Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади”

25.06.2020

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

Д. А. ШМИГАЛЬ

“     ”                             2020 р.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади

Верховна Рада України постановляє:

І. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 20-21, ст.190 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

      ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про місцеві державні адміністрації»

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади

 1. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади загальної компетенції і входить до системи органів виконавчої влади.
 2. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 3. В районах виконавчу владу здійснюють районні державні адміністрації.
 4. В областях виконавчу владу здійснюють обласні державні адміністрації.
 5. Особливості організації, повноваження і порядок діяльності державних адміністрацій в адміністративно-територіальних одиницях Київ та Севастополь визначаються окремими законами України.

 

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

 1. Місцева державна адміністрація на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує:

1)      виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2)      законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3)      виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та  культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – національно-культурного розвитку та інших програм, звітування про їх виконання;

4)      підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5)      звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6)      взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7)      реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами  повноважень.

 

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій

 1. Місцеві державні адміністрації діють на принципах

1) верховенства права – спрямування діяльності на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, здійснення її на засадах справедливості та гуманізму;

2) законності – здійснення повноважень у межах та в порядку, встановлених Конституцією та законами України;

3) відкритості – забезпечення постійного інформування суспільства про діяльність місцевих державних  адміністрацій, гарантування доступу кожного в обсягах та порядку, визначених законом, до інформації про діяльність цих органів, забезпечення громадського обговорення актів місцевих державних адміністрацій;

4) єдності державної політики – місцеві державні адміністрації забезпечують однакову реалізацію державної політики на території держави відповідно до засад, визначених Верховною Радою України, на основі актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

5) стабільності і наступності – забезпечення постійного здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями, незалежно від змін політичного керівництва держави та державних органів.

6) підконтрольності – забезпечення внутрішнього контролю та контролю з боку інших органів державної влади та громадськості за діяльністю місцевих державних адміністрацій;

7) ефективності – забезпечення досягнення максимально можливих позитивних результатів при мінімально необхідних витратах ресурсів та часу.

 

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій

 1. Місцеві державні адміністрації є юридичними особами.
 2. Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в територіальних органах Державна казначейська служба України.
 3. Районні та обласні державні адміністрації знаходяться, відповідно, в районних та обласних центрах.
 4. На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, піднімається Державний Прапор України і вивішуються таблички із зображенням Державного Герба  України  та  найменуванням  розташованого там органу державною мовою.
 5. Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 5. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

 1. Організація, повноваження і порядок діяльності місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України,  цим  Законом   та   іншими законами України.
 2. Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим –  також рішеннями Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

 

Розділ ІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

Стаття 6. Призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації

 1. Голова місцевої державної адміністрації призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на термін, що не перевищує три роки.
 2. На посаду голови місцевої державної адміністрації призначається особа, яка:

1) на момент призначення працює головою місцевої державної адміністрації в іншій адміністративно-територіальній одиниці в порядку переведення;

2)  перебуває в кадровому резерві голів місцевих державних адміністрацій не менше року;

3) працює на посаді не нижче категорії «А», має досвід роботи на  посаді голови місцевої державної адміністрації і з моменту звільнення з такої посади пройшло не більше двох років.

 1. Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду голови місцевої державної адміністрації вноситься Кабінетом Міністрів України не пізніше 7 календарних днів з дня припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації.

Подання щодо призначення Президентом України особи на посаду голови місцевої державної адміністрації в порядку переведення вноситься Кабінетом Міністрів не пізніше як за 30 днів до закінчення трирічного терміну перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації.

 1. Кандидатури на посаду голови місцевої державної адміністрації на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем’єр-міністром України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.
 2. За результатами розгляду подання Кабінету Міністрів України Президент України протягом 14 календарних днів після одержання подання призначає відповідну особу на посаду голови місцевої державної адміністрації або відхиляє подану кандидатуру із зазначенням мотивів такого рішення.
 3. У разі вмотивованого відхилення Президентом України поданої кандидатури Кабінет Міністрів України протягом 15 днів подає на розгляд Президентові України іншу кандидатуру.
 4. На посаду голови обласної державної адміністрації може бути призначена особа, яка перебувала на посаді голови районної державної адміністрації не менше, як в трьох районах загальною тривалістю не менше 6 років.
 5. Голова місцевої державної адміністрації набуває повноваження з дня набрання чинності актом Президента України про його призначення на цю посаду.

 

Стаття 7. Кадровий резерв голів місцевих державних адміністрацій

 1. Формування кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій здійснюється шляхом відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної служби, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами відкритого конкурсу конкурсна комісія вносить на розгляд Президента України кандидатуру на посаду голови місцевої державної адміністрації. За наслідками розгляду цієї кандидатури Президент України видає акт про її включення до кадрового резерву.

 1. Чисельність кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій становить 25 відсотків кількості посад голів місцевих державних адміністрацій. У разі зменшення чисельності кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної служби, оголошує відкритий конкурс.
 2. До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій може бути включений дієздатний громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та досвід роботи не менше трьох років на посадах державної служби категорії «А» та «Б» чи відповідних посад в органах місцевого самоврядування або має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра публічного управління та адміністрування, а також надав у встановленому порядку згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатом.
 3. До кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій не можуть бути включені особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які були звільнені з посад державних службовців, посад в органах місцевого самоврядування через службову невідповідність, – протягом п’яти років після такого звільнення, особи, яких було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, – протягом п’яти років після притягнення до відповідальності.
 4. Особи, включені до кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій проходять підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України.
 5. Виведення з кадрового резерву здійснюється:

1)      за власною ініціативою;

2)      у разі відмови особи від пропозиції щодо призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації;

3)      якщо в результаті спеціальної перевірки виявлені дані, що свідчать про неможливість особи займати посаду голови місцевої державної адміністрації;

4)      за результатами проходження підвищення кваліфікації;

5)      по закінченні п’ятирічного терміну перебування в кадровому резерві;

6)      у разі призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації;

7)      у разі втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

8)      у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

9)      у разі набуття повноважень Президента України, народного депутата України, виборної посадової особи місцевого самоврядування чи призначення на політичну посаду.

 1. Особа, виведена з кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій не може подавати заяви на включення до нього протягом трьох років.
 2. Порядок організації роботи з кадровим резервом голів місцевих державних адміністрацій, щорічна програма підвищення кваліфікації осіб, яких включено до кадрового резерву, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань територіальної організації влади.

 

Стаття 8. Відсторонення голови місцевої державної адміністрації від виконання повноважень

Голова місцевої державної адміністрації на час проведення службового розслідування щодо нього може бути відсторонений від виконання повноважень Президентом України на основі подання Кабінету Міністрів України на підставах і в порядку, передбачених законодавством про державну службу.

 

Стаття 9. Тимчасове виконання повноважень голови місцевої державної адміністрації

 1. У разі тимчасової відсутності голови місцевої державної адміністрації чи неможливості здійснення ним своїх повноважень, у тому числі в разі його відсторонення від виконання повноважень, повноваження голови місцевої державної адміністрації здійснює перший заступник голови місцевої державної адміністрації, а в разі відсутності першого заступника – один із заступників голови місцевої державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків між ними, що затверджується головою місцевої державної адміністрації.
 2. У разі звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації або його смерті тимчасове виконання обов’язків голови місцевої державної адміністрації до призначення в установленому порядку голови місцевої державної адміністрації покладається на першого заступника голови місцевої державної адміністрації.
 3. У разі неможливості виконання першим заступником повноважень голови місцевої державної адміністрації Президент України за поданням Кабінету Міністрів України покладає тимчасове виконання повноважень голови місцевої державної адміністрації на одного із його заступників.
 4. Особа, що тимчасово виконує повноваження голови місцевої державної адміністрації не може приймати рішення щодо зміни структури місцевої адміністрації, звільнення та призначення на посаду керівників підрозділів місцевої державної адміністрації, керівників комунальних підприємств.

 

Стаття 10. Утворення та припинення місцевої державної адміністрації

 1. Місцева державна адміністрація утворюється чи припиняється одночасно з утворенням чи ліквідацією відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 2. Організаційні заходи щодо утворення та припинення місцевої державної адміністрації здійснюються Кабінетом Міністрів України на підставі акта Верховної Ради України про утворення чи ліквідацію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

Стаття 11. Структура місцевої державної адміністрації

 1. Структура місцевої державної адміністрації визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до повноважень місцевої державної адміністрації, визначених Конституцією та законами України.
 2. Структура місцевої державної адміністрації включає голову місцевої державної адміністрації, його заступників, підрозділи, які забезпечують здійснення місцевою державною адміністрацією повноважень, визначених Конституцією та законами України, а саме:

структурний підрозділ, що здійснює повноваження делеговані відповідно районними та обласними радами;

структурний підрозділ, що здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування та координацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

структурний підрозділ із забезпечення законності.

