Проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів»

15.02.2018

герб

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ

ДКУД___

НАКАЗ

.2017                             Київ                                              №

Про затвердження Порядку здійснення

незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

 

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ЗО квітня 2014 року № 197,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, що додається.
 2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Старцева С.М.) разом з Юридичним департаментом (Залєвська Г.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра                                В.А. Негода

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва

та житлово- комунального господарства України

Порядок здійснення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів (далі – Моніторинг).
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про енергетичну ефективність будівель».
 3. Моніторинг здійснюється Держенергоефективності.
 4. Усі енергетичні сертифікати вважаються дійсними незалежно від результатів Моніторингу.
 5. Під час Моніторингу перевіряється відповідність енергетичних сертифікатів вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

Перевірка здійснюється:

вибірково;

за зверненнями;

у разі підготовки енергетичних сертифікатів енергоаудиторами з анульованими сертифікатами.

 1. Для здійснення моніторингу енергетичних сертифікатів енергоаудитори одночасно з поданням енергетичних сертифікатів, для внесення в базу даних енергетичних сертифікатів, подають в електронному вигляді Держенергоефективності вихідні дані:

вхідні, проміжні та результативні показники відповідно до ДСТУ Б А. 2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні», за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель та встановлюється клас їх енергетичної ефективності у форматі Microsoft Excel за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

копію енергетичного сертифікату будівлі у програмі Adobe Acrobat Reader DC в форматі PDF;

план будівлі за поверхами у програмі Adobe Acrobat Reader DC в форматі PDF.

 1. Усі сертифікати проходять автоматизовану первинну перевірку правильності розрахунків при внесенні до бази даних за алгоритмом програмного забезпечення.
 2. За результатами первинної перевірки правильності розрахунків енергетичні сертифікати розподіляються на три групи: перша – сертифікати з високим рівнем достовірності; друга – сертифікати із середнім рівнем достовірності; третя – сертифікати з низьким рівнем достовірності.
 3. Відбір енергетичних сертифікатів з бази даних, що підлягатимуть Моніторингу, виконується автоматизовано за алгоритмом програмного забезпечення.
 4. Автоматизований відбір енергетичних сертифікатів для проведення Моніторингу здійснюється за таким принципом:

з енергетичних сертифікатів першої групи відбирається один зі 100 (ста) сертифікатів;

з енергетичних сертифікатів другої групи відбирається один з 10 (десяти) сертифікатів;

енергетичні сертифікати третьої групи відбираються в повному обсязі.

 1. Щодо енергетичних сертифікатів, які не відібрано для проведення Моніторингу, може бути ініційована повна перевірка правильності розрахунку за наявності хоча б однієї з таких підстав:

звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності або власника (співвласника) будівлі, енергетичну ефективність якої сертифіковано;

енергетичний сертифікат складено енергоаудитором, кваліфікаційний атестат якого анульовано в установленому законодавством порядку. При цьому Держенергоефективності вибірково здійснює моніторинг не менш ніж 10 відсотків енергетичних сертифікатів, складених кожним з енергоаудиторів, атестат якого анульовано;

письмова заява будь-якої особи про недодержання вимог щодо незалежності підготовки енергетичних сертифікатів, при цьому заявник повинен навести докази, що підтверджують наявності конфлікту інтересів прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора.

 1. Держенергоефективності здійснює Моніторинг енергетичних сертифікатів у такі строки:

сертифікатів, зазначених у пункті 10 цього Порядку – протягом 10 робочих днів з дня автоматизованого відбору;

сертифікатів, зазначених у пункті 11 цього Порядку – протягом 20 робочих днів з дня звернення (надання заяви) або з дати повідомлення про анулювання атестату.

 1. Під час Моніторингу Держенергоефективності здійснює повну перевірку правильності розрахунків енергетичних сертифікатів, зокрема шляхом виконання розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі відповідно до даних, зазначених у пункті 6 цього Порядку.
 2. Повна перевірка правильності розрахунку енергетичних сертифікатів вважається успішно пройденою, якщо одночасно виконуються такі умови:

у результаті перевірки не змінюється клас енергетичної ефективності будівлі;

кожен з показників енергетичної ефективності будівлі, що зазначається в енергетичному сертифікаті, не відрізняється більш ніж на 5 відсотків від розрахунку, виконаного Держенергоефективності.

 1. До всіх енергетичних сертифікатів у базі даних присвоюється одне із таких маркувань:

«Моніторинг не пройдено»;

«Моніторинг пройдено успішно»;

«Моніторинг не проводився».

Для енергетичних сертифікатів, до яких здійснюється Моніторинг, тимчасово, до його завершення, присвоюються такі маркування:

«Проводиться автоматизований моніторинг з ДД.ММ.РРРР»;

«Проводиться моніторинг – звернення замовника з ДД.ММ.РРРР»;

«Проводиться моніторинг – атестат анульовано з ДД.ММ.РРРР»;

«Проводиться моніторинг – підозра наявності конфлікту інтересів з ДД.ММ.РРРР».

 1. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено невиконання хоча б однієї з умов, зазначених в пункті 14 цього Порядку, та/або сертифікати не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності протягом 5 робочих днів надсилає повідомлення замовнику сертифікації енергетичної ефективності та енергоаудитору про те, що енергетичному сертифікату присвоєно маркування «Моніторинг не пройдено» і що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором відповідну інформацію буде передано атестаційним комісіям, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності (далі – Атестаційна комісія) для прийняття рішень відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
 2. Замовник сертифікації енергетичної ефективності або енергоаудитор мають право не погодитись із результатами Моніторингу. В такому випадку до Держенергоефективності подаються пояснення щодо обставин, які могли вплинути на його результати.
 3. У разі незгоди замовника сертифікації енергетичної ефективності або енергоаудитора з результатами Моніторингу в рамках здійснення

Моніторингу може проводитися повторна перевірка правильності розрахунку енергетичних сертифікатів. Таку перевірку здійснює Атестаційна комісія за поданням Держенергоефективності в електронному вигляді відповідних інформаційних даних для проведення повторної перевірки.

Інформація для повторної перевірки правильності розрахунку енергетичних сертифікатів не може надаватись до Атестаційної комісії, яка видала кваліфікаційний атестат енергоаудитору, що склав енергетичний сертифікат, який підлягає повторній перевірці.

 1. Атестаційна комісія протягом 10 робочих днів з дня надання інформаційних даних проводить повторну перевірку правильності розрахунку енергетичних сертифікатів та надає її результати до Держенергоефективності.

До здійснення Моніторингу можуть залучатись експертні установи та або інші енергоаудитори, які не мають конфлікту інтересів щодо результатів Моніторингу.

 1. Атестаційна комісія при проведенні повторної перевірки правильності розрахунку енергетичних сертифікатів керується умовами, зазначеними в пункті 14 цього Порядку.
 2. У разі якщо результат повторної перевірки правильності розрахунку енергетичного сертифікату, проведеної Атестаційною комісією, збігається з результатом Моніторингу, проведеного Держенергоефективності, маркування енергетичного сертифікату будівель у базі даних залишається без змін, в іншому випадку – маркування сертифікату змінюється відповідно до результатів повторної перевірки.
 3. У разі якщо за результатами повторної перевірки правильності розрахунку енергетичних сертифікатів виявлено невиконання хоча б однієї з
  умов, зазначених в пункті 14 цього Порядку, Держенергоефективності протягом 5 робочих днів інформує про це замовника сертифікації енергетичної ефективності та енергоаудитора.
 4. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що два енергетичні сертифікати, складені одним енергоаудитором, не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності надсилає Атестаційній комісії інформацію щодо повторного порушення законодавства енергоаудитором для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестату відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

 

Заступник директора Департаменту

систем життєзабезпечення та житлової політики                                                        В.В. Токаренко

 

 Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору