Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017–2022 роки”

28.11.2017

герб

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від                            2017 р. №

Київ

Про схвалення Концепції державної цільової програми подолання

депресивності міста Токмак Запорізької області на 20172022 роки

 

  1. Схвалити Концепцію державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017–2022 роки, що додається.

Визначити Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства державним замовником Програми.

  1. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом із іншими центральними органами виконавчої влади та Запорізькою обласною державною адміністрацією за участю Токмацької міської ради та Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування «Асоціації міст України» у тримісячний строк розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект програми подолання депресивності території м. Токмак Запорізької області.

Під час розроблення програми визначити заходи щодо державного стимулювання розвитку території міста Токмак Запорізької області, співвідношення державних, регіональних та інших фінансових ресурсів, що спрямовуються на подолання стану депресивності території.

 

Прем’єр-міністр України                                          В. ГРОЙСМАН

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від                     2017 р. №

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2017–2022 роки

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Статтею 10 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» передбачено стимулювання розвитку депресивних територій, якими можуть бути регіон чи його частина (район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), що визначаються депресивними за умов та у порядку, визначених у статті 10 Закону, та відповідно до Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2010,  № 16, ст. 754).

За результатами проведеного у 2016 році моніторингу соціально-економічних показників розвитку відповідних територій для визнання територій депресивними було встановлено, що соціально-економічні показники розвитку міста обласного значення Токмак Запорізької області відповідають критеріям депресивності.

Упродовж  2013–2015 років соціально-економічний розвиток міста Токмак Запорізької області, у порівнянні з іншими містами обласного значення, характеризувався  найнижчими показниками середньомісячної заробітної плати та найвищими показниками рівня зареєстрованого безробіття.

За інформацією Держстату доходи населення міста Токмак Запорізької області майже на 40% менші середнього значення доходів населення міст такого типу (у 2013 році рівень середньомісячної заробітної плати становив 1910 гривень (середнє значення серед міст обласного значення – 3005 гривень), у 2014 році – 2026 гривень (3287 гривень), у 2015 році  –  2299 гривень (3767 гривень), а  рівень безробіття у місті майже у 3 рази перевищував середнє значення цього показника серед міст обласного значення (у 2013 році показник становив 5,8 відсотка (середнє значення – 2,1 відсотка), у 2014 році – 7,1 відсотка (2,1 відсотка), у  2015 році – 7,4 відсотка ( 2,2 відсотка)).

Станом на 01.01.2016 чисельність зареєстрованих безробітних зросла з 2014 року більш ніж на 25 відсотків при одночасному скороченні чисельності наявного населення міста та збільшенні співвідношення пенсіонерів до працюючих (36,4 відсотка населення міста Токмак Запорізької області – люди пенсійного віку).

 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Місто Токмак Запорізької області є старопромисловим центром, на території якого зосереджені підприємства галузі машинобудування та харчової промисловості – ВАТ «Токмацький Ковальсько-штампувальний завод»,   ТДВ «Завод «Прогрес», ТОВ «Перлина Запоріжжя», ТОВ «Хліб Токмака» та інші.

Головною проблемою  економічного життя міста є припинення роботи  у 2008 році містоутворюючих підприємств ВАТ «Південдізельмаш» та  ТОВ «Машинобудівний завод ім. Кірова».  Зниження обсягів випуску продукції машинобудування призвело до загального погіршення економічного становища міста, що обумовило зростання безробіття і низький рівень заробітної плати.

Вирішення нагальних соціально-економічних проблем стримується браком коштів у міському бюджеті. Бюджет міста Токмак Запорізької області    є дотаційним, тому вирішення проблем власними коштами є неможливим.   У зв’язку із зупинкою містоутворюючих підприємств бюджети усіх рівнів недоотримали податків на суму понад 30 млн. гривень.

Доходи міського бюджету не покривають в повному обсязі потребу в коштах на утримання бюджетних установ міста Токмак Запорізької області, внаслідок чого утворилася нестача коштів до кінця року. За інформацією Токмацької міської ради нестача асигнувань до кінця року станом на 01.06.2017 року складає 20,3 млн. грн., з них по заробітній платі  12,8 млн. грн., по комунальним послугам 7,5 млн. грн. Станом на 01.06.2017 місто має заборгованість по теплопостачанню, незабезпечену асигнуваннями, у сумі 5 812,9 тис. грн.

Результати моніторингу показників соціально-економічного розвитку міста Токмак Запорізької області засвідчили, що економіка і соціальна сфера міста упродовж останніх десяти років перебуває у вкрай депресивному стані та потребує заходів державної підтримки.

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 (Офіційний вісник України, 2014, № 70, ст. 1966),  одним із пріоритетних завдань стратегічної Цілі 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» визначено узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих і депресивних територій шляхом розроблення та виконання спеціальних державних програм економічного розвитку депресивних територій.

 

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста Токмак Запорізької області, подолання бідності та безробіття, підвищення рівня життя населення.

 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант полягає у забезпечені вирішення соціально-економічних проблем міста виключно за рахунок наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Недоліком такого підходу є те, що в умовах обмеженості ресурсів місцевого бюджету можлива лише реалізація проектів, спрямованих на підтримку функціонування існуючих об’єктів соціальної інфраструктури бюджетної сфери міста. Відсутність спеціальних заходів державного стимулювання розвитку території міста Токмак, спрямованих на комплексний розвиток виробничої, транспортної, енергетичної інфраструктури, а також реалізацію програм підвищення зайнятості населення, призведе до поглиблення диспропорцій розвитку міста у порівнянні з іншими містами обласного значення країни.

 Другим варіантом є створення правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку депресивної території міста Токмак Запорізької області та концентрація коштів державного, місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, на реалізації заходів, спрямованих на розв’язання проблеми зайнятості населення, активізації економічної ініціативи, розвиток підприємництва на місцевому рівні.

Для досягнення мети оптимальним є другий варіант, оскільки він передбачає концентрацію ресурсів та послідовність дій для забезпечення функціонування та розвитку найважливіших сфер міста.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Виконання Програми планується здійснити із застосуванням комплексного підходу, що передбачає:

підвищення інвестиційної привабливості міста, формування сприятливого інвестиційного клімату, збільшення потоку внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

модернізацію та диверсифікацію виробництва на існуючих підприємствах та створення нових виробництв із застосуванням сучасних технологій;

 розширення функцій міста як центру адміністративного, виробничого, культурно-освітнього та побутового обслуговування населення міста та навколишніх поселень;

  сприяння зайнятості населення, реалізацію програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів міста.

Розв’язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема розроблення та затвердження стратегії розвитку міста Токмак Запорізької області, оновлення містобудівної документації та детальних планів території міста, розроблення нової або перегляд існуючої схеми теплопостачання міста з урахуванням децентралізації системи опалення із застосуванням електричного опалення і відновлюваних джерел енергії, та підготовки на їх основі проектів розвитку транспортної та іншої інфраструктури, які відповідають пріоритетам розвитку міста, а також враховують потреби осіб з інвалідністю, які мають ураження органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

створення умов для залучення інвестицій, приватного капіталу у тому числі із використання механізму державно-приватного партнерства при розбудові інфраструктури міста;

реалізації інвестиційних проектів на земельних ділянках, що перебувають у комунальній та державній власності;

надання відповідно до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» державної допомоги суб’єктам господарювання, діяльність яких спрямована на:

 підвищення рівня енергоефективності в місті та регіоні, збільшення частки енергії, отриманої з відновлюваних джерел та альтернативних видів палива;

впровадження сучасних технологій по роздільному збиранню, утилізації або вторинному використанню твердих побутових відходів;

формування на основі наявних потужностей науково-дослідних та освітніх установ (закладів) Запорізької області інноваційної інфраструктури міста, зокрема вивчення можливості утворення технополісів, технопарків, інноваційних виробничих кластерів, центрів трансферу технологій для підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності економіки;

сприяння зайнятості населення, забезпечення цільового
фінансування програм  перекваліфікації  та  професійного  розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової міграції, розвиток та удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони здоров’я та охорони довкілля.

Виконання програми буде здійснюватися у 2017–2022 роках.

Очікуванні результати виконання Програми, визначення її ефективності

Реалізація завдань, визначених Програмою, дасть можливість покращити економічні, соціальні, екологічні та інші показники розвитку міста.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

створення нових робочих місць та збільшення обсягу інвестицій, що залучаються в економіку міста;

зниження рівня безробіття та покращення демографічної ситуації в місті;

зростання середньомісячної заробітної плати та зменшення обсягу заборгованості з її виплати;

збільшення обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів та зниження рівня дотаційності міського бюджету;

покращення екологічної ситуації  та  зниження рівня енергоємності виробництва.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Державна фінансова підтримка цієї Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, а також здійснюватиметься за рахунок коштів, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для надання  державної фінансової підтримки відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів».

______________________

 Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору