Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад”

16.04.2021

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. А. ШМИГАЛЬ

«         »                        2021 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1167)  такі зміни:

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) додаткова угода про приєднання до організованого  співробітництва – це погоджений усіма учасниками співробітництва додаток до раніше укладеного договору про співробітництво, відповідно до якого одна чи декілька заінтересованих територіальних громад приєднується до раніше організованого співробітництва і який передбачає зміни певних умов такого договору в частині розширення території, джерел, обсягів фінансування співробітництва, доповнення інших умов чинного договору без зміни предмету договору та форми співробітництва.»;

2) частину першу статті 3 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«За згодою відповідних територіальних громад до участі у співробітництві, що здійснюється на території одного району, може залучатися як одна зі сторін договору про співробітництво, що не є суб’єктом співробітництва,  відповідна районна рада.

Ініціювання участі у співробітництві та переговорах про співробітництво здійснюється районною радою за правилами, встановленими статтями 5-6 цього Закону.»;

3) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Суб’єкти співробітництва мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних форм договорів про співробітництво (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі про співробітництво застосовуються у відповідних частинах положення цього Закону, що регулюють відносини, елементи яких містяться у змішаному договорі.»;

4) частину першу статті 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі розгляду можливості участі у співробітництві районної ради, на громадське обговорення, яке проводиться у порядку, визначеному абзацом першим цієї частини Закону, виноситься питання щодо залучення такої районної ради як учасника співробітництва.»;

5) Розділ ІІ після статті 9 доповнити новими статтями 91 та 92 такого змісту:  

«Стаття 91. Ініціювання приєднання до організованого співробітництва

  1. Ініціювання приєднання до організованого співробітництва, переговори про його здійснення, підготовка, громадське обговорення, схвалення проекту додаткової угоди про приєднання до організованого співробітництва здійснюється територіальною громадою, яка приєднується до організованого співробітництва, в порядку передбаченому статтями 5-8 цього Закону.

Під час підготовки додаткової угоди про приєднання до організованого співробітництва можуть не застосовуватися норми частини другої статті 6 цього Закону щодо необхідності проведення громадського обговорення отриманої пропозиції.

Стаття 92. Додаткова угода про приєднання до організованого співробітництва

  1. Додаткова угода про приєднання до організованого співробітництва укладається в письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту відповідними сільськими, селищними, міськими радами. Після підписання сторонами додаткової угоди про приєднання до організованого співробітництва, вона стає невід’ємною частиною раніше укладеного договору про співробітництво.
  2. Додаткова угода про приєднання до організованого співробітництва повинна містити, зокрема:

1) найменування сільських, селищних, міських рад, які є учасниками співробітництва;

2) відомості про раніше укладений договір про співробітництво територіальних громад (назва і предмет договору, дата його укладення);

3) умови договору про співробітництво, які змінюються та/чи доповнюються у зв’язку із приєднанням нової територіальної громади (громад) до організованого співробітництва;

4) найменування суб’єкта співробітництва, відповідального за передачу одного примірника додаткової угоди центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування для внесення змін до реєстру про співробітництво територіальних громад;

5) порядок набрання чинності додатковою угодою.

  1. Примірна форма додаткової угоди про приєднання до організованого співробітництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування.»;

6) у частині другій статті 11 слова і цифри «статтями 5-9» замінити на слова і цифри «статтями 5-8»;

7) частину третю статті 14 викласти у такій редакції:

«3. Спільний орган управління може утворюватися як окремий виконавчий орган сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів співробітництва або у складі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів співробітництва»;

8) частину другу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі узгодження між суб’єктами співробітництва, фінансування заходів співробітництва може розпочинатися раніше.»;

9) Розділ VI «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити пунктами 3 та 4 такого змісту:

«3. Установити, що у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1) засідання комісії, громадські обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва, приєднання до організованого співробітництва та громадські обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, додаткової угоди про приєднання до організованого  співробітництва можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання комісії, дистанційні громадські обговорення);

2) порядок проведення дистанційних засідань комісії, дистанційних громадських обговорень визначається відповідним сільським, селищним, міським головою або особою, яка виконує його повноваження;

3) порядок проведення дистанційних засідань комісії, дистанційних громадських обговорень повинен забезпечувати:

можливість реалізації прав членів комісії, учасників громадського обговорення;

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні комісії, громадських слуханнях;

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

4) запис дистанційного засідання комісії, дистанційного громадського обговорення є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії, протоколу громадського обговорення.

  1. До моменту утворення у районних рад власних виконавчих органів залучення районної ради до співробітництва територіальних громад у формі утворення спільного органу управління не допускається.».
  2. Прикінцеві положення
  3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю

Повернутися вгору