 1. Структура місцевої державної адміністрації включає апарат та відокремлені структурні підрозділи в межах структурного підрозділу, що здійснює повноваження делеговані відповідно районними та обласними радами, які є розпорядниками бюджетних коштів. Відокремлені структурні підрозділи можуть мати статус юридичної особи, якщо вони забезпечують організацію роботи підпорядкованих бюджетних установ.
 2. Чисельність працівників місцевої державної адміністрації визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 12. Заступники голів місцевих державних адміністрацій

 1. Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій виконують обов’язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.
 2. Перший заступник та заступники голови обласної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 3. Перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з головою обласної державної адміністрації.
 4. Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження перед новопризначеними головами місцевих державних адміністрацій.
 5. Застосування частини першої статті 87-1 Закону України «Про державну службу» щодо першого заступника та заступників голови місцевої державної адміністрації можливе не раніше трьох місяців після призначення нового голови місцевої державної адміністрації на його розсуд тільки в частині половини посад першого заступника або заступників голови місцевої державної адміністрації.

 

Стаття 13. Керуючий справами місцевої державної адміністрації

 1. Керуючий справами місцевої державної адміністрації призначається на посаду і звільняється головою місцевої державної адміністрації за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 2. Основними завданнями керуючого справами місцевої державної адміністрації є забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, стабільності і наступності у її роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень місцевої державної адміністрації.
 3. Керуючий справами місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої державної адміністрації видає накази.
 4. Керуючий справами місцевої державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу місцевої державної адміністрації;

2) готує та подає на затвердження голові місцевої державної адміністрації плани роботи місцевої державної адміністрації, звітує про їх виконання;

3) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в місцевій державній адміністрації;

4) в межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на місцеву державну адміністрацію завдань;

5) подає на затвердження голови структуру місцевої державної адміністрації, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, штатний розпис та кошторис місцевої державної адміністрації;

6) забезпечує призначення та звільнення з посад головою місцевої державної адміністрації у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, заступників голови та керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації – розпорядників бюджетних коштів, готує пропозиції щодо присвоєння їм рангів державних службовців, щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) призначає на посади та звільняє з посад  у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців місцевої державної адміністрації (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова місцевої державної адміністрації), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників місцевої державної адміністрації (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад голова місцевої державної адміністрації), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) представляє місцеву державну адміністрацію як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

10) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками місцевої державної адміністрації доручення;

11) з питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

12) вносить пропозиції голові місцевої державної адміністрації щодо представлення державних службовців та працівників місцевої державної адміністрації до відзначення державними нагородами України.

 1. Керуючий справами місцевої державної адміністрації несе персональну відповідальність перед головою місцевої державної адміністрації.
 2. Частина перша статті 87-1 Закону України «Про державну службу» щодо керуючого справами не застосовується.

 

Стаття 14. Керівники структурних підрозділів місцевої державної адміністрації

 1. Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевої державної адміністрації очолюють керівники, які підпорядковані голові місцевої державної адміністрації і відповідальні перед ними.
 2. Керівники структурних підрозділів місцевої державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої державної адміністрації в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

 

Стаття 15. Вимоги  до посадових осіб місцевої державної адміністрації

 1. Посадові особи місцевої державної адміністрації повинні відповідати вимогам, передбаченим законом України про державну службу.

 

РОЗДІЛ ІІІ КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

Стаття  16. Загальні засади здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями

 1. Місцеві державні адміністрації згідно з Конституцією України забезпечують  виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм районних та обласних рад, виконання рішень районних та обласних рад, забезпечують виконання делегованих повноважень, якими держава відповідно до закону наділяє районні та обласні ради до моменту утворення виконавчих органів районних та обласних рад (далі – окремі повноваження місцевого самоврядування), координаційні повноваження та повноваження із забезпечення законності на території.
 2.     До координаційних повноважень місцевих державних адміністрацій належать повноваження забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та координації територіальних органів центральних органів виконавчої влади, зокрема в частині виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку.
 3. До повноважень із забезпечення законності державними адміністраціями належать повноваження забезпечення на відповідній території виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, в тому числі органами та посадовими особами місцевого самоврядування та територіальними органами центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності і правопорядку; забезпечення додержання прав і свобод громадян.

 

Стаття 17. Окремі повноваження місцевого самоврядування

 1. Місцева державна адміністрація здійснює окремі повноваження місцевого самоврядування відповідно до законодавства про місцеве самоврядування.
 2. В частині здійснення окремих повноважень місцевого самоврядування місцева державна адміністрація є підзвітною, підконтрольною і відповідальною перед районною чи обласною радою відповідно.

 

Стаття 18. Повноваження із забезпечення законності місцевої державної адміністрації

 1. Місцева державна адміністрація забезпечує законність під час здійснення місцевого самоврядування в порядку визначеному законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що суперечать Конституції України, рішенням Конституційного Суду України, законам України, іншим актам законодавства України, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами можуть бути оскаржені головою місцевої державної адміністрації, до повноважень якого віднесено координацію діяльності відповідного органу та скасовані відповідним міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади.
 3. У випадку, якщо відповідний міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади протягом місяця після відповідного подання не скасував наказ керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, голова місцевої державної адміністрації може звернутись до Кабінету Міністрів з відповідним поданням.
 4. Голова місцевої державної адміністрації надає згоду на призначення керівників відповідних територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що не входять в структуру місцевої державної адміністрації, але щодо яких здійснюється координація їх діяльності місцевою державною адміністрацією, а також підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, які обираються на посаду відповідно до закону).
 5. У разі вмотивованої відмови керівника відповідного міністерства іншого центрального органу виконавчої влади, погодити призначення керівника відповідного відокремленого підрозділу місцевої державної адміністрації, голова місцевої державної адміністрації вносить на погодження іншу кандидатуру або виносить питання щодо надання згоди на призначення відповідного керівника в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
 6. У разі вмотивованої відмови голови місцевої державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та щодо яких здійснюється координація їх діяльності місцевою державною адміністрацією, міністр, керівник центрального органу виконавчої влади вносить на погодження іншу кандидатуру або виносить питання щодо надання згоди на призначення відповідного керівника в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
 7. Вмотивована відмова голови районної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, керівника підприємства, установи, організації, що перебуває в управлінні міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади перед винесенням цього питання на розгляд Кабінету Міністрів повинна бути підтримана головою обласної державної адміністрації.
 8. У разі винесення на розгляд Кабінету Міністрів України питання щодо надання згоди на призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій, що перебувають в управлінні міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на засідання Кабінету Міністрів України запрошується голова відповідної місцевої державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.
 9. Голова місцевої державної адміністрації уповноважений порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів, територіальних підрозділів, щодо яких здійснюється координація діяльності місцевою державною адміністрацією на підставі чого міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь.

 

Стаття 19. Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

 1. Місцева державна адміністрація координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на ці органи повноважень.
 2. Голова місцевої державної адміністрації в рамках координації місцевою державною адміністрацією діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, територіальних підрозділів:

1) щорічно за погодженням з Кабінетом Міністрів України визначає пріоритети у діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно потреб розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці ;

2) проводить спільні засідання з керівниками територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади рішення яких затверджуються розпорядженням голови та є обов’язковими для виконання на відповідній території.

 1. Перелік територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади діяльність яких координується відповідною районною та обласною державними адміністраціями, визначається Кабінетом Міністрів України.
 2. Місцева державна адміністрація здійснює моніторинг діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; за результатами якого подає щорічний звіт до Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо абезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування

 1. Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.
 2. Місцеві державні адміністрації проводять консультації з органам місцевого самоврядування у разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які пов’язані з інтересами відповідних органів місцевого самоврядування. Посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати місцевих рад можуть брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.
 3. Голова місцевої державної адміністрації, перший заступник, заступники голови місцевої державної адміністрації, а також керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, які уповноважені бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування, мають право висловлювати свою думку з питань, що стосуються їх компетенції.
 4. Місцеві державні адміністрації здійснюють моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування за результатами якого подають щорічний звіт до центрального органу виконавчої влади, що здійснює формування та реалізацію державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади.
 5. Місцеві державні адміністрації можуть залучати до підготовки проектів актів місцевих державних адміністрацій сільських, селищних, міських голів (за їх згодою).

 

Стаття 21. Особливості здійснення повноважень місцевою державною адміністрацією в умовах спеціального правового режиму

 1. В умовах запровадження правового режиму воєнного та надзвичайного стану, мобілізації та демобілізації, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань цивільної оборони територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконують розпорядження голови місцевої державної адміністрації.
 2. В умовах запровадження правового режиму воєнного та надзвичайного стану, мобілізації та демобілізації, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань цивільної оборони виконавчі органи органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови здійснюють свої повноваження в порядку, визначеному законодавством, якщо іншого не передбачено розпорядженням голови місцевої державної адміністрації.
 3. Акти територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечать розпорядженням голови місцевої державної адміністрації

 

РОЗДІЛ IV ВІДНОСИНИ  МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

Стаття 22. Відносини  місцевих  державних адміністрацій з Президентом України

 1. Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання актів Президента України.
 2. Голови місцевих державних адміністрацій інформують Президента України та щорічно звітують перед ним про ситуацію у відповідних адміністративно-територіальних одиницях та виконання місцевими державними адміністраціями покладених на них повноважень, вносять пропозиції Президенту України з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його застосування.
 3. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України.

 

Стаття 23. Відносини  місцевих  державних  адміністрацій з Радою національної безпеки і оборони України

 1. Місцеві державні адміністрації координуються та контролюються Радою національної безпеки і оборони України у сфері національної безпеки і оборони.
 2. Місцеві державні адміністрації здійснюють контроль за своєчасністю та якістю виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.

 

Стаття 24. Відносини  місцевих  державних  адміністрацій з Кабінетом  Міністрів України

 1. Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання актів Кабінету Міністрів України.
 2. Місцеві державні адміністрації при здійсненні повноважень на відповідній території спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України.
 3. Місцеві державні адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України у межах його повноважень.
 4. Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України.
 5. Голови місцевих державних адміністрацій інформують Кабінет Міністрів України про діяльність місцевих державних адміністрацій та щорічно звітують перед ним.
 6. Обласні державні адміністрації погоджують проекти актів Кабінету Міністрів України з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Кабінет Міністрів  України  перед   прийняттям   таких   актів   розглядає зауваження та пропозиції, подані   місцевими   державними адміністраціями.
 7. Обласні державні адміністрації з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України надсилають пропозиції, які підлягають розгляду в установленому порядку Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних державних адміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 25. Відносини  місцевих  державних  адміністрацій  з міністерствами, іншими  центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади

 1. Місцеві державні адміністрації забезпечують виконання актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 2. Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень взаємодіють з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
 3. Обласні державні адміністрації погоджують проекти актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку регіонів. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади перед прийняттям таких актів розглядають зауваження та пропозиції, подані обласними державними адміністраціями.
 4. Голови місцевих державних адміністрацій вносять пропозиції міністерствам щодо проектів їх нормативно-правових актів. Такі пропозиції підлягають обов’язковому розгляду в установленому порядку. Міністерство повідомляє голову місцевої державної адміністрації про результати розгляду його пропозицій.
 5. Голова місцевої державної адміністрації призначає на посаду та звільняє з посади керівників відокремлених підрозділів місцевої державної адміністрації, що здійснюють виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування, за погодженням з керівниками відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
 6. У разі визнання міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади незадовільною роботу відповідного відокремленого підрозділу місцевої державної адміністрації, міністр чи керівник іншого центрального органу виконавчої влади звертається з відповідним вмотивованим поданням до голови місцевої державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації зобов’язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь.
 7. При здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації взаємодіють з іншими органами державної влади у межах Конституції та законів України.

 

Стаття 26. Відносини між районною та обласною державними адміністраціями

 1. Обласна державна адміністрація в межах своїх  повноважень координує діяльність  відповідних районних  державних  адміністрацій та надає їм методичну допомогу.
 2. Обласна державна адміністрація у межах своїх повноважень з координації діяльності відповідних районних державних адміністрацій та у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснює контроль за їх діяльністю.
 3. Районні державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідній обласній державній адміністрації.
 4. Рішення голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавствам України можуть бути скасовані головою відповідної обласної державної адміністрації.
 5. Голови районних державних адміністрацій інформують про свою діяльність голову обласної державної адміністрації в терміни і в порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 6. Районні державні адміністрації подають пропозиції з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій для  подальшого подання  їх  Кабінету  Міністрів  України,
 7. Голова обласної державної адміністрації вносить подання Кабінету Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів відповідних районних державних адміністрацій.
 8. Голова обласної державної адміністрації порушує перед головами відповідних районних державних адміністрацій питання про відповідність займаній посаді їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних державних адміністрацій, на підставі чого голова районної державної адміністрації повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь.

 

Стаття 27. Відносин місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами

 1. Місцеві державні адміністрації при виконанні окремих повноважень органів місцевого самоврядування здійснюють функції виконавчих органів відповідних обласних та районних рад в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Місцеві державні адміністрації можуть залучати до підготовки проектів актів місцевих державних адміністрацій голів обласної та районних рад, керівників депутатських фракцій обласної та районних рад, інших депутатів цих рад (за їх згодою).
 3. Голова місцевої державної адміністрації вносить на розгляд відповідної обласної, районної ради питання, пов’язані з підготовкою та виконанням відповідних обласних і районних бюджетів.
 4. Голова обласної державної адміністрації, посадова особа, яка виконує обов’язки голови обласної державної адміністрації, має право брати участь у роботі сесій обласної ради, бути присутнім на засіданнях обласної ради, вносити пропозиції з обговорюваних питань, робити застереження, давати пояснення.
 5. Голова районної державної адміністрації, посадова особа, яка виконує обов’язки голови районної державної адміністрації, має право брати участь у роботі сесій відповідної районної ради та бути присутнім на її засіданнях, вносити пропозиції з обговорюваних питань, робити застереження, давати пояснення.
 6. Голова місцевої державної адміністрації щорічно звітує перед відповідною обласною, районною радою з питань виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування.
 7. Обласна, районна рада може висловити недовіру більше ніж половиною свого складу голові відповідної місцевої державної адміністрації з мотивів неналежного виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня та Кабінету Міністрів України, Президент України може прийняти рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації та дати відповідній раді обґрунтовану відповідь.
 8. Якщо недовіру голові місцевої державної адміністрації з мотивів, зазначених у частині сьомій цієї статті, висловило не менше ніж дві третини від складу відповідної ради, Президент України за поданням Кабінету Міністрів України приймає рішення про відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації та звільняє його з посади голови місцевої державної адміністрації.
 9. Рішення відповідної ради про висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації може бути оскаржене до адміністративного суду в установленому законом порядку.
 10. В разі прийняття рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації він вважається таким, що перебуває в кадровому резерві не менше року.

 

Стаття 28. Відносини  місцевих  державних  адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями

 1. Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність підприємств, установ  і  організацій,  крім випадків, визначених законом.
 2. Керівники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду про скасування розпорядження   голови   місцевої державної адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності.
 3. Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані в десятиденний термін надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом.

 

Стаття 29. Відносини місцевих державних адміністрацій з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними організаціями та професійними спілками

 1. Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними організаціями, професійними спілками  та  їх  об’єднаннями  для  забезпечення  прав  і  свобод громадян,  задоволення  їх  політичних,  екологічних,  соціальних, культурних  та  інших  інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих   інтересів,  сприяють  виконанню  статутних  завдань  та забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян.
 2. Політичні партії, громадські організації, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду  внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

 

 Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами

 1. Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян.
 2. Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
 3. Посадові особи місцевих  державних адміністрацій зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь.
 4. В разі порушення у зверненні питання, що віднесено до компетенції іншого органу, таке звернення пересилається до відповідного органу у встановленому порядку із залишенням його на контролі в місцевій державній адміністрації.
 5. Посадові особи місцевих державних адміністрацій проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

 

Стаття 31. Повноваження голови місцевої державної адміністрації на запит та особистий прийом

 1. Голова місцевої державної адміністрації звертається із запитом з питань, що належать до компетенції місцевої державної адміністрації, до територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також до керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, розташованих на території Автономної Республіки Крим, відповідної області, району, міста Києва, Севастополя.
 2. Запит голови місцевої державної адміністрації – викладена в письмовій формі вимога голови місцевої державної адміністрації щодо здійснення певних дій, викладення позиції з порушеного питання.
 3. Орган публічної влади, посадова особа, до якої адресовано запит голови місцевої державної адміністрації, зобов’язані в десятиденний строк з дня одержання запиту дати офіційну відповідь про результати розгляду порушеного в запиті питання.
 4. Якщо з об’єктивних причин порушене в запиті питання не може бути розглянуто в десятиденний строк, орган, посадова особа, до яких адресовано запит, повідомляють про це голову місцевої державної адміністрації і пропонує інший строк розгляду, що не повинен перевищувати одного календарного місяця з дня одержання запиту.
 5. Голова обласної державної адміністрації на території відповідної області має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевого самоврядування на відповідній території.
 6. Голова районної державної адміністрації на території відповідного району має право на невідкладний прийом посадовими особами територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських організацій і політичних партій.
 7. Голова місцевої державної адміністрації при пред’явленні посвідчення голови місцевої державної адміністрації користується правом відвідання розташованих на території відповідної області, району, міста Києва, Севастополя органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступу на всі розташовані на території відповідно області, району, міста Києва, Севастополя підприємства, установи, організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності з додержанням при цьому режиму діяльності та охорони об’єктів.
 8. Порядок відвідування головою місцевої державної адміністрації підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов’язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.
 9. Голова місцевої державної адміністрації має право на першочерговий прийом віце-прем’єр-міністром, міністром, керівником центрального органу виконавчої влади та право безперешкодного проходу з додержанням режиму охорони об’єктів за посвідченням голови місцевої державної адміністрації до приміщень, в яких розміщені Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, створені Президентом України.

 

РОЗДІЛ V ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

Стаття 32. Повноваження голови місцевої державної адміністрації

 1. Голова місцевої державної адміністрації:

1)      очолює відповідну місцеву державну адміністрацію здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на місцеву державну адміністрацію  повноважень;

2)      затверджує Положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації;

3)      представляє місцеву державну адміністрацію у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування,  політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні;

4)      у межах затверджених кошторисів видатків виступає розпорядником коштів державного бюджету для відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

5)      у межах затверджених обласною, районною радами бюджетів виступає розпорядником коштів відповідних бюджетів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

6)      інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію;

7)      утворює для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад;

8)      формує та затверджує склад колегії місцевої державної адміністрації;

9)      здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

 1. Голови місцевих державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, можуть порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови.

 

Стаття 33. Організація  роботи структурних підрозділів  місцевих  державних адміністрацій

 1. Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій забезпечують виконання повноважень місцевої державної адміністрації в межах, визначених Конституцією та законами України.
 2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, відповідальні перед головою місцевої державної адміністрації.
 3. Відокремлені структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

 

Стаття 34 Регламент діяльності місцевої державної адміністрації

 1. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевої державної адміністрації регулюються її регламентом, що затверджується головою відповідної місцевої державної адміністрації на основі типових регламентів місцевих державних адміністрацій.
 2. Типові регламенти місцевих державних адміністрацій затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 35. Акти місцевих державних адміністрацій, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

 1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади голова місцевої державної адміністрації у межах своїх повноважень видає акти у формі розпоряджень, а керівники відокремлених структурних підрозділів – наказів.
 2. Керівники відокремлених структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та їх посадові особи у випадках визначених законом видають адміністративні акти — рішення індивідуальної дії, прийняті за результатами розгляду адміністративної справи і спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної особи.
 3. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації є актом місцевої державної адміністрації. Накази керівників відокремлених структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій є актами відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.
 4. Проекти розпоряджень голови місцевої державної адміністрації нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.
 5. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку та набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
 6. Нормативно-правові акти місцевої державної адміністрації розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої державної адміністрації, що забезпечує безоплатний цілодобовий доступ до цих актів та можливість пошуку нормативно-правових актів.
 7. Акти місцевих державних адміністрацій, відокремлених структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру, видані в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а у випадках, визначених законом – оприлюднюються.

 

Стаття 36. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій

 1. Акти місцевих державних адміністрацій, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до адміністративного суду.
 2. Кабінет Міністрів України розглядає питання про подання Президентові України пропозицій щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України з одночасним зупиненням їх дії.
 3. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить Конституції України, рішенням Конституційного Суду України, законам України, іншим актам законодавства України може бути скасовано відповідно до закону Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або у судовому порядку.
 4. Накази керівників відокремлених структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, рішенням Конституційного Суду України законам України, іншим актам законодавства України, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами можуть бути скасовані головою відповідної місцевої державної адміністрації після консультацій з відповідним органом місцевого самоврядування, міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади або у судовому порядку.

 

Стаття 37. Особливості здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим

 1. Голови районних державних адміністрацій призначаються та звільняються з посади в порядку, встановленому в статті 9-11 цього Закону. Районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим виконують повноваження віднесені цим законом до повноважень районних державних адміністрацій.
 2. В Автономній Республіці Крим щодо повноважень, визначених цим законом для обласної державної адміністрації:

1)      Повноваження, що делегуються обласними радами відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконуються Радою Міністрів Автономної республіки Крим;

2)      Координаційні повноваження виконує районна в центральному районі Автономної республіки Крим державна адміністрація;

3)      Повноваження із забезпечення законності  виконує спеціально уповноважений законодавством орган в порядку, визначеному законом.

 

РОЗДІЛ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 38. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій

 1. Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
 2. Гранична чисельність, умови оплати праці працівників і норми витрат на утримання місцевих державних адміністрацій та їх апаратів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 3. Чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, в межах виділених асигнувань, визначає голова відповідної місцевої державної адміністрації.
 4. Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів за ними на праві управління закріплюється майно, що є державною власністю.

 

Стаття 39. Матеріально-побутове, соціальне забезпечення та умови оплати праці голів місцевих державних адміністрацій

 1. Голова місцевої державної адміністрації, на час перебування на посаді забезпечується службовим житлом.
 2. Голова місцевої державної адміністрації на час перебування на посаді зобов’язаний проживати в службовому приміщенні.
 3. Вимоги до службових жилих приміщень, призначених для заселення головами місцевих державних адміністрацій, порядок надання головам місцевих державних адміністрацій службового житла, порядок його звільнення після припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
 4. Службові жилі приміщення, призначені для проживання головами місцевих державних адміністрацій, перебувають у державній власності. Виключення жилих приміщень, що надаються головам місцевих державних адміністрацій на час їх перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 5. Умови оплати праці та соціального забезпечення голови місцевої державної адміністрації визначаються законодавством про державну службу.

 

Стаття 40. Умови  оплати  праці, соціального  забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій

 1. Умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій визначаються законодавством про державну службу.

 

Стаття 41. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій

 1. Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством про державну службу.
 2. З підстав, передбачених законом, Кабінет Міністрів України може притягнути голову місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади. З підстав, передбачених законом, Президент України за власною ініціативою або за поданням Кабінету Міністрів України може притягнути голову місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності, включно зі звільненням з посади.
 3. Матеріальна та моральна шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю голів місцевих державних адміністрацій, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується з державного бюджету.
 4. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.

 

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Закон набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
 2. Голови місцевих державних адміністрацій, які здійснюють повноваження на момент набуття чинності цим Законом вважаються такими, що перебувають в кадровому резерві.
 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 38, ст.385)

статтю 13 доповнити новою частиною такого змісту.

«7. Територіальні органи міністерства з питань реалізації повноважень на відповідній території координуються відповідним  місцевими державними адміністраціями»;

статтю 21 доповнити новою частиною такого змісту:

 «7. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань реалізації повноважень на відповідній території  координуються відповідним місцевими державними адміністраціями.»;

2) у статті 3 Закону України «Про державну службу»  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43):

пункт 3 частини другої викласти у такій редакції:

«3) місцевих державних адміністрацій, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників з урахуванням особливостей передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»;

пункт 9-1частини третьої виключити.

Доповнити новою частиною шостою такого змісту:

«6. Окремі особливості проходження державної служби в місцевій державній адміністрації визначаються Законом України «Про місцеві державні адміністрації.».

 1. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити порядок формування кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій;

забезпечити прийняття міністерствами нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

      Голова
Верховної Ради України

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Повернутися вгору