Проект Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо запровадження автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками» (доопрацьований)

31.01.2020

ПРОЄКТ

 

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ОО. ГОНЧАРУК

«     »                    2020 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про регулювання

містобудівної діяльності» щодо запровадження автоматичного включення до

Реєстру будівельної діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з середніми (СС2)

або значними (СС3) наслідками»

_______________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343) такі зміни:

 

  1. Частину другу статті 222:

 

1) доповнити пунктом 91 такого змісту:

 

«91) акт готовності об’єкта до експлуатації, повідомлення про відмову в його підписанні;»;

 

2) у пункті 10 слова «повідомлення про відмову в його наданні» виключити.

 

  1. У частині десятій статті 263 слово «видачі» замінити словом «створення».

 

  1. У пункті 1 частини першої статті 34 слова «та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт» виключити.

 

  1. Абзац другий частини другої статті 35 викласти в такій редакції:

 

«Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється, крім переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».

 

  1. Абзац перший частини другої статті 36 викласти в такій редакції:

 

«Виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється, крім переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».

 

  1. У статті 39:

 

1) у абзаці першому частини першої слово «десяти» замінити словом «п’яти»;

 

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

 

«Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється шляхом створення з використанням Реєстру будівельної діяльності сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації.»;

 

3) абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:

 

«У разі якщо після видачі дозволу на виконання будівельних робіт відбулася зміна найменування замовника та/або генерального підрядника, та/або генерального проектувальника, та/або підрядника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, в акті готовності об’єкта до експлуатації вказується нове (змінене) найменування зазначених осіб (якщо згідно з формою акта їх необхідно вказувати) із зазначенням того, що зміна найменування відбулася у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. За наявності такого зазначення в акті готовності об’єкта до експлуатації орган державного архітектурно-будівельного контролю не має права відмовляти у його підписанні з підстави різного найменування зазначених осіб у дозволі на виконання будівельних робіт та в акті готовності об’єкта до експлуатації.»;

 

4) абзаци шостий та сьомий частини другої викласти в такій редакції:

 

«Форма акта готовності об’єкта до експлуатації, порядок його підписання, форма сертифіката, розмір та порядок внесення плати за створення сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Акт готовності об’єкта до експлуатації створюється в Реєстрі будівельної діяльності та підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховиком (якщо об’єкт застрахований), інженером технічного нагляду після чого направляється замовником до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю програмними засобами Реєстру будівельної діяльності в режимі реального часу.»;

 

5) частину другу доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

 

«Отриманий відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю акт готовності об’єкта до експлуатації є підставою для проведення огляду закінченого будівництвом об’єкта.»;

 

6) частину третю викласти в такій редакції:

 

«3. Під час проведення огляду закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю оглядає об’єкт із здійсненням фото та/або відео фіксації, а також має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об’єкта, та залучати в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).

 

Результати фото та/або відео фіксації, отримані під час проведення огляду закінченого будівництвом об’єкта, не пізніше наступного робочого дня після проведення огляду завантажуються посадовою особою, яка здійснила огляд, до Реєстру будівельної діяльності.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю у разі необхідності під час розгляду питань, пов’язаних з підписанням акта готовності об’єкта до експлуатації, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у визначений органом державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку прийняття рішення про підписання (відмову у підписанні) акта готовності об’єкта до експлуатації.

 

За результатами проведеного огляду посадова особа відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про підписання (відмову у підписанні) акта готовності об’єкта до експлуатації.

У разі прийняття рішення про відмову у підписанні акта готовності об’єкта до експлуатації, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю створює повідомлення про відмову в підписанні акта готовності об’єкта до експлуатації з обґрунтуванням причин відмови та надсилає його замовнику програмними засобами Реєстру будівельної діяльності в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та оприлюдненням цієї інформації на порталі електронної системи.»;

 

7) у частині четвертій:

 

абзац перший викласти в такій редакції:

 

«Прийняття рішення про реєстрацію (повернення) декларації про готовність об’єкта до експлуатації, яка подана в паперовій формі здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю протягом п’яти робочих днів з дня її подання.»;

 

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

 

«Прийняття рішення про підписання (відмову у підписанні) акта готовності об’єкта до експлуатації здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня його подання після проведення огляду, передбаченого частинами другою та третьою цієї статті.

У разі підписання акта готовності об’єкта до експлуатації посадовою особою відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю програмними засобами Реєстру будівельної діяльності автоматично створюється сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та оприлюдненням цієї інформації на порталі електронної системи.».

 

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

 

в абзаці п’ятому слова «заяві про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта» замінити словами «акті готовності об’єкта до експлуатації»;

 

8) у частині п’ятій слово «видачі» замінити словом «створення»;

 

9) у частині сьомій:

 

абзац перший викласти в такій редакції:

 

«Орган державного архітектурно-будівельного контролю відмовляє у підписанні акта готовності об’єкта до експлуатації з таких підстав:»;

 

пункт перший абзацу першого викласти в такій редакції:

 

«неподання документів, необхідних для прийняття рішення про підписання акта готовності об’єкта до експлуатації;»;

 

абзац шостий виключити.

 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом шостим;

 

в абзаці шостому слова «видачі сертифіката» замінити словами «підписанні акта готовності об’єкта до експлуатації», після слів (без права слова «видачі сертифіката» замінити словами «підписання акта».

 

ІІ. Прикінцеві положення

 

  1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

  1. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України                                     Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору