Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців та працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій України

28.01.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами (конференцією) державних службовців
та працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій України

протокол № 1
від «22» «грудня» 2020 року

 ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку державних службовців та працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій України

 І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців та працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон), режим роботи, умови перебування державних службовців та працівників апарату в Мінрегіоні, забезпечення раціонального використання робочого часу, а також інші положення.

2. Службова дисципліна в Мінрегіоні забезпечується шляхом дотримання у службовій діяльності Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, виконання правил внутрішнього службового розпорядку.

Службова дисципліна в Мінрегіоні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила в Мінрегіоні затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців та працівників апарату Мінрегіону за поданням Державного секретаря Мінрегіону та уповноважених осіб від державних службовців та працівників апарату Мінрегіону на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 березня 2016 року за № 457/28587 (зі змінами).

4. Правила є обов’язковими для всіх державних службовців та працівників апарату Мінрегіону та доводяться до їх відома під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

1. Державні службовці та працівники апарату Мінрегіону повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці та працівники апарату Мінрегіону у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці та працівники апарату Мінрегіону повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці та працівники апарату Мінрегіону під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державних службовців апарату Мінрегіону

1. Тривалість робочого часу державних службовців та працівників апарату Мінрегіону становить 40 годин на тиждень.

2. У Мінрегіоні встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

3. Для диспетчерів Оперативно-диспетчерського відділу може запроваджуватися підсумований облік робочого часу.

При підсумованому обліку робочого часу робота диспетчерів Оперативно-диспетчерського відділу регулюється графіками роботи (змінності).

Графіки роботи (змінності) при підсумованому обліку робочого часу розробляються таким чином, щоб за обліковий період було дотримано нормальної тривалості робочого часу, передбаченого статтями 50 і 51 КЗпП України.

Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу для диспетчерів Оперативно-диспетчерського відділу визначається рік.

Для диспетчерів Оперативно-диспетчерського відділу встановлюється режим роботи – зміна добова: початок зміни – о 9 год. 00 хв., кінець зміни –  о 9 год. 00 хв. наступної доби.

4. За ініціативою державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такому державному службовцю чи працівнику апарату Мінрегіону може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного цими Правилами режиму роботи Мінрегіону.

Гнучкий режим робочого часу встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів або тривалості встановленого для державного службовця чи працівника апарату неповного робочого часу (неповного робочого дня або неповного робочого тижня).

Гнучкий режим робочого часу може бути фіксованим або змінним.

При фіксованому режимі робочого часу державного службовця та працівника апарату Мінрегіону визначається початок і кінець робочого часу, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування. При цьому державному службовцю та працівнику апарату Мінрегіону може визначатись відмінна від встановленої у Мінрегіоні тривалість роботи по днях тижня, а також поділ робочого дня на частини.

При змінному режимі робочого часу державного службовця та працівника апарату Мінрегіону відсутній фіксований початок, кінець і тривалість робочого дня, на державного службовця та працівника апарату Мінрегіону не поширюється встановлена у Мінрегіоні тривалість роботи по днях тижня, за потреби можуть визначатися періоди часу, в які державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. При змінному режимі робочого часу державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону є обов’язковим облік щоденної тривалості його робочого дня.

Змінний режим робочого часу державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону встановлюється у Мінрегіоні, в якому функціонує відповідна комп’ютерна програма, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель Мінрегіону і дозволяє здійснювати автоматизований облік робочого часу державних службовців та працівників апарату Мінрегіону. Державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону, який працює за змінним режимом робочого часу, самостійно контролює загальну тривалість свого робочого часу протягом тижня з метою недопущення її перевищення.

Гнучкий режим робочого часу державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону встановлюється наказом Державного секретаря Мінрегіону, у якому зазначається:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його посада;

2) встановлена норма тривалості робочого часу;

3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;

4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);

5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

6) періоди часу, в які державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

Такий наказ доводиться до відома державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

Під час встановлення гнучкого режиму робочого часу враховують:

заборону включення до робочого часу нічного часу, визначеного законом, якщо інше не передбачено законом;

необхідність забезпечення належного функціонування Мінрегіону у межах встановленого режиму роботи (надання послуг, прийом громадян, приймання та відправлення кореспонденції тощо);

забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів Мінрегіону;

створення умов для сумлінного і професійного виконання державним службовцем Мінрегіону своїх посадових обов’язків;

потребу в ефективній організації робочого часу державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону, збільшенні продуктивності та якості його роботи, враховуючи особливості роботи у певній місцевості, зокрема такі, як години пікової завантаженості транспортних шляхів, значну віддаленість місця роботи від місця проживання державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону, режими роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

інші особливості роботи Мінрегіону, зокрема нерівномірний обсяг навантаження на державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону впродовж дня (тижня), коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі.

5. За згодою Державного секретаря для державного службовця може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, у тому числі яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, Державний секретар зобов’язаний установити для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому разі здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

6. У зв’язку із службовою необхідністю або з інших причин, установлених нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, за окремим наказом Міністра розвитку громад та територій України може встановлювати інший режим роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Робочий час державних службовців та працівників апарату Мінрегіону починається о 9 год. 00 хв. Перерва – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. Кінець робочого дня – о 18 год. 00 хв., у п’ятницю – о 16 год. 45 хв.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, державні службовці Мінрегіону можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

8. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

9. Працівникам забороняється відволікати державного службовця Мінрегіону від виконання його посадових обов’язків.

10. Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування державними службовцями чи працівниками апарату особистих подій та пам’ятних дат у приміщенні адміністративних будівель Мінрегіону.

11. Організація обліку робочого часу державних службовців та працівників апарату Мінрегіону покладається на керівників структурних підрозділів Мінрегіону. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до Департаменту персоналу Мінрегіону у формі табеля обліку робочого часу.

За рішенням Державного секретаря Мінрегіону облік робочого часу у Мінрегіоні може здійснюватися за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель Мінрегіону. Умови і порядок такого обліку визначаються наказом Державного секретаря Мінрегіону.

12. Вихід державного службовця чи працівника апарату за межі адміністративних будівель Мінрегіону (м. Київ, вул. В. Житомирська, 9, вул. Ділова, 24) у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У самостійних структурних підрозділах Мінрегіону можуть вестися журнали обліку виходу на роботу та реєстрації місцевих відряджень.

13. У разі виникнення у державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону потреби виконувати завдання за межами адміністративних будівель Мінрегіону такий державний службовець чи працівник апарату повинен інформувати свого безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) про виникнення такої потреби. Ініціювати таке звернення державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону повинен не менше як за 2 робочі дні до початку виконання роботи за межами адміністративних будівель Мінрегіону.

З метою належної організації роботи структурного підрозділу державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону повинен погодити у письмовій формі, зокрема за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку або системи електронного документообігу, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником структурного підрозділу (за наявності).

Безпосередній керівник або керівник структурного підрозділу (за наявності) у разі потреби можуть вносити зміни до зазначеного переліку завдань, підготовлених державним службовцем чи працівником апарату Мінрегіону.

Безпосередній керівник або керівник структурного підрозділу (за наявності) можуть відхилити пропозицію державного службовця чи працівника апарату виконувати завдання за межами адміністративних будівель Мінрегіону у разі відсутності переліку завдань або можливості виконувати їх якісно, ефективно та результативно.

Керівник структурного підрозділу (за наявності) погоджує із заступником Міністра, відповідно до розподілу обов’язків, та подає на затвердження Державному секретареві Мінрегіону список працівників структурного підрозділу, які виконуватимуть роботу за межами адміністративних будівель Мінрегіону.

Виконання завдань за посадою за межами адміністративних будівель Мінрегіону здійснюється на підставі наказу Державного секретаря Мінрегіону.

Для своєчасного контролю за процесом виконання визначених завдань та належної організації роботи очолюваного структурного підрозділу безпосередньому керівнику та керівнику самостійного структурного підрозділу (або особі, яка виконує обов’язки) необхідно організувати регулярні (щоденні, щотижневі) наради з державними службовцями чи працівниками апарату Мінрегіону, які працюють за межами адміністративних будівель Мінрегіону, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Для державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону обсяг завдань за посадою за межами адміністративних будівель Мінрегіону повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративних будівель Мінрегіону можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення Мінрегіону;

обов’язкового перебування в приміщенні Мінрегіону (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем чи працівником апарату завдань за посадою за межами адміністративних будівель Мінрегіону обліковується як робочий час.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем
чи працівником апарату Мінрегіону про свою відсутність

1. Державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем чи працівником апарату Мінрегіону вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем чи працівником апарату Мінрегіону доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я Державного секретаря Мінрегіону щодо причин своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців чи працівників апарату Мінрегіону під час виконання ними завдань за посадами за межами адміністративних будівель Мінрегіону.

V. Перебування державного службовця та працівника апарату в Мінрегіоні
у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець та працівник апарату Мінрегіону може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом Державного секретаря Мінрегіону, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця та працівника апарату Мінрегіону не повинна перевищувати чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Державний секретар Мінрегіону за потреби може залучати державних службовців та працівників апарату Мінрегіону до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця та працівника апарату Мінрегіону після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляє Департамент персоналу і затверджує Державний секретар Мінрегіону за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) та/або уповноважених осіб від державних службовців та працівників апарату Мінрегіону.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець чи працівник апарату Мінрегіону, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається Департаментом персоналу Державному секретарю Мінрегіону для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця чи працівника апарату Мінрегіону до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Мінрегіоні запроваджується підсумований облік робочого часу, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям та працівникам апарату Мінрегіону надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначеними законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за поданими заявами державних службовців Мінрегіону.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця та працівника апарату Мінрегіону
нормативно-правових актів, наказів, доручень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення зі службових питань доводяться до відома державних службовців та працівників апарату Мінрегіону шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та працівника апарату Мінрегіону (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця та працівника апарату Мінрегіону шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному вебсайті та внутрішньому порталі Мінрегіону.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Державний секретар Мінрегіону зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку Державним секретарем Мінрегіону покладено відповідні функції в Мінрегіоні.

2. Державний службовець та працівник апарату Мінрегіону повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем та працівником апарату, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає Державний секретар Мінрегіону та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна
державними службовцями та працівниками апарату Мінрегіону

1. Державний службовець, працівник апарату Мінрегіону зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій Державним секретарем Мінрегіону особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Мінрегіону, директором Департаменту персоналу (або особою, яка виконує його обов’язки) та державним службовцем, працівником апарату Мінрегіону, який звільняється чи переводиться на іншу посаду в Мінрегіоні.

Один примірник акта видається державному службовцю, працівнику апарату Мінрегіону, який звільняється чи переводиться на іншу посаду в Мінрегіоні, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця, працівника апарату Мінрегіону.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця, працівника апарату Мінрегіону до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил в Мінрегіоні, вирішуються Державним секретарем Мінрегіону, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно з уповноваженими представниками від державних службовців та працівників апарату Мінрегіону, визначеними загальними зборами (конференцією) державних службовців та працівників апарату Мінрегіону.

Державний секретар
Міністерства розвитку громад та територій України

___________ Богдан БАЛАСИНОВИЧ
___ ____________ 2020 року

Уповноважений представник від державних службовців та працівників апарату
Міністерства розвитку громад та територій України

___________ Віта КОСТИК
                        ___ ____________ 2020 року

Уповноважений представник від державних службовців та працівників апарату
Міністерства розвитку громад та територій України

___________ Костянтин КАГАН
                        ___  ____________ 2020 року

Уповноважений представник від державних службовців та працівників апарату
Міністерства розвитку громад та територій України

___________Вікторія ВЕРЕЩИНСЬКА
                        ___ ____________ 2020 року

Повернутися вгору