Інформація за результатами внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»

21.09.2017

Сектором внутрішнього аудиту проведено плановий внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності Державного підприємства  Український    державний  проектний інститут «Укрміськбудпроект»  за період 01.01.2016 по 30.06.2017.

Загалом, результати внутрішнього аудиту діяльності підприємства засвідчили, що керівництвом ДП «Укрміськбудпроект» не досягнуто мети виконання показників ефективності використання майна і прибутку.

Результати аналізу фінансової звітності за сукупністю коефіцієнтів показали, що щорічно більшість показників діяльності підприємства зменшувались, що свідчить про негативну тенденцію до зниження фінансової стійкості ДП «Укрміськбудпроект», уповільнення темпів економічного зростання, а також зниження рентабельності активів та ефективності використання підприємством наявних ресурсів.

Аудиторським дослідженням визначено низку проблемних питань у діяльності ДП «Укрміськбудпроект»,  а саме:

  • зниження обсягів замовлень на виконання робіт призводить до зменшення доходів та збитковості підприємства;
  • недоліки при управлінні витратами підприємства спричиняють в окремих випадках їх необґрунтоване завищення;
  • порушення Цивільного кодексу України в частині визначення строків позовної давності призвело до недоотримання доходів підприємством;
  • недотримання вимог антикорупційного законодавства;
  • недоліки та недотримання облікової політики та недосконала системи внутрішнього контролю на підприємстві призводять до вчинення низки порушень у частині ведення бухгалтерського обліку, недотримання фінансових планів, порушень у сфері оплати праці.

Для покращення роботи підприємства потрібно дотримуватись діючих правил розрахунків, не допускати прострочення, сприяти зменшенню дебіторської заборгованості. Необхідно знайти оптимальні методи управління дебіторською заборгованістю, які б дозволили збільшити доходи підприємства, в той же час запобігаючи створенню безнадійних боргів.

За результатами проведеного дослідження надано негативний аудиторський висновок щодо діяльності підприємства в цілому за період, що підлягав аудиту, та розроблено рекомендації керівництву, які мають на меті покращення ефективності управління майном та недопущення в подальшому виявлених помилок та недоліків.

Повернутися вгору