Міжнародне законодавство

10.09.2020

Міжнародні документи, ратифіковані Україною, щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

 1. Загальна декларація прав людини (1948 р.);
 2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.);
 3. Конвенції міжнародної організації з Праці (1950-2000 рр.):
 4. № 100. Конвенція щодо рівної оплати праці, 1951;
 5. № 103. Конвенція про захист материнства (переглянута), 1952;
 6. № 111. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять, 1958;
 7. № 156. Конвенція про працівників із сімейними обов’язками, 1981;
 8. Європейська соціальна хартія (1961 р.);
 9. Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права (1966 р.);
 10. Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.);
 11. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок CEDAW (1979 р.);
 12. Конвенція ООН про права дитини та 2 факультативним протоколам до неї (1989 р.);
 13. Конвенція про політичні права жінок (1954 р.);
 14. Віденська декларація прав людини (1993 р.);
 15. Пекінська декларація і Платформа дій та інші підсумкові документи, прийняті на IVВсесвітній конференції про стан жінок «Дії в інтересах рівності, розвитку і миру» (1995р.);
 16. Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про рівноправність жінок та чоловіків (1988 р.);
 17. Європейська соціальна хартія (1999 р.);
 18. Декларація тисячоліття ООН, затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (2000 р.);
 19. Підсумковий документ спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Жінки у 2000 році: рівність між жінками і чоловіками. Розвиток і мир у ХХІ столітті» (2000 р.);
 20. Резолюція Ради Безпеки ООН №1325 (2000 р.);
 21. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» (2015 р.);
 22. Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки (2018 р.);
 23. Резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй про жінок, мир та безпеку (UNSCRs 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 and 2242

Інші міжнародні нормативно-правові документи:

 1. Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1999 року (Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women);
 2. Конвенція МОП № 122 «Про політику у сфері зайнятості» від 9 липня 1964 року;
 3. Договір про Європейський Союз від 07 лютого 1992 року;
 4. Договір про заснування Європейської Спільноти від 17 лютого 1986 року;
 5. Ніццький договір від 26 лютого 2001 року про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов’язаних з ними актів (2001/С80/01);
 6. Хартія основних прав Європейського Союзу від 07 грудня 2000 року;
 7. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) від 30 березня 2010 року;
 8. Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, травень 2006 року;
 9. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція від 11 травня 2011 року;
 10. Директива Ради Європи № 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення;
 11. Директива Ради Європи № 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року щодо імплементації виконання принципу рівності осіб незалежно від расового чи етнічного походження;
 12. Директива Ради Європи № 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року з протидії дискримінації на робочому місці за ознакою релігії або віри, обмежених можливостей, віку або сексуальної орієнтації (Рамкова директива про трудову діяльність);
 13. Директива Ради Європи № 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг (Директива про гендерні товари та послуги);
 14. Директива Ради Європи № 2006/54/ЄС від 05 липня 2006 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості (Директива про перерозподіл гендерних ролей);
 15. Пропозиція Європейської Комісії № COM/2008/0426 final – CNS 2008/0140 від 02 липня 2008 року щодо Директиви Ради Європи про протидію дискримінації за ознакою віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, релігії або віри за межами робочого місця (Горизонтальна директива)
Повернутися вгору