Проект наказу Мінрегіону “Про внесення змін до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів”

30.04.2021

МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

від ___.________._____                    Київ                                                         №____

Про внесення змін до Порядку
незалежного моніторингу
енергетичних сертифікатів

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», підпункту 13 пункту 2 плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №565-р, абзацу вісімнадцятого підпункту 15 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня
2019 року №850),

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року № 276, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
  23 листопада 2018 року за № 1323/32775, виклавши його у новій редакції, що додається.
 2. Директорату енергоефективності (Петрунін Д.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Василя Лозинського.

Перший заступник Міністра                                        Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
18 жовтня 2018 року № 276
ф(у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України
_______________2021 року №___ ) 

 ПОРЯДОК
незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про регулювання містобудівної діяльності».
 3. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснює Держенергоефективності.
 4. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється з використанням програмних засобів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система) у такій послідовності:

здійснення добору енергетичних сертифікатів;

перевірка енергетичних сертифікатів, визначених за результатами добору, на відповідність вимогам законодавства, у тому числі виявлення інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі – енергоаудитор) у результатах сертифікації) (далі – Моніторинг);

складання Висновку про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката (додаток 1)(далі – Висновок);

повторна перевірка енергетичних сертифікатів на відповідність вимогам законодавства (далі – Повторний моніторинг) у разі надходження заперечення щодо результатів Моніторингу із обґрунтуваннями (далі – Заперечення).

Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється щодо усіх енергетичних сертифікатів, яким присвоєно реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи (далі – Реєстр будівельної діяльності), крім енергетичних сертифікатів щодо яких складено Висновок.

ІІ. Добір енергетичних сертифікатів

 1. 1. Добір енергетичних сертифікатів здійснюється шляхом відбору енергетичних сертифікатів (далі – Відбір) та/або на підставі Звернення про проведення незалежного моніторингу енергетичного сертифікату (далі – Звернення).

За результатами добору визначаються енергетичні сертифікати, які підлягають проведенню Моніторингу.

 1. Відбір здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи щоразу при накопиченні в Реєстрі будівельної діяльності двадцяти енергетичних сертифікатів, яким присвоєно реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності та які не брали участі у Відборі, шляхом автоматизованого відбору щонайменше одного енергетичного сертифіката, за принципом випадкового вибору.
 2. За результатами Відбору кожному енергетичному сертифікату, який брав участь у Відборі, у Реєстрі будівельної діяльності автоматично присвоюється статус:

«брав участь у Відборі, дд. мм. рррр» – для енергетичних сертифікатів, які за результатами Відбору не відібрані для здійснення Моніторингу;

«проводиться Моніторинг – відібраний для Моніторингу, дд. мм. рррр» – для енергетичних сертифікатів, що за результатами Відбору відібрані для здійснення Моніторингу».

 1. Енергетичний сертифікат щодо якого до Держенергоефективності подано Звернення вважається таким, що підлягає проведенню Моніторингу.
 2. Суб’єктом подання Звернення є:

енергоаудитор, який склав енергетичний сертифікат, щодо якого подається Звернення;

замовник сертифікації енергетичної ефективності або власник (співвласник) будівлі, житлового або нежитлового приміщення будівлі, для якої складено енергетичний сертифікат, щодо якого подається Звернення (далі – Замовник).

 1. Звернення подається у письмовій або електронній формі (у тому числі у разі укладання договору про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі через електронний кабінет суб’єкта містобудування електронної системи відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»). Звернення подається одним із таких способів:

на адресу електронної пошти Держенергоефективності;

рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Засвідчення справжності підпису особи у заяві здійснюється відповідно до Закону України «Про нотаріат»;

через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

 1. Відомості про Звернення, що подано до Держенергоефективності з рекомендованим листом з повідомленням про вручення або з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку, вносяться Держенергоефективності до електронної системи протягом трьох робочих днів з дня, їх надходження разом з електронною копією таких Звернень.
 2. Енергетичному сертифікату щодо якого до Держенергоефективності подано Звернення у Реєстрі будівельної діяльності присвоюється статус:

«проводиться моніторинг – звернення енергоаудитора від дд. мм. рррр» – для енергетичного сертифіката, щодо якого надійшло Звернення від енергоаудитора, який склав такий енергетичний сертифікат;

«проводиться моніторинг – звернення замовника від дд. мм. рррр» – для енергетичного сертифіката, щодо якого надійшло Звернення Замовника.

ІІІ. Здійснення Моніторингу

 1. Моніторинг здійснюється шляхом проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі відповідно до Методики визначення енергетичної ефективності будівель, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 169, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 822/32274 (далі – Методика), та Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 825/32277 (далі – Порядок сертифікації), з використанням вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівлі (додаток 2), інших відомостей та/або копій документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (за наявності) та перевірки наявності у Держенергоефективності інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичного сертифікату.

Моніторинг здійснюється з використанням програмних засобів електронної системи.

 1. Енергетичний сертифікат підлягає проведенню Моніторингу лише один раз.
 2. Для здійснення Моніторингу Держенергоефективності може залучати експертні установи або інших фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі – енергоаудитори), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів Моніторингу (за згодою).

Для здійснення Моніторингу залучаються енергоаудитори (як самостійно, так і у складі експертних установ), які протягом останнього року щонайменше чотири рази здійснювали сертифікацію енергетичної ефективності, що підтверджується наявністю складених ними енергетичних сертифікатів, яким присвоєно реєстраційний номер в Реєстрі будівельної діяльності.

Енергоаудитор (як самостійно, так і у складі експертних установ), що склав енергетичний сертифікат, якому відповідно до результатів незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів присвоєно статус «Моніторинг не пройдено дд. мм. рррр», не може залучатися для участі у здійсненні незалежного моніторингу протягом двох років з дня присвоєння відповідного статусу енергетичному сертифікату.

 1. Моніторинг енергетичного сертифікату проводиться протягом 25 робочих днів з дня присвоєння такому енергетичному сертифікату відповідного статусу, передбаченого пунктами 3 або 8 розділу ІІ цього Порядку.
 2. Моніторинг вважається пройденим, якщо за його результатом:

клас енергетичної ефективності будівлі, зазначений у сертифікаті, відповідає класу енергетичної ефективності будівлі, розрахованому в рамках проведення Моніторингу;

похибка кожного показника енергетичної ефективності будівлі, зазначеного у сертифікаті, не перевищує 10 відсотків порівняно з відповідним показником енергетичної ефективності будівлі, розрахованим у рамках проведення Моніторингу;

показники у додатку 2 відповідають показникам, зазначеним в енергетичному сертифікаті;

параметри будівлі (функціональне призначення, загальна площа, загальний об’єм, опалювана площа, опалюваний об’єм, кількість поверхів), зазначені в енергетичному сертифікаті, відповідають технічній та проектній документації на будівництво об’єктів.

 1. Моніторинг вважається не пройденим, а енергетичний сертифікат таким, що не відповідає вимогам законодавства, у разі встановлення за результатом Моніторингу невиконання хоча б однієї з умов, встановлених пунктом 5 цього розділу, та/або надходження до Держенергоефективності інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).
 2. Моніторинг вважається не пройденим без проведення Відбору та розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі у разі виявлення відсутності поданих енергоаудитором вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівель за формою, чинною на дату реєстрації енергетичного сертифіката в електронній системі .
 3. За результатами незалежного моніторингу складається Висновок з використанням Реєстру будівельної діяльності.

У разі якщо відповідно до Висновку енергетичний сертифікат вважається таким, що пройшов незалежний моніторинг, у Реєстрі будівельної діяльності йому присвоюється статус «Моніторинг пройдено дд. мм. рррр».

 1. Держенергоефективності протягом 2 робочих днів з дня складення Висновку, надсилає його:

енергоаудитору – через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

Замовнику – на адресу електронної пошти або через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що енергетичний сертифікат не відповідає вимогам законодавства та/або не був підготовлений незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації), Держенергоефективності разом з Висновком надсилає повідомлення енергоаудитору про те, що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором відповідна інформація буде передана атестаційним комісіям, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем, для прийняття рішень відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

Повідомлення про те, що інформацію про виявлення в Реєстрі будівельної діяльності двох енергетичних сертифікатів, складених одним енергоаудитором, що за результатами незалежного моніторингу енергетичниих сертифікатів не відповідають вимогам законодавства, передано до атестаційної комісії для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата такого енергоаудитора, Держенергоефективності направляє енергоаудитору з використанням електронного кабінету користувача електронної системи або іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з електронною системою, протягом трьох робочих днів з дня, наступного після направлення такої інформації до атестаційної комісії у встановленому порядку.

 1. Протягом десяти робочих днів з дня направлення Висновку до Держенергоефективності може бути подано Заперечення.

Заперечення може бути подане від:

енергоаудитора, який склав такий енергетичний сертифікат, через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

Замовника на адресу електронної пошти або через електронний кабінет користувача або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

Відомості про Заперечення, що надійшли до Держенергоефективності поштовим відправленням або на адресу електронної пошти, вносяться Держенергоефективності через електронний кабінет користувача до електронної системи разом з електронною копією такого Заперечення протягом трьох робочих днів з дня, наступного за їх надходженням.

 1. Енергетичному сертифікату, що за результатами незалежного моніторингу визнаний таким, що не відповідає вимогам законодавства та/або не був підготовлений незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації) та щодо якого не надійшло Заперечення відповідно до вимог пункту 10 цього розділу, присвоюється статус «Моніторинг не пройдено дд. мм. рррр», а результатом незалежного моніторингу такого енергетичного сертифікату є Висновок.

Інформація про результати незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, щодо яких не надійшло Заперечення, вноситься до Реєстру будівельної діяльності автоматично, з використанням програмних засобів електронної системи на підставі та відповідно до Висновку протягом трьох робочих днів, з дня після завершення строку подачі Заперечення відповідно до пункту 10 цього розділу.

 1. Опрацювання заперечень
 2. На підставі Заперечення, що надійшло відповідно до вимог пункту 10 розділу ІІІ цього порядку, здійснюється Повторний моніторинг.
 3. Повторний моніторинг здійснюється Апеляційною комісією з розгляду заперечень щодо результатів незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Держенергоефективності (далі – Апеляційна комісія), шляхом повторного проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі відповідно до пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку.

Формою роботи Апеляційної комісії є засідання які скликаються головою Апеляційної комісії або заступником голови Апеляційної комісії (у разі відсутності голови Апеляційної комісії) для розгляду поданих заперечень.

Засідання апеляційної комісії вважаються правоможними, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Члени Апеляційної комісії зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених частиною другою статті 35 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. До складу Апеляційної комісії входять представники Держенергоефективності, а також за згодою – енергоаудитори та члени атестаційних комісій, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності.
 2. Повторний моніторинг здійснюється на основі:

даних енергетичного сертифіката, щодо якого здійснювався Моніторинг;

вихідних, проміжних, результативних показниках енергетичної ефективності будівлі, перелік яких визначений додатком 2;

інших відомостей та/або копій документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (за наявності);

Висновку до енергетичного сертифіката, щодо якого здійснювався Моніторинг;

додаткових обґрунтувань Держенергоефективності (за наявності);

Заперечення.

 1. За результатами Повторного моніторингу Апеляційна комісія протягом 30 робочих днів з дня отримання Заперечення приймає рішення, в якому обов’язково зазначаються статус, що має бути присвоєний сертифікату в Реєстрі будівельної діяльності та детальний опис виявлених порушень (за їх наявності), з посиланням на норми Методики та Порядку сертифікації.

Для енергетичного сертифікату, що за результатами Повторного моніторингу був визнаний таким, що не відповідає вимогам законодавства та/або не був підготовлений незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації) присвоюється статус «Моніторинг не пройдено дд. мм. рррр».

Для енергетичного сертифікату, щодо якого за результатами Повторного моніторингу встановлено виконання умов, визначених пунктом 5 розділу ІІІ цього Порядку, присвоюється статус «Моніторинг пройдено дд. мм. рррр».

 1. Рішення Апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні, є вирішальним.

Думка відсутнього члена Апеляційної комісії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Апеляційної комісії і враховується під час голосування та є невід’ємною частиною протоколу засідання Апеляційної комісії.

У разі проведення засідання в режимі відеоконференції секретар Апеляційної комісії забезпечує фіксацію засідання, виступів учасників та відображає все це в протоколі, копії якого направляються всім членам Апеляційної комісії. Члени Апеляційної комісії підписують протокол за допомогою кваліфікованого цифрового підпису.

 1. Рішення Апеляційної комісії оформляються протоколом засідання Апеляційної комісії (далі – Протокол), який підписують усі члени Апеляційної комісії, присутні на засіданні. Член Апеляційної комісії, який не згодний з її рішенням, підписує Протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу засідання Апеляційної комісії.

У протоколі зазначається інформація про статус, що рекомендується присвоїти такому енергетичному сертифікату в Реєстрі будівельної діяльності за результатами Повторного моніторингу та детальний опис виявлених порушень, за їх наявності, з посиланням на норми Методики та Порядку сертифікації.

 1. Держенергоефективності за результатами розгляду апеляційною комісією заперечень, приймає рішення шляхом прийняття наказу на підставі протоколу засідання Апеляційної комісії.
 2. Держенергоефективності не пізніше, ніж протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем складення Протоколу:

1) надсилає копію наказу Держенергоефектинвості:

енергоаудитору – через електронний кабінет користувача електронної системи;

Замовнику – поштовим відправленням та/або на адресу електронної пошти та/або через електронний кабінет користувача або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

2) вносить відомості про результати розгляду Заперечення та електронну копію наказу Держенергоефективності до Реєстру будівельної діяльності.

 1. Енергетичним сертифікатам, щодо яких подано Заперечення відповідно до пункту 10 розділу ІІІ цього Порядку, тимчасово, до прийняття рішення за результатами розгляду Заперечення, автоматично, з використанням програмних засобів електронної системи, на підставі внесеної до Реєстру будівельної діяльності інформації про надходження Заперечення, присвоюється статус «Проводиться розгляд Заперечення – Заперечення дд. мм. ррр ».

Генеральний директор
Директорату енергоефективності                                                      Дмитро ПЕТРУНІН

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Повернутися вгору