Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації”

26.12.2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _______ 20___ р. № _______-р

 

Київ

 

Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації

 

  1. Схвалити Концепцію запровадження інтегрованого розвитку громад, що додається.
  2. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад, що додається.
  3. Координацію виконання плану заходів Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад покласти на Міністерство розвитку громад та територій України.

 

Прем’єр-міністр України                                                   О. ГОНЧАРУК

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від «_____» __________ 20____ р. № ______-р

 

КОНЦЕПЦІЯ

запровадження інтегрованого розвитку громад

 

Загальні положення

Державна політика у сфері розвитку громад та територій спрямована на реалізацію Цілі № 11 «Сталий розвиток міст та громад. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів» Цілей Сталого Розвитку ООН, затверджених 25.09.2015 Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року», пункту 11 статті 1 Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» та положень Лейпцизької хартії «Міста Європи на шляху сталого розвитку».

Інструментом впровадження принципів сталого розвитку, що забезпечує досягнення та реалізацію домовленостей між громадою, владою, бізнесом стосовно довгострокових пріоритетів розвитку громади, є інтегрований розвиток. Запровадження інтегрованого розвитку громад передбачається через стимулювання розроблення із залученням громадськості та зацікавлених сторін та затвердження органами місцевого самоврядування концепцій інтегрованого розвитку громад та планів дій з реалізації їх положень.

Концепція інтегрованого розвитку громади – це документ стратегічного планування, що визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку громади, розробляється із залученням місцевих мешканців та інших заінтересованих сторін, є передумовою розроблення містобудівної документації на місцевому рівні на принципах сталого розвитку з метою підвищення якості життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку соціальних відносин громадян та ділової активності, оптимізації адміністративної діяльності, координується з державними і регіональними програмами розвитку.

Плани дій з реалізації положень концепцій інтегрованого розвитку громад розробляються на основі кращих практик інтегрованого розвитку громад та забезпечують узгодження містобудівної документації, програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, місцевих бюджетів з положеннями концепцій.

Мета та строки реалізації Концепції

Метою Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад є комплексне впровадження принципів, підходів та механізмів інтегрованого розвитку громад шляхом забезпечення розроблення, затвердження, реалізації та моніторингу концепцій інтегрованого розвитку громад та планів дій з реалізації їх положень.

Основні завдання для досягнення мети Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад спрямовані на забезпечення:

спроможності громад здійснювати розроблення, впровадження та моніторинг концепцій інтегрованого розвитку громад шляхом надання органам місцевого самоврядування технічної допомоги, фахової та методологічної підтримки;

удосконалення збору та аналізу даних про соціально-економічний стан громад, поширення застосування геопросторового представлення та аналізу даних, впровадження сучасних стандартів оцінки відповідності підходам сталого розвитку та інструментів моделювання соціально-економічних процесів;

формування професійного середовища та підвищення кваліфікації фахівців у сферах просторового планування, інтегрованого розвитку та міждисциплінарних досліджень розвитку громад та територій;

інтеграції положень концепцій інтегрованого розвитку громад у містобудівну документацію, програми соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, місцеві бюджети.

Реалізація положень Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад передбачається протягом 2020-2024 років. Протягом цього періоду заплановано прийняття/затвердження змін до нормативно-правових актів та нормативних актів технічного характеру, запровадження міжнародних стандартів щодо сталого розвитку, здійснення заходів щодо підвищення обізнаності органів місцевого самоврядування, громадськості та бізнесу у сферах сталого розвитку та інтегрованого планування, впровадження концепцій інтегрованого розвитку громад із залученням громадськості та заінтересованих сторін.

 

Проблеми, що потребують розвязання

Передумовою для впровадження цілей та принципів сталого розвитку і розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад є наступні виклики для подальшого розвитку громад України:

1) низька залученість та недостатнє інформування мешканців щодо процесів прийняття рішень, зокрема в сфері просторового планування та стратегічного планування розвитку громади, що спричиняє соціальну напругу;

2) низька якість життя у населених пунктах України, нерівномірність доступу до інфраструктури для різних категорій суспільства незалежно від віку, статі та соціального стану, низький рівень інклюзивності простору, як наслідок – демографічна криза, що полягає у скороченні народжуваності та міграційних процесах, як всередині країни, так і еміграції у інші країни;

3) застаріла інфраструктура населених пунктів та низьке впровадження сучасних принципів, підходів та технологій, зокрема у сферах містобудування, благоустрою, інформаційного забезпечення, транспорту, поводження з відходами, розвитку людського капіталу та інших;

4) значна площа населених пунктів з великою часткою територій, що слабко залучені до соціально-економічних процесів, наявність депресивних територій (зокрема виробничих та комунально-складних зон), що потребують впорядкування та зміни функціонального призначення;

5) низька щільність концентрації функцій та велика частка монофункціональних територій, наслідком чого є значний попит на транспортні послуги;

6) занепад традиційного середовища, слабкі механізми забезпечення захисту, збереження та використання пам’яток архітектури та містобудування;

7) погіршення екологічної ситуації у населених пунктах та стійкості до змін клімату, незадовільне поводження з об’єктами природно-заповідного фонду, пам’ятками природи, зеленими зонами та водоймами;

8) слабкий зв’язок між питаннями просторового розвитку територій та економічним розвитком і залученням інвестицій, що спричиняє незбалансованість розвитку територій, низьку адаптацію до трансформацій соціально-економічних процесів у сферах виробництва та надання послуг, необхідність забезпечення оперативного реагування місцевої економіки для забезпечення економічного зростання;

9) низький рівень збору та аналізу даних про соціально-економічні процеси, незначна частка відображення інформації у форматі геопросторових даних.

Станом на 1 вересня 2019 року відповідно до проведеного моніторингу міст обласного значення лише у 50 містах обласного значення наявна концепція розвитку міст у складі генерального плану населеного пункту, у 85 містах обласного значення наявні стратегії соціально-економічного розвитку міст на тривалий термін, що не є обов’язковими документами стратегічного планування, але часто містять положення з просторового планування територій.

При цьому, лише у 41 місті при подальшому розробленні містобудівної документації було передбачено врахування положень концепцій та стратегій у майбутніх змінах до генеральних планів, що поглиблює неузгодженість соціально-економічного планування та містобудівної документації.

Водночас в Україні почалося запровадження практики розроблення концепцій інтегрованого розвитку: 3,3 % міст обласного значення
(5 адміністративних центрів областей), Подільський район міста Києва та 0,7 % територіальних громад мають розроблені концепції інтегрованого розвитку громад як окремі документи, підготовлені  за активної участі громадськості та заінтересованих сторін.

За результатами проведеного моніторингу та запиту з боку міст та територіальних громад на розроблення документів стратегічного планування з елементами просторового планування, з урахуванням необхідності узгодження документів соціально-економічного планування та містобудівної документації та позитивної практики розроблення концепцій інтегрованого розвитку в Україні, наразі є потреба комплексного запровадження концепцій інтегрованого розвитку громад з відповідним нормативно-правовим, методологічним, організаційним та фаховим забезпеченням.

Шляхи та способи розв’язання проблем

Подолання зазначеного переліку проблем та надання адекватних ефективних відповідей на виклики розвитку громад має бути забезпечено шляхом реалізації наступних завдань концепцій інтегрованого розвитку громад:

         1) забезпечення прозорості та відкритості процесу планування для мешканців громади, потенційних інвесторів та інших заінтересованих сторін;

2) підвищення якості життя та забезпечення рівності можливостей особистого розвитку через запровадження сучасних підходів надання послуг, міської мобільності, інклюзивності простору для різних категорій суспільства незалежно від віку, статі та соціального стану, зниження негативних чинників, що спричиняють демографічну кризу, збалансування міграційних процесів, процесів концентрації населення у великих містах та зростання агломерацій, сприяння гармонійному розселенню мешканців у адміністративно-територіальних одиницях України;

3) сприяння впровадженню принципів сталого розвитку та технологічних інновацій, зокрема, геоінформаційних технологій у процеси просторового планування та соціально-економічного розвитку громади;

4) визначення пріоритетних напрямків розвитку та окремих проектів і програм, що вимагають концентрації зусиль і ресурсів громади та матимуть суттєвий вплив на її розвиток;

5) сприяння залученню ресурсів громади та зовнішніх заінтересованих сторін до спільного процесу розвитку громади для формування територій багатофункціонального використання з високою щільністю функцій для забезпечення потреб мешканців та ділової активності;

6) переосмислення традиційного середовища для забезпечення захисту, збереження та ефективного використання пам’яток архітектури та містобудування для розвитку потенціалу громад;

7) поліпшення екологічної ситуації через впровадження сучасних підходів поводження з відходами та викидами, збереження та поліпшення доступу до зелених зон та водойм, об’єктів природно-заповідного фонду, підвищення стійкості громад до змін клімату;

8) визначення довгострокової перспективи розвитку громади з огляду на поточні та перспективні внутрішні та зовнішні виклики, наявні та перспективні ресурси, можливості та запити мешканців громад, місцеві, регіональні та державні плани соціально-економічного розвитку, а також міжнародне співробітництво;

9) формування ефективного механізму моніторингу якості життя мешканців громади для прийняття управлінських рішень на основі аналізу  геопросторових даних та досліджень.

Реалізація перелічених завдань концепцій інтегрованого розвитку громад здійснюється із застосуванням наступних принципів:

партисипації, що передбачає максимальне залучення та інформування всіх заінтересованих сторін громади на всіх етапах процесу розроблення документів з розвитку громади та врахування всіх відповідних інтересів;

міждисциплінарності, що передбачає врахування всіх аспектів соціально-економічного розвитку громади та взаємних впливів чинників різних галузей та сфер соціально-економічних процесів, а також ризиків різних рівнів;

просторового представлення, що передбачає відображення даних, результатів аналізів, складових бачення майбутнього у вигляді загального уявлення, пріоритетів та стратегічних цілей, передбачених проектів, програм та правил у вигляді геопросторових шарів (із використанням інструментів містобудівного кадастру), врахування просторових взаємних впливів чинників різних галузей та сфер соціально-економічних процесів.

 

Розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування, громадян і бізнесу

Ключовим принципом інтегрованого розвитку є забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування, громади і бізнесу у процесі розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад для досягнення взаємовигідних публічних домовленостей щодо подальших пріоритетів розвитку громади.

Очікувані результати

Реалізація положень Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад сприятиме:

посиленню організаційної, матеріальної та фінансової спроможності громад, органів місцевого самоврядування;

реалізації принципів місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства, формуванню та сталому розвитку громадських організацій, спільнот в межах територій проживання та соціальних груп;

публічності процесів планування розвитку громад та застосування партисипативних практик, зокрема у сферах просторового планування, бюджетної політики, моніторингу соціально-економічних процесів;

підвищенню якості життя мешканців громади, розвитку людського капіталу, соціальної інтеграції, інклюзивності міського простору, забезпеченню рівних можливостей для різних категорій суспільства незалежно від віку, статі та соціального стану;

зростанню ділової активності та інвестиційної привабливості територій, можливостей використання органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання сучасних підходів управлінських та технологічних рішень;

підвищенню правової свідомості та правової культури громадян у сфері містобудування;

підвищенню рівня громадської безпеки та стійкості інфраструктури до змін клімату, техногенних загроз та стихійних лих;

координації та формуванню планів дій органів місцевого самоврядування при узгодженні містобудівної документації, програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, місцевих бюджетів з положеннями концепції інтегрованого розвитку громад.

Очікується, що в результаті реалізації Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад до 2024 року 40% міст обласного значення та 50 % територіальних громад отримають затверджені концепції інтегрованого розвитку, сформульовані за участі громад.

 

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад не потребуватиме фінансування з державного чи місцевих бюджетів, однак для їх реалізації може бути залучена міжнародна технічна допомога.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від «____» 20___ р. № ___________-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад

 

Завдання Захід Початок виконання заходу Закінчення виконання заходу Відповідальний

1. Розробити Методичні рекомендації розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад

1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону «Про затвердження методичних рекомендацій розроблення Концепції інтегрованого розвитку громади» Січень

2020

Березень

2020

Мінрегіон
2. Розроблення посібника із застосування методичних рекомендацій розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад Січень

2020

Травень

2020

Мінрегіон
2. Залучити міжнародний досвід та забезпечити поширення кращих практик у сфері просторового планування та інтегрованого розвитку 1. Проведення регіональних конференцій з питань роз’яснення положень інтегрованого розвитку з представниками міст та ОТГ за участю міжнародних експертів Квітень

2020

Жовтень

2020

Мінрегіон

ОМС

(за згодою)

2. Створення веб-сайту (розділу існуючого веб-сайту) для розміщення інформації щодо передових напрацювань та кращих практик у сфері просторового планування та інтегрованого розвитку Березень

2020

Грудень

2024

Мінрегіон

ОМС

(за згодою)

3. Сприяти підвищенню кадрового та інституційного потенціалу органів місцевого самоврядування у сфері просторового планування та інтегрованого розвитку 1. Проведення навчальних заходів для представників органів місцевого самоврядування на основі успішного досвіду розроблення та впровадження концепцій інтегрованого розвитку в Україні на базі Мінрегіону Липень

2020

Грудень

2024

Мінрегіон

ОМС

(за згодою)

 

 

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору