Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна»

27.03.2020

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від «__» ______ 2020 р. № ______

Київ

«Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна»

Відповідно до частин другої, третьої статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок присвоєння адрес об’єктів нерухомого майна;

Перелік об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса.

 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст.1260) зміни, що додаються.
 2. Міністерству розвитку громад та територій України забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.
 3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                        Денис ШМИГАЛЬ  

м. Київ

__ _________2020 року

           № _____

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «__» _________ 2020 року №______

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання

дерегуляції господарської діяльності»

1) Абзац третій пункту 1 виключити;

2) абзац восьмий пункту 2 виключити;

3) підпункти 3, 5 пункту 6 виключити;

4) визнати таким, що втратив чинність, Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

 

від «__» _________ 2020 року №______

 

 

ПОРЯДОК

присвоєння адрес об’єктів нерухомого майна

 

 1. Загальні положення

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення уповноваженими органами дій із присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Органи, що уповноважені на присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна, визначаються відповідно частини п’ятої статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Перелік об’єктів, яким не присвоюється адреса об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна, наведений у додатку до Порядку.

 

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

адреса – адреса об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна, що визначена частиною першою статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

об’єкти будівництва, об’єкти нерухомого майна – об’єкти будівництва, будинки, будівлі, споруди, квартири, гаражні бокси, машиномісця, інші житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

вбудовані приміщення – приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будівлі;

вбудовано-прибудовані приміщення – приміщення, частина внутрішнього об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою;

прибудовані приміщення – приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну;

об’єкт – об’єкт будівництва, об’єкт нерухомого майна;

назва іменованого об’єкта – гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта;

реквізити адреси – складові адреси, що у своїй сукупності складають унікальний ідентифікатор об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна та визначають місце його розташування на місцевості.

Терміни «адреса об’єкта будівництва», «адреса об’єкта нерухомого майна» вживаються у значеннях, наведених у частинах першій, третій статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Термін «інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру» вживається у значенні, наведеному у Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559.

Термін «блоковані будинки» вживається у значенні, наведеному в Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженій наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (у редакції наказу Мінрегіону від 26 липня 2018 року № 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2018 року за № 1442/32894).

 

ІІ. Порядок подання документів для присвоєння, зміни,

корегування, анулювання адреси та строки їх розгляду

 

Перелік документів, що подаються для присвоєння, зміни, корегування, анулювання адреси, строки їх розгляду, підстави відмови у присвоєнні адреси визначаються відповідно до положень статей 263, 264, 265 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

ІІІ. Визначення реквізитів «назва держави», «назва адміністративно-територіальної одиниці», «назва району», «назва населеного пункту», «назва селищної та сільської ради»

 

 1. Назва держави – Україна.

 

 1. Назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область, міста Київ та Севастополь) визначається відповідно до частини другої статті 133 Конституції України.

 

 1. Назви району (для населених пунктів районного підпорядкування), населеного пункту, сільської ради визначаються відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 31 жовтня 1997 року № 659 (із змінами) (далі – Класифікатор).

 

 1. Назва селищної ради визначається виходячи з назви селища згідно з Класифікатором.

 

IV. Визначення реквізиту адреси «назва поіменованого об’єкта»

 

 1. Назва поіменованого об’єкта використовується у разі, якщо ідентифікувати об’єкт без вказівки на таку назву є неможливим або використання назви поіменованого об’єкта в адресі об’єкта визнано необхідним з інших причин (наприклад, для об’єкта, що розташований за межами населеного пункту, в межах поіменованого об’єкта або поблизу нього, за відсутності назви вулиці).

 

 1. Для визначення назви поіменованого об’єкта використовуються інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру (за наявності).

 

 1. Назва поіменованого об’єкта в адресі зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі поіменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не зазначається.

V. Визначення реквізиту адреси «назва вулиці»

 

 1. Назва вулиці складається з типу (вулиця, площа, майдан, набережна, шосе, тупик, бульвар, проспект, просіка, алея, провулок, проїзд, узвіз, шлях, лінія, роз’їзд тощо) та власної назви.

У випадку розташування об’єкта за межами населеного пункту назва вулиці може бути відсутня.

 

 1. Назва вулиці зазначається в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку – ім’я, а потім – прізвище.

Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку – звання, а потім – прізвище.

 

 1. Для визначення назви вулиці використовуються інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру (за наявності).

 

 1. Назва вулиці об’єкта, що розташований на перетині вулиць різних категорій, визначається за вулицею більш високої категорії.

 

 1. Назва вулиці об’єкта, що розташований на перетині вулиць рівних категорій, визначається за вулицею, на яку виходить головний фасад.

 

VI. Визначення реквізитів адреси «номер об’єкта (групи будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди)», «номер корпусу об’єкта»

 

 1. Для нумерації об’єктів використовуються арабські цифри. Номер об’єкта, крім цифр, може містити літеру.

Для вказівки літер використовуються великі літери українського алфавіту в такій послідовності: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Є», «Ж», «З», «И», «I», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», «Ю», «Я».

Літера вказується після номера через дефіс.

 

 1. До адреси декількох об’єктів під одним номером, для об’єктів, що складаються із декількох корпусів, додається номер корпуса, який позначається арабською цифрою через пробіл після слова «корпус» (наприклад «№ 12, корпус 1»).

 

 1. Нумерація об’єктів, фасад яких виходить на вулицю, здійснюється послідовно з початковою нумерацією від центру населеного пункту з непарними номерами на лівій стороні вулиці (починаючи з 1) і парними номерами на правій стороні вулиці (починаючи з 2).

 

 1. Об’єкти, фасад яких виходить на вулицю, що утворює кільце, нумеруються послідовно за годинниковою стрілкою від центру населеного пункту з непарними номерами на лівій стороні вулиці (починаючи з 1) і парними номерами на правій стороні вулиці (починаючи з 2).

 

 1. Визначення номерів об’єктів, фасади яких утворюють периметр площі (майдану), проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці більш високої категорії з боку центру міста. При цьому послідовність номерів об’єктів на наскрізних вулицях, що примикають до площі (майдану), переривається. У разі якщо кутовий об’єкт має головний фасад і значну протяжність вздовж вулиці, що примикає, номер може визначатись за вулицею, а не за площею (майданом).

 

 1. Визначення номерів об’єктів, фасади яких виходять на вулицю з односторонньою забудовою, здійснюється послідовно у порядку їх розташування, починаючи від центру населеного пункту.

 

 1. Об’єкти, що розташовані на перетині вулиць, мають подвійну нумерацію за обома сторонами вулиці, починаючи з номера вулиці, визначеної відповідно до пунктів 4–5 розділу ІV цього Порядку, який відокремлюються знаком «/».

 

 1. У разі якщо відсутня можливість нумерації об’єктів відповідно до пунктів 2–7 розділу VІ Порядку, нумерація проводиться відповідно до сторін світу (із заходу на схід або із півночі на південь) з нумерацією об’єктів непарними номерами на лівій стороні вулиці (починаючи з 1) і парними номерами на правій стороні вулиці (починаючи з 2).

 

 1. Нумерація об’єкта, фасад якого виходить на вулицю та якому виходячи з уже наявної нумерації об’єктів неможливо надати номер, який є цілим числом, здійснюється за номером найближчого об’єкта з найменшим номером відповідної сторони вулиці, до якого додається літера.
 2. Об’єкти, фасад яких не виходить на вулицю, нумеруються шляхом присвоєння номера одного із існуючих об’єктів, головний фасад якого виходить на вулицю, з додаванням до нього літери (крім об’єктів, призначених для обслуговування основного об’єкта).

 

 1. Для кожного блокованого будинку визначається окремий номер як самостійному об’єкту.

 

 1. Групі будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу) присвоюється єдиний номер об’єкта.

 

 1. Номер об’єкта, який виділено зі складу групи будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), що мають єдину адресу, визначається за номером цієї групи будівель та споруд з додаванням літери або номера корпуса, починаючі з 1.

 

 1. Об’єкти, які розташовані на території із складним рельєфом без впорядкованої вулично-дорожньої мережі, допускається нумерувати в довільному порядку.

 

 1. Нумерація об’єктів, що розташовані на території кооперативу, садового, дачного товариства тощо, здійснюється згідно з генеральним планом забудови кооперативу, товариства тощо та іншою планувальною і проектною документацією.

 

 1. Об’єкти, що розташовані поза межами населеного пункту, нумеруються з присвоєнням непарних номерів (починаючи з 1) на лівій і парних номерів (починаючі з 2) на правій стороні:

у придорожній смузі автомобільної дороги – за зростанням кілометражу дороги в межах кожного кілометра;

у смузі відведення залізниці – за зростанням кілометражу дороги в межах відстані між двома роздільними пунктами.

 

 1. Об’єкти, розташовані у межах об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту та/або придорожніх смуг автомобільних доріг і смуг відведення залізниць, нумеруються за порядком, починаючи з 1 у межах об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Об’єкти, розташовані за межами об’єднаної територіальної громади, населеного пункту та придорожніх смуг автомобільних доріг і смуг відведення залізниць, нумеруються за порядком, починаючи з 1 у межах району.

 

 1. У разі якщо нумерації об’єктів до набрання чинності цим Порядком здійснювалась в інший спосіб, ніж передбачено цим Порядком, подальшу нумерацію нових об’єктів допускається продовжувати з використанням раніше застосованого способу нумерації.

 

 1. У випадку присвоєння адреси у разі поділу, виділення частки з одноквартирного будинку (індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку) застосовується реквізит «Номер об’єкта».

 

VII. Визначення реквізиту адреси «номер окремої частини об’єкта»

 

 1. Окремі частини об’єкта (квартири, приміщення тощо) нумеруються арабськими цифрами.

Номери окремим частинам об’єкта (квартири, приміщення тощо) не зазначаються:

 • на етапі отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
 • під час здійснення забудови земельної ділянки на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
 • під час здійснення забудови земельної ділянки індивідуальним житловим будинком (садибою);
 • у разі відсутності поділа об’єкту на окремі частини (квартири, приміщення тощо).

 

 1. Окремі частини об’єкта (квартири, приміщення тощо) нумеруються окремо у порядку руху за годинниковою стрілкою, у зростаючому порядку, починаючи від номера 1 на першому поверсі. Нумерація проводиться послідовно з першого під’їзду (орієнтуючись на фасад будинку з виходами під’їздів), починаючи від входу, знизу – вгору.

Не допускається повторення номерів квартир, приміщень тощо.

 

 1. Нумерація вбудованих (вбудовано-прибудованих, прибудованих) нежитлових приміщень (груп нежитлових приміщень) здійснюється після закінчення нумерації всіх квартир.

 

 1. Нумерацію приміщень у громадських будинках доцільно встановлювати відповідно до номера поверху (наприклад, перший поверх – 101, 102, другий – 201, 202 тощо).

 

 1. У разі зміни функціонального призначення окремої частини об’єкта, яка є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин та має окремий вхід (вихід), адреса такої частини об’єкта визначається шляхом додавання до адреси об’єкта окремого порядкового номера такої частини (наприклад: вулиця Старокиївська, будинок 10, нежитлове приміщення 2).

 

 1. У випадку поєднання понумерованих квартир та/або приміщень в одну квартиру та/або приміщення використовуються поєднані номери квартир (приміщень) через дріб (наприклад, «квартира 17/21», «приміщення 3/4/5/6»).

 

 1. У випадку поділу понумерованих квартир або приміщень із виділенням їх частин як окремих об’єктів права власності використовується додавання номера частини до номера квартири або приміщення через дефіс (наприклад, «квартира 17-1», «приміщення 3-2»).

У разі якщо проводиться поділ раніше об’єднаних квартир або приміщень у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу VІ цього Порядку, використовуються номери поєднаних квартир або приміщень. За необхідності використовується додавання номерів в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту (наприклад, квартира 16/17/20/21 поділена на дві двоповерхові квартири 16/20 та 17/21, приміщення 3/4/5/6 поділено на приміщення 3, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2).

 

 1. Поділ індивідуальних (садибних) житлових будинків, що є одноквартирними, садових, дачних будинків на квартири та/або приміщення не допускається.

 

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору