Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів”

04.10.2017

 ПРОЕКТ

герб

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від             2017 р. №              
Київ

Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними

органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного

моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів

 

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                               В.Б. ГРОЙСМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України

від                2017р. №

 Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади,

атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу,

професійноїатестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів

 

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між Мінрегіоном, Держенергоефективності та атестаційними комісіями, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем будівель (далі – атестаційні комісії) в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних енергетичних сертифікатів (далі – бази даних сертифікатів) атестованих енергоаудиторів та фахівців забезпечення інженерних систем
  (далі – база даних фахівців) та звітів про результати обстеження інженерних систем (далі – бази даних звітів).
 2. Суб’єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку є Мінрегіон, Держенергоефективності та атестаційні комісії.
 3. Суб’єкти інформаційного обліку є відповідальними за своєчасне та в повному обсязі надання достовірної інформації.
 4. Терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законами України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про інформацію».

Подання інформації

Інформація, що подається до Держенергоефективності

 1. Для внесення інформації про енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем будівель до бази даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем (далі – база даних фахівців), атестаційні комісії надають Держенергоефективності таку інформацію:

загальні відомості про енергоаудиторів або фахівців з обстеження інженерних систем (прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти
(за наявності), номер засобу зв’язку);

скан-копії кваліфікаційного атестата;

скан-копія документа, що підтверджує відмову або анулювання кваліфікаційного атестату;

назва вищого навчального закладу або саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, які видала кваліфікаційний атестат,  відмовила в його видачі або анулювала;

строк дії кваліфікаційного атестата.

 1. Атестаційні комісії надають Держенергоефективності визначену у пункті 5 цього Порядку інформацію – протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата, анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора чи фахівця з обстеження інженерних систем або відмову у видачі кваліфікаційного атестата.

Інформація, що подається до атестаційних комісій

 1. У разі якщо за результатами моніторингу енергетичних сертифікатів повторно виявлено, що сертифікати не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації), Держенергоефективності надсилає атестаційним комісіям інформацію щодо повторного порушення законодавства енергоаудитором для прийняття рішень відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
 2. Інформація про порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель містить такі дані:

загальні відомості про енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем будівель (прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку);

скан-копія кваліфікаційного атестата;

назва вищого навчального закладу або саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, які видали кваліфікаційний атестат;

копія енергетичних сертифікатів або звітів про результати обстеження інженерних систем, які не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів або фахівців з обстеження інженерних систем у результатах сертифікації або обстеження);

копія вихідних даних, що використовувалися під час складання енергетичних сертифікатів або звітів;

обґрунтування та відомості щодо попереднього порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

 1. У разі звернення замовника сертифікації енергетичної ефективності або власника (співвласника) будівлі, енергетичну ефективність якої сертифіковано, якщо енергетичний сертифікат складено енергоаудитором, кваліфікаційний атестат якого анульовано в установленому законодавством порядку. При цьому Держенергоефективності вибірково здійснює моніторинг не менше ніж 10% енергетичних сертифікатів, складених кожним з енергоаудиторів, атестат якого анульовано, за письмовою заявою будь-якої особи про недодержання вимог щодо незалежності підготовки енергетичних сертифікатів, при цьому заявник повинен вказати причини та докази, що підтверджують наявності конфлікту інтересів прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора або у разі оскарження результатів перевірки Держенергоефективності надсилає в електронному вигляді до атестаційної комісії для повторної перевірки якості енергетичних сертифікатів таку інформацію:

вхідні, проміжні та результативні показники відповідно до ДСТУ Б А. 2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні», за якими розраховується показник енергетичної ефективності будівель та встановлюється клас їх енергетичної ефективності в форматі Excel за формою наведеною у додатку 1 до цього наказу;

копію енергетичного сертифікату будівлі у програмі Adobe Acrobat Reader DC в формате Pdf;

план будівлі за поверхами у програмі Adobe Acrobat Reader DC в формате Pdf.

 1. У разі якщо за результатами моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем повторно виявлено, що звіти не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівці з обстеження інженерних систем у результатах обстеження) Мінрегіон надсилає атестаційним комісіям інформацію щодо повторного порушення законодавства фахівцям з обстеження інженерних систем для прийняття рішень відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
 2. Держенергоефективності та Мінрегіон надають атестаційним комісіям визначену у пункті 9 цього Порядку інформацію протягом десяти робочих днів після виявлення повторного порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, енергоаудитором або фахівцем з обстеження інженерних систем.

 

 

Форми обміну інформацією

 1. Обмін інформацією здійснюється засобами електронного зв’язку.
 2. Для організації обміну інформацією, суб’єкти інформаційного обміну визначають відповідальних осіб та повідомляють про них іншій стороні інформаційного обміну на відповідному рівні.
 3. У процесі інформаційного обміну суб’єкти інформаційного обміну несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації.
 4. За результатами розгляду інформації суб’єкт інформаційного обміну протягом одного дня від дати її отримання надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.
 5. Суб’єкт інформаційного обміну після отримання повідомлення про неприйняття інформації протягом одного дня від дати його отримання розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає інформацію суб’єкту інформаційного обміну, який її не прийняв.

__________________________________

 Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору