Результати конкурсів

20.10.2021

Світла Наталія Віталіївна призначається на посаду директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (далі – Директор) на термін з 19 жовтня 2021 року по 16 жовтня 2026 року включно.

За цим контрактом Директор зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (далі – Бібліотека) здійснювати поточне управління Бібліотекою, забезпечувати її ефективну діяльність, раціональне використання і зберігання закріпленого за Бібліотекою державного майна, а Уповноважений орган управління зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці Директора.

Директор зобов’язаний:

– дотримуватись виконання програм розвитку Бібліотеки на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії, згідно додатку 1 до цього контракту;

– забезпечувати складання та затвердження в установленому порядку кошторису Бібліотеки на відповідний період;

– забезпечувати виконання кошторису Бібліотеки на відповідний період;

– забезпечувати виконання Бібліотекою зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

– забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів та державного майна; вживати заходи щодо зменшення витрат Бібліотеки;

– не допускати існування заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, дотримуватись споживання їх в межах доведених лімітів;

– забезпечувати недопущення виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості та її зростання;

– забезпечувати виконання вимог фінансового та/або бюджетного законодавства, а також виконання в установлені терміни законних вимог контролюючих органів, у тому числі вимог суб’єктів державного фінансового контролю, Уповноваженого органу управління;

– забезпечувати своєчасне подання до Уповноваженого органу управління та Державної казначейської служби України бюджетної, та бухгалтерської звітності і іншої інформації відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44;

– погоджувати з Уповноваженим органом управління відчуження, списання майна, передачу його в оренду, заставу та отримання кредитів – при передачі під заставу цілісного майнового комплексу Бібліотеки, її структурних підрозділів, будівель i споруд;

– дотримуватись вимог нормативно-правових актів України при здійсненні господарської діяльності Бібліотеки, у т.ч. постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;

– дотримуватися вимог антикорупційного законодавства;

– забезпечити здійснення належної претензійно-позовної роботи Бібліотеки;

виконувати накази та доручення Уповноваженого органу управління, а також інші нормативно-правові акти;

– на вимогу Уповноваженого органу управління надавати останньому відомості щодо діяльності Бібліотеки, копії документів та відповідні пояснення в строк, що не перевищує п’ять робочих днів;

– у разі тимчасової непрацездатності протягом однієї доби повідомляти про це Уповноважений орган управління (при наявності такої можливості);

– погоджувати з Уповноваженим органом управління службові відрядження за кордон;

– погоджувати з Уповноваженим органом управління призначення на посаду та звільнення з посади заступників Директора, керівника юридичної служби та головного бухгалтера Бібліотеки;

– під час укладення трудових договорів з працівниками Бібліотеки, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку керуватися трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Бібліотеки, генеральною та галузевими угодами і фінансовими можливостями Бібліотеки;

– вживати заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

– забезпечувати дотримання працівниками Бібліотеки правил внутрішнього трудового розпорядку;

– забезпечувати дотримання правил та норм пожежної безпеки;

– забезпечувати дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм та вимог щодо захисту здоров’я працівників, населення та відвідувачів Бібліотеки;

– забезпечувати виконання умов колективного договору та реалізації програм соціального розвитку колективу;

– забезпечувати ведення обліку призовників та військовозобов’язаних, які працюють у Бібліотеці, з дотриманням вимог чинного законодавства;

– забезпечувати укладення та виконання колективного договору у відповідності з чинним законодавством України;

– обов’язково підвищувати свою кваліфікацію або перепідготовку протягом терміну дії контракту (не менше одного разу на п’ять років);

– у своїй діяльності керуватись Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами та дорученнями Уповноваженого органу управління, а також Статутом Бібліотеки та цим контрактом.

Директор має право:

– діяти від імені Бібліотеки без довіреності, в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, в підприємствах, установах, організаціях, а також здійснювати інші дії в межах повноважень, передбачених законодавством України;

– укладати правочини, підписувати документи, пов’язані з діяльністю Бібліотеки;

– відкривати рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків та користуватися правом розпорядження коштами установи;

– приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Бібліотеки згідно з чинним законодавством України;

– застосовувати до працівників Бібліотеки заходи щодо заохочення та заходи дисциплінарного впливу;

– видавати накази, що є обов’язковими для працівників Бібліотеки, у тому числі щодо заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

– приймати на роботу та звільняти з роботи своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– за погодженням із Уповноваженим органом управління затверджувати штатний розклад Бібліотеки, встановлювати посадові оклади працівникам;

– оперативно управляти коштами і майном Бібліотеки, контролювати їх використання для ведення основної діяльності та соціального розвитку трудового колективу;

– вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством України, Уповноваженим органом управління, Статутом Бібліотеки i цим контрактом до компетенції Директора.

Директору за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, встановлюється місячний посадовий у розмірі 7449,00 (сім тисяч чотириста сорок дев’ять гривень 00 коп.) гривень згідно з діючою схемою посадових окладів і фактично відпрацьованого часу.

Додатково встановлюються:

– надбавка за складність, напруженість у роботі, надбавка за високі досягнення у праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) за погодженням з Уповноваженим органом управління.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни вищезазначені надбавки скасовуються або зменшуються за рішенням Уповноваженого органу управління;

– доплата за вислугу років у розмірі відповідно до статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», постанови Кабінету Міністрів України

від 22 січня 2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних i комунальних бібліотек»;

– інші доплати та надбавки, передбачені законодавством України та колективним договором Бібліотеки.

У разі недотримання (невиконання) Директором обов’язків, передбачених цим контрактом, надбавка за складність, напруженість у роботі, а також інші доплати та надбавки, передбачені законодавством України та колективним договором Бібліотеки, можуть зменшуватись або скасовуватись.

Директору може нараховуватись премія в розмірі, визначеному згідно з умовами колективного договору Бібліотеки за погодженням з Уповноваженим органом управління.

Премія зменшується або не нараховується у випадку:

– наявності заборгованості установи з виплати заробітної плати та податків у відповідному квартальному або річному звітному періоді;

– погіршення якості роботи, невиконання умов цього контракту, порушення трудової дисципліни (премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням Уповноваженого органу управління);

– у разі виникнення в Бібліотеці нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини Бібліотеки.

Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Уповноваженого органу управління, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

– у разі систематичного невиконання Директором без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

– у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для Бібліотеки настали значні негативні наслідки (накладені штрафи тощо);

– за невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків, завдань, покладених на Бібліотеки;

– у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

– за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

– у разі неподання Уповноваженому органу управління квартальної та річної фінансової звітності разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

– у разі порушення порядку укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Бібліотекою, та невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати;

– у разі недотримання фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог контролюючих органів та Уповноваженого органу управління;

– у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів Бібліотеки, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт i послуг за державні кошти;

– у разі винних дій Директора, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати, а також невиконання Бібліотекою зобов’язань щодо недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

– у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Директора;

– у разі систематичного невиконання Директором наказів Уповноваженого органу управління;

– неналежного виконання пункту 3.5. розділу 3 цього контракту;

– у разі набрання законної сили вироком суду, яким Директора засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

– у разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого Директора притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Повернутися вгору