Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555”

19.05.2021

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

 від «_____» __________ 2021 р. № ____
 Київ

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 р. № 555

Відповідно до абзацу другого пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1669, 2013., №63, ст. 2277, 2019 р., №12, ст. 415) зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 17.06.2020 № 711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Прем’єр-міністр України                                             Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __ __________ 20__ р. № ___

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 555

 1. У постанові:

1) назву викласти в редакції:

«Про забезпечення залучення громадськості під час розроблення проектів містобудівної документації».

2) постановляючу частини викласти в такій редакції:

  «1. Затвердити Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, що додається.

 1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, що додається.»;
 2. Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 555
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від __ __________ 20__ р. № ___)

 ПОРЯДОК
проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні: комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (далі – комплексних планів), генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій (далі – містобудівна документація).
 1. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під час розроблення відповідних проектів містобудівної документації із врахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 1. У зазначеному Порядку термін «громадськість» використовується в значенні громадськість – одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа містобудівної документації.

Під реєстрацією мається на увазі реєстрація місця проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи, реєстрація нерухомої власності фізичною чи юридичною особою.

 1. При реєстрації пропозицій громадськості, учасників громадських слухань, визначені членів погоджувальної комісії від громадськості організатором проведення громадських слухань здійснюється перевірка, чи поширюється на відповідних фізичних чи юридичних осіб дія містобудівної документації:

– для комплексних планів, генеральних планів населених пунктів, що є адміністративними центрами територіальних громад, детальних планів за межами населених пунктів – реєстрація на території територіальної громади;

– для інших генерального плану населеного пункту, детальних планів територій в межах населених пунктів (в тому числі адміністративного центру територіальної громади) – реєстрація на території відповідного населеного пункту.

 1. При проведенні громадських обговорень комплексного плану обов’язковим є участь представників (фізичних осіб) не менше ніж трьох чвертей населених пунктів від загальної кількості населених пунктів, що входять до територіальної громади, щодо якої розробляється комплексний план, а також обов’язковою є участь не менше ніж двох представників від кожного населеного пункту, щодо якого у складі комплексного плану розробляються планувальні рішення генерального плану населеного пункту.
 1. Замовники містобудівної документації відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забезпечують:

оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

 1. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадського обговорення, між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні може утворюватися погоджувальна комісія.
 1. Замовники містобудівної документації оприлюднюють у двотижневий строк прийняті рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення на офіційному веб-сайті замовника містобудівної документації. 
 1. Оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради шляхом розміщення матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого самоврядування місці та інформування громадян через розповсюдження брошур і повідомлень, засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті замовника містобудівної документації. 
 1. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має містити:

1) інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;

2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;

3) відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;

4) інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації, пояснювальною запискою, розділом “Охорона навколишнього природного середовища”, який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку;

5) інформацію про посадову особу замовника містобудівної документації, відповідальну за забезпечення організації розгляду пропозицій, та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження);

6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;

7) інформацію про дату, час і місце проведення громадських слухань;

8) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

Осіб, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, призначає замовник містобудівної документації. Зазначені особи є відповідальними за автентичність проектів містобудівної документації.

 1. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості замовнику у строк, визначений замовником містобудівної документації.
 1. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

 1. Громадські слухання щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.
 1. Громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації, який:

забезпечує перевірку приналежності учасників до території відповідно до п.2 цього Порядку та здійснює їх реєстрацію

оголошує порядок денний;

інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі, зміст пропозицій (зауважень), що надійшли, та процедуру їх врахування;

забезпечує ведення обговорення, подання пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;

забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію перебігу громадських слухань;

готує протокол громадських слухань.

Громадські слухання розпочинаються з доповіді розробника та/або замовника про розроблений проект містобудівної документації.

Перебіг громадських слухань та подані пропозиції (зауваження) оформляються протоколом, який підписується головуючим. Файл аудіо- та/або відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу.

Відсутність пропозицій і зауважень громадськості фіксується у протоколі громадських слухань.

 1. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій (паперовій або електронній) та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених пунктом 6-1 цього Порядку.

Фізичні особи подають пропозиції із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання.

Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.

 1. Особи, які забезпечують проведення робіт щодо розгляду пропозицій громадськості, повідомляють через засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, офіційний веб-сайт замовника містобудівної документації, а також за наявності через геопортал містобудівного кадастру інформацію про територію, на яку розробляється проект містобудівної документації, строки надання пропозицій (зауважень), про поштову адресу та електронну адресу для подання письмових пропозицій.
 1. Пропозиції громадськості реєструються та розглядаються замовником містобудівної документації у місячний строк з дня їх надходження.

Пропозиції громадськості та результати їх розгляду розміщуються протягом 10 робочих днів після завершення строку надходження пропозицій громадськості на вебсайті, на якому оприлюднено проект містобудівної документації, із забезпеченням технічної можливості коментування користувачами вебсайту, а також за наявності на геопорталі містобудівного кадастру.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це відповідному органу місцевого самоврядування для прийняття останнім рішення щодо утворення погоджувальної комісії (далі – комісія).

 1. Комісія утворюється за рішенням замовника містобудівної документації у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.

Склад комісії встановлює замовник містобудівної документації у кількості не менш як 25 та не більш як 55 осіб.

 1. Головою комісії є посадова особа замовника містобудівної документації. 

До складу комісії входять:

посадові особи замовника містобудівної документації; 

представники органу у сфері земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів державної влади;

представники професійних об’єднань та спілок, архітектори і науковці;

уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань;

відповідні посадові особи органів державної влади – у разі, якщо пропозиції, що розглядаються, стосуються реалізації державних або регіональних інтересів.

Кількість представників громадськості повинна становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів комісії.

 1. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій.
 1. Засідання комісії є правоможним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини – представників громадськості).

Рішення комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.

Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації.

У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації.

 1. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення затвердженої містобудівної документації на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.
 1. Затвердження містобудівної документації без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється. Матеріали щодо розгляду пропозицій громадськості є невід’ємною складовою зазначеної документації.
 1. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій громадськості здійснюється за рахунок замовників містобудівної документації.

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __ __________ 20__ р. № ___

ПОРЯДОК
 проведення громадського обговорення з формування завдання
на
розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади (далі – комплексний план), яке здійснюється на засадах відкритості, публічності, прозорості, залучення всіх заінтересованих сторін у питаннях розвитку територіальної громади, врахування державних та регіональних інтересів, містобудівної документації, стратегій, програм, планів, проектів та інших планувальних документів територіальної громади.
 1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) SWOT-аналіз розвитку територіальної громади – процес встановлення зв’язку між внутрішніми (сильними і слабкими сторонами) та зовнішніми (можливостями і викликами) факторами, що мають стратегічне значення для розвитку територіальної громади. Результати SWOT-аналізу використовуються для визначення і вибору стратегічних цілей просторового розвитку територіальної громади;

2) вебсайт громадського обговорення – офіційний вебсайт відповідної сільської, селищної, міської ради, де розміщується інформація щодо громадського обговорення відповідно до цього Порядку. Функції вебсайту громадського обговорення може виконувати офіційний вебсайт уповноваженого органу містобудування та архітектури, спеціально створений вебсайт (підрозділ вебсайту) або сторінка у соціальній мережі, за умови розміщення посилання на нього на першій сторінці офіційного вебсайту відповідної сільської, селищної, міської ради;

3) індикатори розвитку територіальної громади – вимірювані дані щодо перспективного стану розвитку територіальної громади, яких передбачається досягти в результаті реалізації стратегічних цілей розвитку територіальної громади;

4) Робоча група – тимчасовий консультативно-дорадчий орган виконавчого органу, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення, складається з представників сільських, селищних, міських рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (далі – виконавчий орган), органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших заінтересованих сторін. У персональному складі Робочої групи частка членів, що представляють сільські, селищні, міські ради та виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської ради, не має перевищувати половину складу Робочої групи плюс одна особа. Має бути забезпечено участь у Робочій групі принаймні одного представника від кожного з населених пунктів, розташованих на території територіальної громади, який не є співробітником виконавчого органу. Допускається представлення одним членом Робочої групи інтересів кількох суміжних сіл та селищ територіальної громади;

5) Перспектива розвитку громади – бачення майбутнього розвитку територіальної громади у вигляді переліку пріоритетів та стратегічних цілей, вимірюваних індикаторів їх досягнення (індикаторів розвитку територіальної громади), що мають просторове відображення на території територіальної громади;

6) Стратегічна сесія – обов’язковий публічний захід громадського обговорення, метою проведення якого є визначення Перспективи розвитку громади. Залежно від кількості населення громади, її соціально-планувальної структури, Робочою групою може бути передбачено проведення декількох заходів з розроблення Перспективи розвитку громади, останній з яких має бути визначено як основний, де буде здійснюватися узагальнення напрацювань та прийняття рішень.

 1. Громадське обговорення здійснюється за наступними напрямками, відповідно до складу та змісту комплексного плану, визначеного Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації:

1) загальні пріоритети просторового розвитку територіальної громади (у разі відсутності стратегії розвитку громади, або за її наявності – за рішенням Робочої групи):

– бачення перспективи розвитку територіальної громади;

– перелік пріоритетів довгострокового розвитку територіальної громади;

– визначення основних заходів із сприяння залученню інвестицій, поліпшення умов життєдіяльності та господарської діяльності;

2) просторово-планувальна організація території, в частині:

– визначення (уточнення) орієнтовних меж планувальних утворень (житлових районів, мікрорайонів, хуторів), історичних районів та місцевостей,

– визначення громадських центрів відповідно до характеру обслуговування (повсякденного, періодичного, епізодичного обслуговування);

– пропозиції щодо запровадження або змін внутрішнього адміністративно-територіального устрою територіальної громади та окремих населених пунктів;

3) землеустрій, землекористування та обмеження у використанні земель в частині;

– обмеження у використанні земель, режимоутворюючі об’єкти та відповідні зони обмежень;

– особливості землеустрою територіальної громади відповідно до форм власності та прав використання земельних ділянок;

– особливості землекористування територіальної громади з точки зору захисту грунтів та впливу на навколишнє середовище;

– формування земельних ділянок та інші перспективні землевпорядні заходи;

4) ландшафтне планування, в частині;

– основні особливості кліматичних умов та рельєфу, адаптація до змін клімату;

– місця небезпечних геологічних процесів та гідрометеорологічних явищ;

– основні забруднення та джерела забруднення, їх вплив на екологічне середовище та безпеку життєдіяльності;

– території, що потребують комплексного озеленення та благоустрою;

– території, що потребують інженерного захисту;

5) функціональне зонування території територіальної громади в частині;

– особливості поточного функціонального зонування та використання територій;

– пропозиції щодо зміни функціонального призначення територій;

6) забудова територій та господарська діяльність в частині:

– стан та розміщення житлового фонду, здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів),

– розміщення робочих місць, в тому числі виробничих потужностей, офісних, сільськогосподарських, туристичних та інших комплексів;

– освоєння територій для забудови, в тому числі для залучення інвестицій, створення нових та розширення існуючих підприємств та установ

– окремі проекти забудови та їх вплив на розвиток територіальної громади;

7) обслуговування населення, в частині

– просторова організація систем надання послуг (освітні, медичні, туристичні, адміністративні, інші послуги, заклади торгівлі та громадського обслуговування, мережі екстрених служб);

8) захист історико-культурної спадщини (у разі наявності у складі територіальної громади населених пунктів, віднесених до Списку історичних населених місць – обов’язково, у іншому випадку – за рішенням Робочої групи), в частині:

– історичного районування територій;

– наявності охоронного статусу та охоронних зон об’єктів;

– поточного стану та використання пам’яток культурної спадщини;

– формування архітектурно-просторових композицій та видового розкриття пам’яток культурної спадщини;

9) транспортна мобільність:

– основні транспортні зв’язки всередині територіальної громади та з прилеглими територіями;

– місця незабезпеченого транспортного попиту, в тому числі стосовно громадського транспорту, велосипедного та пішохідного руху, зв’язків між окремими планувальними утвореннями, стимулювання переходу на сталі способи пересування;

– місця ускладнень дорожнього руху та концентрацій дорожньо-транспортних пригод;

– організація паркувального простору;

10) інженерне забезпечення території та комунальні послуги, в частині:

– стан забезпечення комунальними послугами, стан та розвиток комунальних мереж;

– поводження з відходами, організація сортування сміття та сміттєпереробки.

 1. При проведенні громадського обговорення відповідно до кожного з напрямків розвитку територіальної громади здійснюється:
 • збір та SWOT-аналіз даних щодо розвитку територіальної громади;
 • визначення пріоритетів, стратегічних цілей, індикаторів розвитку територіальної громади (здійснюється безпосередньо під час Стратегічної сесії у тематичних групах);
 • формування пропозицій щодо проектних рішень комплексного плану (здійснюється безпосередньо під час Стратегічної сесії у тематичних групах);
 • підготовка Протоколу громадського обговорення.
 1. Проведення громадського обговорення забезпечує виконавчий орган у строки, визначені у рішенні про розроблення комплексного плану.
 1. Для забезпечення проведення громадського обговорення формується Робоча група, до персонального складу якої входять представники виконавчого органу, сільської, селищної, міської ради, місцевого бізнесу та громадськості, не менше 5 осіб і не більше 21 особи, з непарною кількістю членів. Порядок формування Робочої групи (вимоги та строки прийняття пропозицій щодо персонального складу, спосіб їх реєстрації) публікуються одночасно з публікацією рішення про розроблення комплексного плану.

Персональний склад та порядок прийняття рішень Робочою групою затверджується виконавчим органом.

Всі рішення Робочої групи публікуються на вебсайті громадського обговорення не пізніше, ніж за 2 робочих дні після їх прийняття.

 1. Для забезпечення технічної та експертної підтримки проведення громадського обговорення за рішенням виконавчого органу можуть бути залучені інші організації та установи, відносини з якими можуть регулюватися договором, укладеним відповідно до вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів з урахуванням їх положень, а також шляхом надання Замовнику міжнародної технічної допомоги та в рамках реалізації міжнародних проектів (в тому числі у вигляді грантів).
 1. Громадське обговорення відбувається у три організаційних етапи: підготовчий, основний (стратегічна сесія), завершальний, які реалізуються у наведеній послідовності.
 1. Підготовчий етап громадського обговорення включає в себе:

1) затвердження персонального складу та положення про Робочу групу виконавчим органом;

2) визначення переліку основних заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади та затвердження їх Робочою групою;

3) визначення Робочою групою переліку вихідних даних для проведення громадського обговорення, форми та строків їх надання уповноваженим органом містобудування та архітектури;

4) аналіз уповноваженим органом містобудування та архітектури (за відсутності – виконавчим органом) інформації щодо державних та регіональних інтересів, наявних документів стратегічного планування просторового розвитку територіальної громади (чинної містобудівної документації, стратегії розвитку територіальної громади, програм, планів, проектів), підготовка переліку просторово-планувальних рішень відповідних документів, погодження з відповідними іншими структурними підрозділами виконавчого органу та надання Робочій групі для використання у якості вихідних даних;

5) здійснення SWOT-аналізу відповідно до напрямків розвитку громади, визначених цим Порядком, безпосередньо членами Робочої групи або із залученням організацій та установ, що відповідно до рішення виконавчого органу здійснюють технічну та експертну підтримку проведення громадського обговорення;

6) забезпечення інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін розвитку територіальної громади на вебсайті громадських обговорень, в тому числі публікація даних щодо напрямків розвитку територіальної громади та результатів SWOT-аналізу, інформації щодо дати проведення Стратегічної сесії та порядку відбору її учасників (не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати її проведення);

7) відбір учасників Стратегічної сесії Робочою групою за попередньо визначеним порядком, їх інформування про час та місце проведення Стратегічної сесії (не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати її проведення). Відбір відбувається відповідно до переліку основних заінтересованих сторін розвитку територіальної громади, із забезпеченням принципу пропорційного представництва локальних територіальних громад, ключових спільнот громади, представників заінтересованих сторін, а також органів місцевого самоврядування (у разі наявного або перспективного міжмуніципального співробітництва до Робочої групи можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад). Серед учасників Стратегічної сесії має бути не більше ніж третина членів Робочої групи;

8) визначення Робочою групою переліку тематичних груп (за напрямками) для проведення Стратегічної сесії. У випадку, якщо питання відповідної тематики врегульовано чинними документами стратегічного планування, відповідно до наданої уповноваженим органом містобудування та архітектури інформації, Робоча група не менше ніж половиною голосів від свого затвердженого складу може прийняти рішення про недоцільність створення відповідної тематичної групи для проведення Стратегічної сесії. У випадку недоцільності створення тематичної групи на вебсайті громадського обговорення публікуються результати аналізу відповідного документу стратегічного планування із зазначенням просторово-планувальних рішень, підготовлені уповноваженим органом містобудування та архітектури, з можливістю коментування користувачами вебсайту. Результати опрацювання зауважень та пропозицій Робочою групою стають невід’ємною складовою протоколу Стратегічної сесії;

9) визначення Робочою групою координаторів тематичних груп, зі складу Робочої групи або організації чи установи, що здійснює технічну та експертну підтримку проведення громадського обговорення;

10) забезпечення здійснення онлайн-трансляції та/або відеофіксації Стратегічної сесії на вебсайті громадського обговорення з можливістю коментування користувачами вебсайту;

11) технічне забезпечення проведення Стратегічної сесії.

 1. Основний етап (Стратегічна сесія) громадського обговорення включає в себе:

1) інформування уповноваженим органом містобудування та архітектури (за відсутності – виконавчим органом органу місцевого самоврядування) щодо визначеного порядку та календарного плану підготовчих процедур для розроблення комплексного плану, переліку документів довгострокового планування, що передбачається використати при розробленні комплексного плану (чинна містобудівна документація, стратегія розвитку громади, програми, плани, проекти, планувальні рішення для реалізації державних та регіональних інтересів);

2) інформування уповноваженим представником Робочої групи щодо переліку, способу отримання та порядку ознайомлення з даними щодо розвитку територіальної громади та їх SWOT-аналізу, результати SWOT-аналізу;

3) обговорення у форматі тематичних груп результатів SWOT-аналізу, визначення пріоритетів та стратегічних цілей розвитку громади, індикаторів розвитку громади, із забезпеченням участі кожним учасником Стратегічної сесії не менше ніж у третині тематичних груп;

4) інформування координаторами тематичних груп всіх учасників Стратегічної сесії щодо напрацювань відповідних тематичних груп;

5) публічне обговорення, в тому числі із забезпеченням залучення користувачів вебсайту, що коментували онлайн-трансляцію Стратегічної сесії. До обговорення за рішенням Робочої групи можуть бути залучені експерти організацій та установ, які здійснюють технічну та експертну підтримку проведення громадського обговорення, а також інституцій з надання міжнародної технічної допомоги (у тому числі грантів), з правом дорадчого голосу;

6) в процесі обговорення може бути визначено два чи більше сценаріїв розвитку громади з відповідними пріоритетами. Рішення щодо обрання сценарію розвитку громади ухвалюється шляхом рейтингового голосування учасниками Стратегічної сесії (визначається два основних сценарія);

7) інформування уповноваженим представником Робочої групи щодо подальших кроків з формування завдання на розроблення комплексного плану, в тому числі строки публікації та порядок обговорення напрацювань Стратегічної сесії.

 1. Завершальний етап громадського обговорення включає в себе:

1) розміщення напрацювань Стратегічної сесії у вигляді протоколів, фотовідеоматеріалів, ескізів, іншої текстової та графічної інформації на вебсайті громадського обговорення з можливістю коментування користувачами вебсайту протягом не менше ніж 10 робочих днів;

2) узагальнення Робочою групою напрацювань Стратегічної сесії та коментарів до них, розміщених на вебсайті громадського обговорення, та розміщення на вебсайті громадського обговорення протягом не менше ніж 10 робочих днів;

3) визначення варіантів сценарію розвитку громади (за наявності кількох сценаріїв за рішенням Стратегічної сесії) та затвердження Робочою групою (не менше ніж половиною голосів від свого затвердженого складу) протоколу Стратегічної сесії (із визначенням обраного сценарію) не менше ніж за 10 днів після публікації на вебсайті громадського обговорення;

4) підготовка уповноваженим органом містобудування та архітектури (за відсутності – виконавчим органом) проекту завдання на розроблення комплексного плану за результатами громадського обговорення відповідно до вимог Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, на основі протоколу Стратегічної сесії;

5) розгляд та схвалення проекту завдання на розроблення комплексного плану за результатами громадського обговорення Робочою групою (не менше ніж двома третинами голосів від свого затвердженого складу) з подальшою передачею його на затвердження уповноваженим органом містобудування або в разі його відсутності – виконавчим органом громади ;

6) за рішенням виконавчого органу Робоча група може продовжувати діяльність для забезпечення участі громадськості при розробленні комплексного плану, здійсненні містобудівного моніторингу та подальших внесеннях змін до комплексного плану та іншої містобудівної документації на місцевому рівні.

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Повернутися вгору