Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки”

20.07.2020

ПРОЕКТ

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                              р.     №

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку

транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у шестимісячний строк приведення регіональних Програм розвитку транскордонного співробітництва у відповідність із Програмою.
  4. Мінрегіону разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення державного фонду розвитку транскордонного співробітництва.
  5. Мінрегіону щороку до 15 березня інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.

 

Прем’єр-міністр України                                                                Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           постановою Кабінету Міністрів України

                                                                                       від                    №

 

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки

 

Загальна частина

 Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво». Необхідність підготовки Програми, плановий період якої синхронізується з бюджетними циклами Європейського Союзу, викликана завершенням строку реалізації Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 554.

Розвиток транскордонного співробітництва є важливим об’єктом сучасної регіональної політики та ключовим пріоритетом політики сусідства Європейського Союзу. Основні засади транскордонного співробітництва України з країнами-членами Європейського Союзу визначені Главою 27  Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.

В умовах суспільних викликів та зовнішніх загроз, які постали перед Україною, формування добросусідських відносин та поглиблення транскордонного співробітництва є особливо актуальним. Україна має європейський вектор розвитку. При цьому транскордонне співробітництво  є одним із ефективних інструментів поглиблення взаємодії суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, прискоренню процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського рівня та здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.

Україна завдяки вигідному географічному та геополітичному  положенню  має  значні  потенційні можливості щодо розвитку транскордонної співпраці: 19 з 27 регіонів держави є прикордонними, їх сукупна площа становить близько 77% усієї території держави. Україна має протяжний державний кордон. Його довжина становить 6992,982 км.  За протяжністю державного кордону Україна посідає одне з перших місць у Європі.

 Україна безпосередньо межує з  сімома країнами: Республікою Білорусь, Республікою Молдова, Румунією, Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою і Російською Федерацією. Через Чорне море Україна має спільні кордони з Турецькою Республікою, Республікою Болгарія і Грузією.

На території таких прикордонних областей, як Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Луганська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська, Донецька створено дев’ять єврорегіонів – Буг, Верхній Прут, Дністер, Дніпро, Карпатський, Нижній Дунай, Слобожанщина, Донбас та Ярославна. При цьому п’ять єврорегіонів створено з країнами Європейського Союзу (Республіка Польща, Словацька Республіка, Румунія, Угорщина). Транскордонне співробітництво у рамках єврорегіонів здійснюється в Україні з 1993 року.

Найсерйознішим викликом для України є збройна агресія Російської Федерації на сході України та анексія Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, що унеможливлює реалізацію транскордонного співробітництва України з цією державою. Російською Федерацією окуповано 17 тис. км2  Донецької і Луганської областей, разом з територією Автономної Республіки Крим це складає 43,7 тис. км2 або 7,2 % території України, на якій проживало близько 13% населення України (2 млн. осіб у Автономній Республіці Крим і близько 4 млн. осіб на окупованих територіях Донбасу) та формувалось 13,7% ВВП (у 2013 році).

Залишається неконтрольованими 409,7 км українсько-російського кордону. Україна зазнала фінансово-економічних втрат: 27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до Росії, включно з обладнанням 33 місцевих промислових підприємства прикордонних регіонів. Сума збитків, заподіяна Україні тимчасовою окупацією Криму з боку Російської Федерації, склала 1 трильйон 80 мільярдів гривень. У 2014-2018 роках від’ємний внесок Луганської та Донецької областей у зростання ВВП країни становив –30,8% та –85,4% відповідно.

При цьому дедалі більшої актуальності набувають питання активізації міжрегіонального співробітництва східних регіонів України з регіонами країн-членів Європейського Союзу.

Серед інших проблем, що стримують ефективність транскордонного співробітництва в Україні, є:

 – наявність суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів.

Відповідно до результатів аналізу соціально-економічного розвитку розрив рейтингової оцінки деяких прикордонних регіонів України у 2018-2019 роках був більш, ніж у 15 разів. У 2019 році найнижчими в рейтингу були показники соціально-економічного розвитку таких прикордонних регіонів, як Волинська (21-ша позиція в рейтингу), Сумська (23-я позиція в рейтингу), Закарпатська (24-а позиція в рейтингу) та Луганська (остання 25-та позиція в рейтингу) області;

–  низький рівень зайнятості населення прикордонних регіонів.

За період з 2014 до 2019 року кількість економічно активного населення України зменшилась із 19,9 млн. осіб у 2014 році до 16,3 млн. осіб у 2019 році. Рівень зайнятості населення прикордонних регіонів є низьким, зокрема у 2018 році цей показник в середньому в Україні становив 62,61%. Серед прикордонних регіонів найнижче значення даного показника спостерігалося у Волинській 55,9 % та Донецькій 58,1% областях;

–  високий рівень безробіття населення в Україні.

У 2015-2017 роках кількість безробітного населення у віці 15-70 років, за методологією Міжнародної Організації Праці, становила 1,7 млн. осіб. Рівень безробіття зріс з 9,1 % у 2015 році до 9,2 %  – у 2019 році. Подібна ситуація провокує населення прикордонних регіонів до трудової міграції закордон, що є значною проблемою. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень у 2019 році кількість трудових мігрантів становила 2,7 млн. осіб, з них більш ніж 50 % – мешканці західних регіонів. 

– негативний зовнішньоторгівельний баланс, низький темп приросту експорту та імпорту товарів та послуг.

У 2019 році експорт товарів та послуг становив 63675,6 млн. дол. США, або 111,2%, порівняно із 2018 роком, імпорт – 67308,7 млн. дол. США, або 106,0%. Негативне сальдо зовнішьоторговельного балансу  у 2019 році склало 3633,1 млн. дол. США, у 2018 році –  6212,8 млн. дол. США. Також проблемним є те, що імпорт у структурі торгівлі прикордонних регіонів та  України представлений переважно споживчими товарами, що становить більше однієї його третини, а експорт складається переважно із сировини та з проміжних товарів з відносно низькою технологічною складовою. Частка високотехнологічного експорту у 2015 році становила лише 5,5 % від загального обсягу українського експорту;

– незавершеність правового оформлення та демаркації державного кордону України;

– низька пропускна спроможність пунктів пропуску та невідповідний рівень їх облаштування;

– низький рівень міграційного приросту населення. За даними Держстату у 2019 році з прикордонних регіонів України вибуло 420344 особи, у 2018 – 478998 осіб, міграційний приріст становив 30485 осіб (у 2018 – 1964 осіб). У 2018 році з України виїхало в 4 рази більше осіб, ніж у 2016 році;

– відсутність достатнього обсягу фінансового забезпечення реалізації заходів і проєктів (програм) транскордонного співробітництва;

– низький рівень активності суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва щодо реалізації проєктів транскордонного співробітництва;

– недостатній рівень якості проєктного менеджменту на рівні місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що визначає низьку спроможність місцевих суб’єктів до залучення зовнішнього фінансового ресурсу для реалізації спільних проєктів.

Реалізація Програми спрямована на подальше вирішення вище зазначених проблем транскордонного співробітництва та сприятиме консолідації зусиль і концентрації ресурсів суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва для збалансованого розвитку прикордонних територій та підвищення конкурентоспроможності регіонів України.

 

Мета Програми

Метою цієї Програми є підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва, сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин України і сусідніх європейських держав в умовах прикордонної співпраці.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Транскордонне співробітництво в Україні реалізується на основі міжнародного та вітчизняного законодавства, що включає Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (приєднання України до конвенції відбулося 14 липня 1993 року) та додаткові протоколи до неї, закони України «Про транскордонне співробітництво», «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії регіонального розвитку України.

Нова державна політика регіонального розвитку визначатиме активізацію  участі України в імплементації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та розвиток транскордонного співробітництва, особливо на тих територіях, які  потребують  особливої  уваги з боку держави та застосування спеціальних механізмів та інструментів стимулювання їх розвитку, одним із пріоритетних напрямів регіонального розвитку в рамках Державної стратегії регіонального розвитку на новий плановий період 2021-2027. Реалізація заходів в рамках цього напряму  відбуватиметься, у тому числі і за рахунок Програми.

Розвиток транскордонного співробітництва здійснюватиметься в рамках міжурядових рад, комісій, робочих груп, а саме: Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва, Українсько-Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва, Українсько-Польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва, Міжурядової Українсько-Румунської робочої групи з транскордонного та міжрегіонального співробітництва, українсько-білоруської Робочої групи з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Важливим напрямом транскордонного співробітництва є активізація участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та ініціативи створення нової макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону та програм підтримки, які діють в їх рамках.

Одним із інструментів забезпечення розвитку транскордонного співробітництва є нові форми транскордонного співробітництва – європейські об’єднання територіального співробітництва та об’єднання єврорегіонального співробітництва, створення та функціонування яких сприятиме поглибленню добросусідських відносин прикордонних регіонів.

Досягнення мети та завдань Програми забезпечуватиметься шляхом виконання програмних заходів за чотирма напрямами:

реалізації в Україні Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми;

реалізації проєктів (програм), що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також в рамках фінансового інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво» (NDICI);

розвитку прикордонної інфраструктури гірських територій Карпат;

розвитку недержавних інституцій (громадських організацій) у сфері транскордонного співробітництва та об’єднань єврорегіонального співробітництва.

Програма виконується шляхом здійснення заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки згідно з додатком.

Проекти (програми) транскордонного співробітництва відбираються на конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та тривалістю їх реалізації згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

З метою фінансового забезпечення реалізації заходів та проєктів транскордонного співробітництва необхідним є створення державного фонду розвитку транскордонного співробітництва у складі загального фонду державного бюджету в обсязі, передбаченому Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

– забезпечення розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема транспортної, відповідно до стандартів Європейського Союзу, удосконалення функціонування пунктів пропуску через державний кордон, що забезпечить в 2027 році місце України в топ-50 світового рейтингу за індексом логістичної ефективності (LPI Світового банку);

– зменшення рівня безробіття населення у прикордонних регіонах від 9,2% у 2019 році до 6% у 2022 року з подальшою тенденцією до спадання на 0,2 % щорічно;

– створення нових робочих місць у традиційних та перспективних видах діяльності в прикордонних регіонах – не менше 1500 нових робочих місць;

      – сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в прикордонних регіонів (створення близько 600 нових підприємств);

– зростання обсягів експорту та імпорту прикордонних регіонів України  щорічно на 5 %, збільшення частки експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту товарів на 27 %;

– стимулювання впровадження інноваційних технологій (прикордонної смарт-інфраструктури та смарт-мобільності) та інтелектуальних прикордонних транспортних систем;

– забезпечення безпеки державного кордону та інтегрованого управління кордонами шляхом впровадження інноваційних рішень та кращих світових практик, зокрема, спільного митного та прикордонного контролю;

  за напрямом сприяння реалізації в Україні Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми:

         посилити інституційну спроможність участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону (удосконалити нормативно-правову базу з реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми; забезпечити належне функціонування Національного контактного пункту та Національної системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми);

          забезпечити участь України у підготовці та реалізації трирічного плану заходів щодо реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайської транснаціональної програми;

сприяти залученню коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів транскордонного співробітництва в рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

забезпечити координацію узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо активізації участі України у Стратегії  Європейського Союзу для Дунайського регіону та Дунайській транснаціональній програмі;

забезпечити участь України в реалізації 11-ти пріоритетів Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та цілей Дунайської транснаціональної програми;

за напрямом реалізації проєктів (програм), що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також в рамках фінансового інструменту «Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво» (NDICI):

забезпечити реалізацію проєктів (програм), що пройшли відбір, відповідно до правил та процедур програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та інших програм міжнародної технічної допомоги згідно з укладеними міжнародними договорами України;

за напрямом розвитку гірських прикордонних територій Карпат:

забезпечити участь України у реалізації ініціативи створення нової макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону;

забезпечити розбудову дорожньої та прикордонної інфраструктури, будівництво під’їзних шляхів до пунктів пропуску гірських прикордонних територій Карпат (будівництво та реконструкція близько 1531 км доріг до 2022 року);

підвищити рівень інфраструктурної та інформаційної доступності гірських прикордонних територій;

забезпечити безперешкодну мобільність населення, товарів та послуг у гірських прикордонних територіях Карпат;

підвищення якості надання митних послуг у пунктах пропуску гірських прикордонних територій Карпат;

за напрямом сприяння розвитку недержавних інституцій (громадських організацій) у сфері транскордонного співробітництва:

сприяти розвитку недержавних інституцій, громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері транскордонного співробітництва;

сприяти створенню та функціонуванню об’єднань єврорегіонального співробітництва шляхом надання інформаційно-консультаційної підтримки.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міжнародної технічної допомоги та інших джерел не заборонених законом.

Обсяг державної фінансової підтримки для виконання цієї Програми визначається щороку в межах коштів, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Співфінансування у розмірі не менше 15 відсотків загального обсягу фінансування проєкту (програми) транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел не заборонених законом є умовою надання державної фінансової підтримки.

___________________

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору