлено та надіслано до Національного агентства повідомлення про всі виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларації

 

12.

Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про зобов’язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію

протягом року

Працівники Сектору

Попередження осіб, що припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, здійснено

 

13.

Проведення інструктажів для  новопризначених працівників апарату Мінрегіону та керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції»

постійно

Працівники Сектору

Усім новопризначеним працівникам апарату Мінрегіону та керівникам державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону,  проведено інструктаж

 

14.

Розгляд в межах повноважень повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Мінрегіону

у терміни, встановлені чинним законодавством

Працівники Сектору

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» розглянуто відповідно до вимог Закону

 

15.

Подання до Кабінету Міністрів України та розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону звіту про здійснення заходів щодо запобігання корупції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016-р № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»)

до 9 березня

до 9 червня

до 9 вересня

до 9 грудня

Працівники Сектору

Звіт про здійснення зазначених заходів подано до Кабінету Міністрів України та опубліковано на офіційному веб-сайті Мінрегіону

 

16.

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством

у разі необхідності

Працівники Сектору

Cпеціальні перевірки проведено, складено довідки

 

17.

Візування проєктів наказів Мінрегіону з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів

протягом року

Завідувач Сектору

 

Проекти наказів Мінрегіону опрацьовано

 

18.

Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в апараті Мінрегіону з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб

у разі необхідності за дорученням керівництва

Працівники Сектору

Кількість проведених службових розслідувань (перевірок), а також дисциплінарних проваджень, які стосувалися питань запобігання та виявлення корупції

 

19.

Участь у проведенні перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

Працівники

Сектору

Кількість проведених перевірок в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

20.

Проведення навчальних заходів з питань запобігання корупції

протягом року
за окремим графіком

Працівники Сектору

Навчальні заходи проведено згідно зі встановленим планом

 

 

21.

Координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції утворених (визначених) на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, надання їм методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

постійно

Працівники Сектору

Методична та консультативна допомога надана

 

22.

Інформування громадськості про здійснювані Сектором заходи щодо запобігання корупції через офіційний веб-сайті Мінрегіону (періодичне оновлення рубрики «Запобігання та протидія корупції»)

постійно

Працівники Сектору

Інформаційні матеріали розміщено на сайті

 

23.

Ведення обліку працівників апарату Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

постійно

Завідувач Сектору

Кількість осіб, притягнутих у звітному періоді до відповідальності за корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення

 

24.

Розробка та подання на затвердження плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України щодо запобігання корупції на 2021 рік

до 25 грудня

Працівники Сектору

План роботи затверджено керівництвом Мінрегіону

 

Повернутися вгору