Баласинович Богдан Олександрович

Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України

Народився 18 квітня 1974 року в м. Чернівці

Освіта

Вища

 • 1997, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, міжнародна економіка, економіст із знанням іноземної мови
 • 1999, Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, правознавство, юрист
 • 2001, Рурський університет (Німеччина), організаційний менеджмент
 • 2006, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, зовнішня політика, магістр зовнішньої політики
 • 2011, Національна академія державного управління при Президентові України, управління суспільним розвитком, магістр управління суспільним розвитком

Науковий ступінь: – кандидат економічних наук,

закінчив аспірантуру Київського національного  університету імені Тараса Шевченка

Освіта за кордоном:

У різні роки навчався та проходив наукові стажування у Клагенфуртському університеті (Австрія), Віденському економічному університеті (Австрія), Берлінському університеті імені Гумбольдта (Німеччина),  Вищій школі державного управління імені Дж. Кеннеді  Гарвардського університету (м.Бостон, США), а також закінчив спеціальні програми для вищих керівних кадрів у Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance (м.Берлін, Німеччина) та в університеті м. Санкт Галлен (Швейцарія).

Трудова діяльність:

09.1997-08.2000 – викладач кафедри економіки, управління та ЗЕД-підприємств Чернівецького державного університету імені Федьковича

04.2001-04.2002 – економіст ТОВ з іноземними інвестиціями “Цеппелін Україна”

10.2003- 11.2005 – помічник Міністра юстиції України

11.2005-05.2006 – заступник директора Департаменту з питань санації та банкрутства  Міністерства економіки України

05.2006-12.2006 – перший заступник директора Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України

12.2006-08.2007 – головний спеціаліст Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України

08.2007-10.2007 – радник Першого віце-премʼєр-міністра України

10.2007-05.2010 – заступник голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

07.2011-04.2013 – заступник директора, директор державного підприємства “Національний проект “Чисте місто”

08.2014-07.2020 – радник Київського міського голови, начальник відділу аналітичного забезпечення Київського міського голови

07.2020 – до цього часу – державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
від 14 серпня 2020 року № 185
(у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України
від 28 квітня 2021 року № 108)

ПОВНОВАЖЕННЯ
державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України

 1. Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Державний секретар) є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міністерства розвитку громад та територій України. Державний секретар підзвітний та підконтрольний Міністру.
 2. Основним завданням Державного секретаря є забезпечення діяльності Мінрегіону, стабільності та наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень Мінрегіону.
 3. Державному секретарю безпосередньо підпорядковані самостійні структурні підрозділи апарату Мінрегіону.
 4. Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінрегіону;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінрегіону та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінрегіону Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, завдань, наказів Мінрегіону та доручень Міністра, його заступників, звітує про ефективність і своєчасність їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінрегіону, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Мінрегіону;

6) організовує та контролює дотримання демократичних стандартів комунікації з громадськістю, відкритості та прозорості діяльності Мінрегіону;

7) забезпечує виконання заходів з питань управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону;

8) координує проведення заходів з приватизації, корпоратизації та оренди майна державних підприємств;

9) організовує проведення аналізу ефективності здійснення фінансово-господарської діяльності державних підприємств, вжиття заходів щодо їх подальшого розвитку та ефективного управління;

10) координує проведення заходів з контролю за реорганізацією, ліквідацією та здійсненням процедури банкрутства державних підприємств;

11) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики ‒ статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінрегіон завдань;

12) за погодженням із Міністерством фінансів України, затверджує штатний розпис та кошторис Мінрегіону;

13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінрегіону, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінрегіону, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) погоджує в передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

16) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінрегіону;

17) представляє Мінрегіон як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

18) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові до виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінрегіону доручення;

19) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

20) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінрегіону до відзначення державними нагородами України;

21) взаємодіє із заступниками Міністра з питань ефективного та своєчасного виконання структурними підрозділами державної політики, які координуються ними, завдань Мінрегіону та наданих ними доручень;

22) з питань, що належать до його компетенції, або за дорученням Міністра представляє Мінрегіон на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

23) бере участь у заходах, що здійснюються Мінрегіоном у сфері міжнародних відносин, та у забезпеченні виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;

24) забезпечує здійснення моніторингу виконання Мінрегіоном і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра, плану пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики;

25) проводить наради з керівниками структурних підрозділів, іншими державними службовцями та працівниками апарату Мінрегіону з питань організації виконання Мінрегіоном і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра, встановлених завдань із залученням у разі необхідності в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання питань, що належать до компетенції Державного секретаря;

26) здійснює в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Мінрегіоном;

27) інформує Міністра про виконання поточної роботи у Мінрегіоні та стан виконання завдань, покладених на Мінрегіон, а також про вжиття заходів з усунення виявлених недоліків;

28) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього відповідно до закону завдань.

 1. Державний секретар підписує документи, що надсилаються до Апарату Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів державної влади, апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадянам та іншим адресатам з питань, що належать до його компетенції.
 2. Державний секретар спрямовує, координує та контролює діяльність Юридичного департаменту Мінрегіону.
 3. На час відсутності Державного секретаря чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінрегіону відповідно до наказу Державного секретаря.
Повернутися вгору