Проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування”

25.06.2020

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. А. ШМИГАЛЬ

“     ”                             2020 р.

 

Закон України

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572 з наступними змінами) такі зміни:

 1. Частину першу статті 2:

доповнити пунктом 1 такого  змісту:

«1) базова дотація – міжбюджетний трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;»;

у зв’язку з цим пункт перший вважати 11;

пункт другий викласти в такій редакції:

«2) бюджет місцевого самоврядування – план  утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;»;

пункт 21 викласти в такій редакції:

«21) районний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад району, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;»;

доповнити пунктами такого змісту:

«22) обласний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад області, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

181) гендерні аспекти – соціальні, культурні, економічні, політичні та інші характеристики умов життя та потреб жінок і чоловіків, різних демографічних груп;

182) ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі – врахування гендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу;

212) дотація – міжбюджетний трансферт на підвищення дохідної спроможності та забезпечення здійснення видатків бюджету, який його отримує. Дотація надається без визначення цільового спрямування;

441) реверсна дотація – кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;»;

у пункті 36:

слово «установа» замінити словами «юридична особа публічного права»;

третє речення виключити.

 1. У статті 5:

у частині другій слова «обласні, районні бюджети» виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Бюджетами місцевого самоврядування є обласні, районні, бюджети територіальних громад сіл (сільські бюджети), селищ (селищні бюджети), міст (міські бюджети), бюджети районів у містах;».

 1. У статті 6:

у частині третій слова «та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення» виключити;

частину четверту викласти в новій редакції:

 «4. Зведений бюджет області включає показники обласного, районного, сільських, селищних, міських бюджетів»;

частину п’яту виключити;

частину шосту викласти в новій редакції:

«Зведений бюджет міста включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу (у разі їх створення).

 1. У пункті 9 частини першої статті 7 після слів «територіальними громадами» доповнити словами «з урахування гендерних аспектів».
 2. Частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

«При застосуванні програмно-цільового методу враховується ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі».

 1. Пункт шостий частини п’ятої статті 22 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

          «урахування гендерних аспектів».

 1. У частині другій статті 241 слова «та добровільного об’єднання» виключити.
 2. У частині перший статті 35 після слів «ефективності бюджетних програм,» доповнити словами «гендерних аспектів,».
 3. У статті 64:
 • абзац перший викласти в такій редакції:

«64. Склад доходів загального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя.»;

 • у частині першій:

   абзац перший викласти в такій редакції:

«1. До доходів загального фонду сільських, селищних міських бюджетів, міст Києва та Севастополя належать:»;

пункт 41 виключити;

у пунктах 42 та 43 слова «міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад» замінити словами «сільських, селищних, міських бюджетів»;

у пункті 15 слова «бюджетів місцевого самоврядування» замінити словами «сільських, селищних, міських бюджетів»;

 у пункті 16 слова «що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів» виключити;

у пункті 18 абзац другий викласти в такій редакції:

«Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради, зараховується відповідно до сільських, селищних, міських бюджетів;»

 пункт 19 викласти в новій редакції:

«19) місцеві податки та збори, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;»;

пункти 20, 201, 202 виключити;

пункт 21 викласти в такій редакції:

«21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад;»;

у пункті 29 слова «районні,», «об’єднані територіальні громади» виключити та після слів «засновником яких є» доповнити словами «сільські, селищні»;

у другому реченні пункту 30 слова «бюджетів місцевого самоврядування» виключити, а також після слів «зараховуються до» доповнити словами «сільських, селищних, міських бюджетів»;

пункт 32 викласти в такій редакції:

«32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується до відповідних місцевих бюджетів;»;

у пункті 34 слово «районні» замінити словами «сільські, селищні», слова «об’єднані територіальні громади» виключити;

пункт 361 викласти в новій редакції:

«361) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;»;

у пунктах 362 і 363  слова «міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними,» замінити словами  «сільських, селищних, міських рад», а також слова «виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад» виключити;

у пунктах 40, 41, 42, 44 слова «бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних, міських» замінити словом «місцевих»;

у пункті 431 слова «бюджетів місцевого самоврядування» замінити словами «сільських, селищних, міських бюджетів».

 1. Доповнити Кодекс статтею 641 такого змісту:

«Стаття 641. Склад доходів загального фонду районних бюджетів.

 1. До доходів загального фонду районних бюджетів належать:

1) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні ради;

2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

3) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради;

4) плата за розміщення тимчасово вільних коштів;

5) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними радами

6) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є районні ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу);

7) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;

8) кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів;

9) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок районних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

10) інші доходи, що підлягають зарахуванню до районних бюджетів відповідно до законодавства.»

 1. У статті 67:
 • у частині третій:

після слів та цифр «Визначені статтями 64,» доповнити цифрами «641»;

слова «та бюджетів місцевого самоврядування» виключити;

після слів «для районних» доповнити словами «сільських, селищних, міських бюджетів»;

 • частину четверту виключити.
 1. Частину першу статті 671 виключити.
 2. Статтю 69 виключити.
 3. У частині першій статті 691:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків – до сільських, селищних, міських бюджетів;»;

у пунктах  4, 41  слова «, бюджетів об’єднаних територіальних громад» виключити.

 1. У пункті 42 частини першої статті 71 слова і цифри «3,5 відсотка -до районного бюджету; 1,5 відсотка – до сільського, селищного або міського бюджету» замінити словами і цифрами «5 відсотків – до сільських, селищних, міських бюджетів.».
 2. У статті 75:
 • у частині четвертій після слів «своєчасність, достовірність,» доповнити словами «урахування гендерних аспектів»;
 • у частині п’ятій після слів «відповідності меті, пріоритетності,» доповнити словами «урахування гендерних аспектів»;
 • частину шосту викласти в такій редакції:

          «6. Районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають відповідним міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої – п’ятої цієї статті.»;

 • у частині дев’ятій слова «(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад та виконавчим органам рад відповідних об’єднаних територіальних громад» замінити словами «сільських, селищних, міських рад».
 1. У пункті 3 частини першої статті 76 слова «міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення» виключити.
 2. У частинні першій статті 78 слова «або сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)» виключити.
 3. У частині четвертій статті 80 слова «або сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)» виключити.
 4. Статтю 82 викласти в такій редакції:

«1) загальнодержавні видатки – видатки на забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;

2) видатки на виконання делегованих повноважень – видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;

3) видатки на виконання власних повноважень – видатки на реалізацію визначених законами України прав та обов’язків Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сферах власної компетенції.».

 1. У статті 83:

1) частину другу викласти в такій редакції:

«2. Видатки, визначені пунктом частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, загальнодержавних податків і зборів та/або їх частки, які закріплені за місцевими бюджетами. Такі видатки також можуть здійснюватися за рахунок інших джерел доходів місцевих бюджетів.»;

 • доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Видатки, визначені пунктом 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, здійснюються за рахунок місцевих податків та зборів, інших джерел надходжень, в тому числі трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.»

 1. У частині другій статті 84 слова «, сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)» виключити.
 2. У частині другій статті 85 слова «сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом)» виключити.
 3. У статті 86:
 • у частині другій слова «їх об’єднань» та «та бюджетів об’єднаних територіальних громад» виключити;
 • частину третю викласти в такій редакції:

«3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст, а також районних бюджетів.».

 1. Статтю 89 викласти в такій редакції:

       «Стаття 89. Видатки на виконання делегованих повноважень, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних, сільських бюджетів

 1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів належать видатки на:
 • державне управління:
 • представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
 • органи місцевого самоврядування;
 • проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
 • освіту:
 • загальну середню освіту:

ліцеї (крім ліцеїв, визначених у підпункті “б” пункту 2 частини третьої статті 89 цього Кодексу);

спеціальні школи, санаторні школи;

дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті “б” пункту 2 третьої статті 89 цього Кодексу);

заклади загальної середньої освіти державної власності (крім закладів, визначених у підпункті “а” пункту 7 частини першої статті 87 цього Кодексу);

спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі освіти, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад);

 • професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті “в” пункту 2 частини третьої статті 89 цього Кодексу);
 • фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах державного та/або регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених підпункті “г” пункту 2 частини третьої статті 89 цього Кодексу);
 • вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті “д” пункту 2 частини третьої статті 89 цього Кодексу);
 • післядипломну освіту (утримання комунальних закладів післядипломної освіти для потреб підвищення кваліфікації педагогічних працівників та на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення);
 • позашкільну освіту (заходи і заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми);
 • інші державні освітні програми;
 • охорону здоров’я:
 • спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові);
 • санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
 • інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи);
 • співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад;

ґ) регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, і регіональні програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

 • регіональні програми громадського здоров’я;
 • інші заклади та заходи у системі охорони здоров’я (будинки дитини, заклади служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання);
 • соціальний захист та соціальне забезпечення:
 • державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю; будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; будинки-інтернати для дітей з інвалідністю; центри з нарахування та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків, визначених у підпункті “а” пункту 4 частини третьої статті 89 цього Кодексу); пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, центри професійної реабілітації осіб з інвалідністю;
 • програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;
 • інші державні соціальні програми;
 • культуру і мистецтво:
 • державні культурно-освітні програми (національні, державні, республіканські Автономної Республіки Крим та обласні заповідники, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
 • державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, музичні колективи і ансамблі, театри, концертні і циркові організації, палаци, інші заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус академічних, національних);
 • інші державні культурно-мистецькі програми;
 • фізичну культуру і спорт:
 • програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім шкіл, визначених у підпункті “б” цього підпункту), шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня, фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 • програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, підготовка збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня).
 • транспорт, дорожнє господарство:
 • будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення;
 • заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
 • інші державні програми та заходи, пов’язані з виконанням делегованих повноважень.
 1. До видатків, що здійснюються з районних бюджетів належать видатки на:
 • державне управління:
 • органи місцевого самоврядування;
 • проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
 • заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
 • інші державні програми та заходи, пов’язані з виконанням делегованих повноважень;
 • транспорт, дорожнє господарство:
 • будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення;
 1. До видатків, що здійснюються з міських, селищних, сільських бюджетів належать видатки на:
 • державне управління:
 • органи місцевого самоврядування;
 • проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
 • освіту:
 • дошкільну освіту;
 • загальну середню освіту:

початкові школи, гімназії, ліцеї (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами);

міжшкільні ресурсні центри;

спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів (крім закладів, визначених у підпункті “а” пункту 7 частини першої статті 87 та підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);

дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу) (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного села, селища, міста), інклюзивно-ресурсні центри;

 • професійну (професійно-технічну) освіту в закладах державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти (крім закладів, визначених у підпункті “б” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу);
 • фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, селищна, сільська рада);

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або селищна рада);

 • позашкільну освіту;
 • інші державні освітні програми;
 • охорону здоров’я:
 • програми медико-санітарної освіти (центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);
 • інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи);
 • співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам;
 • місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
 • соціальний захист та соціальне забезпечення:
 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, встановлених законами України;
 • передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків, визначених у підпункті “а” пункту 4 частини першої статті 89 цього Кодексу); (якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію відповідного міста, села чи селища), малі групові будинки; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; центри професійної реабілітації осіб з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 • програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

ґ) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;

 • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 • міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • культуру і мистецтво: театри, музеї, виставки, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус академічних, національних;
 • фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення;
 • транспорт, дорожнє господарство:
 • будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення;
 • заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
 • інші державні програми та заходи, пов’язані з виконанням делегованих повноважень.»
 1. Статтю 90 виключити.
 2. Статтю 91 викласти в такій редакції:

«Стаття 91. Видатки на виконання власних повноважень, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів

 1. До видатків на виконання власних повноважень, що можуть здійснюватися з обласних бюджетів належать видатки на:
 • місцеву пожежну охорону;
 • регіональні програми громадського здоров’я;
 • місцеві програми соціального захисту та соціального забезпечення населення:

а) надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня;

 • культурно-мистецькі програми місцевого значення: палаци культури, бібліотеки республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, зоопарки, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад;
 • програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;
 • місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 • типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури;
 • транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

 • заходи з організації рятування на водах;
 • обслуговування місцевого боргу;
 • програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 • управління комунальним майном;
 • заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 • членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
 • підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
 • місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти;
 • інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою згідно із законом.
 1. Видатки на виконання власних повноважень, що можуть здійснюватися з районних бюджетів:
 • місцеву пожежну охорону;
 • місцеві програми громадського здоров’я;
 • місцеві програми соціального захисту та соціального забезпечення населення:

а) надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня;

 • культурно-мистецькі програми місцевого значення: палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;
 • програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;
 • місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 • типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури;
 • транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

 • програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 • управління комунальним майном;
 • заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 • членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
 • підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
 • програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
 • місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти;
 • інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.
 1. Видатки на виконання власних повноважень, що можуть здійснюватися з сільських, селищних, міських бюджетів:
 • місцеву пожежну охорону;
 • муніципальні формування з охорони громадського порядку;
 • місцеві програми громадського здоров’я
 • місцеві програми соціального захисту та соціального забезпечення населення:

а) надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня;

 • культурно-мистецькі програми місцевого значення: палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки, зоопарки комунальної власності;
 • місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
 • програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;
 • місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 • типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури;
 • транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

 • заходи з організації рятування на водах;
 • обслуговування місцевого боргу;
 • програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій;
 • управління комунальним майном;
 • регулювання земельних відносин;
 • заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 • членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;
 • підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
 • програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
 • місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти;

інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені відповідною місцевою радою згідно із законом.».

 1. У частині першій статті 93 слова «міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району, відповідної об’єднаної територіальної громади» замінити словами «територіальної громади».
 2. Статтю 96 викласти в такій редакції:

«Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів

 1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:

1) дотації;

2) субвенції.».

 1. Пункт 8 частини першої статті 97 виключити.
 2. У статті 99:
 • у першому абзаці слова «бюджетів міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних» виключити, та після слів «податкоспроможності» доповнити словами «сільських, селищних, міських бюджетів»;
 • у частині першій слова «міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних» виключити та після слів «податкоспроможності» доповнити словами «сільських, селищних, міських бюджетів»;
 • частину другу статті 99 викласти в такій редакції:

«2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності сільського, селищного бюджетів, зведеного бюджету міста порівняно з аналогічним середнім показником по всіх сільських, селищних бюджетах, зведених бюджетах міст України у розрахунку на одну людину.».

 1. Частину другу статті 1032 викласти в новій редакції:

«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги освітньої субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, сільських, селищних, міських бюджетів.».

 1. Статтю 1034 виключити.
 2. У пункті 2 частини першої статті 1036 слова «та у пункті 3 частини першої статті 90» виключити та після слів «частини першої» доповнити словами «та у пункті 3 частини третьої».
 3. У частині другій статті 105:

у пункті 6:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в новій редакції:

«для бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджету міста Києва) – не менш як 3 відсотки від обсягу такої субвенції;».

 1. У статті 108:

у частині першій слова «обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам, іншим» виключити;

у частині шостій слова «і медичної субвенції» виключити.

 1. У частині першій статті 115:

у пункту 1 слова «бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення та» замінити словами «сільських, селищних, міських»;

у пункті 2 слова «та міських (міст обласного значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад» замінити словами «сільських, селищних, міських»;

пункт 4 виключити;

у пункті 5 слова «, сіл, селищ чи міст районного значення, що входять до складу цих міст» виключити.

 1. У статті 122:
 • у частині другій:

слова «(міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)» у всіх відмінках та числах замінити словами «селищний, сільський» у відповідних відмінках і числах;

слова «та бюджети об’єднаних територіальних громад», «рад відповідних об’єднаних територіальних громад» виключити;

 • частину третю виключити.
 1. У розділі VI“Прикінцеві та перехідні положення”:

у підпункті 3 пункту 1-1 :

у абзаці першому слова «першої статті 90» замінити словами «третьої статті 90»;

абзац другий виключити;

пункт 20 виключити;

пункт 201 викласти в новій редакції:

«За зверненням сільської, селищної, міської ради обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській раді та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету відповідному сільському, селищному, міському бюджету. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет.

В окремих областях (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) на період реалізації пілотного проекту щодо здійснення з обласних бюджетів видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення – обласних центрів, як виняток з положень підпункту “е” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу міська рада (міста обласного значення – обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді (в обсягах, що визначаються пропорційно кількості учнів, місцем реєстрації яких є місто обласного значення – обласний центр (об’єднана територіальна громада, у складі якої є місто обласного значення – обласний центр), з розрахунку розміру середніх витрат на одного учня) та затверджує у міському бюджеті обсяги міжбюджетних трансферів з міського бюджету (міста обласного значення – обласного центру) обласному бюджету.»;

у пункті 39 слова «об’єднаних» виключити.

 1. У тексті Кодексу:

слова «додаткова дотація» у всіх відмінках і числах замінити словами «дотація» у відповідних відмінках і числах;

слова «медична субвенція» у всіх відмінках і числах виключити.

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

 

Повернутися вгору