Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність положень податкового законодавства у зв’язку із реформуванням адміністративно-територіального устрою”

06.07.2020

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. А. ШМИГАЛЬ

“     ”                             2020 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність положень податкового законодавства у зв’язку із реформуванням адміністративно-територіального устрою»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112)  такі зміни:

 1. Статтю 12 доповнити пунктами такого змісту:

«12.6. адміністрування місцевих податків та зборів здійснюється органами місцевого самоврядування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  12.7. До рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, а також податкових пільг з їх сплати не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності.».

 1. Підпункт 14.1.30 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

«14.1.30. відокремлені підрозділи – виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо), а також філії, представництва, відділення та інші підрозділи юридичної особи, які отримали погодження про їх розміщення відповідних органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,, які розташовані поза місцезнаходженням юридичної особи».

 1. У пункті 45.2 статті 45 після слів «такої юридичної особи» доповнити слова «(її відокремленого підрозділу)».
 2. Пункт 63.3 статті 63 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«У разі якщо юридична особа та  відокремлені підрозділи, які не уповноважені сплачувати податок, розташовані в межах території однієї територіальної громади, такі відокремлені підрозділи не підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах».

 1. У пункті 127.1 статті 127:

після слів «платником податків,» доповнити словами «перерахування податку з порушенням вимог пункту 168.4. статті 168 цього Кодексу»;

доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

«У разі якщо відокремлений підрозділ, якому в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб, або юридична особа за свій відокремлений підрозділ не сплачує (перераховує) відповідну суму грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням  відокремлених підрозділів до бюджету або порушує правила нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету, визначені цим Кодексом, тоді відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб несе юридична особа – платник податків, у тому числі податковий агент.».

 1. У пункті 168.4 статті 168

1) у підпункті 168.4.2:

у абзаці першому після слів «філії, відділення,» доповнити словами «виробничі структурні підрозділи, функціональні структурні підрозділи апарату управління,»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу (у тому числі: виробничих структурних підрозділів (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо), що розташовані в межах території однієї територіальної громади) юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку;»;

2) у підпункті 168.4.3 після слів «відокремленим підрозділом,» доповнити словами «виробничим структурним підрозділом, функціональним структурним підрозділом апарату управління»;

3) у підпункті 168.4.4 після слів «відокремлених підрозділів,» доповнити словами «виробничих структурних підрозділів, функціональних структурних підрозділів апарату управління,».

 1. Пункт 284.4. статті 284 виключити.
 2. Пункт 9 підрозділу 6 розділу XX виключити.
 3. У тексті Кодексу слова «ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» у всіх відмінках виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення 

Повернутися вгору