Проект наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97”

27.04.2021

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від  _____________2021                                        № ______
Київ

Про внесення змін до наказу Міністерства
регіонального розвитку,будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 19 квітня 2018 року № 97

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про будівельні норми», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850), 

НАКАЗУЮ:

 1. Внести до  наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97 «Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 травня 2018 року за № 593/32045, зміни, що додаються.
 2. Директорату просторового планування територій та архітектури (Плащенко Є.М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Козловську Н.В.

Міністр                                                                        Олексій ЧЕРНИШОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
від____________ № ______________

ЗМІНИ,
що вносятьсядо  наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97
«Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15 травня 2018 року за № 593/32045

 

 1. У наказі:
 • Назву наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку погодження Міністерством розвитку громад та територій України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами»;

 • пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок погодження Міністерством розвитку громад та територій України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, що додається».

 1. У Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, затвердженому зазначеним наказом:
 • назву порядку викласти в такій редакції:

«Порядок погодження Міністерством розвитку громад та територій України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами»;

 • у розділ І:

у пункті 1 слова «Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764» замінити словами «статтею 7² Закону України «Про будівельні норми»;

доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3.Терміни в цьому порядку вживаються у значеннях наведених в Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми.»;

 • у розділі ІІ:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Для отримання погодження обґрунтованих відхилень заявник звертається до Мінрегіону із зверненням.

Звернення подається виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є заявник та Мінрегіон.»;

пункт 2 доповнити другим та третім  абзацами такого змісту:

 «Створення та подання звернення,  завантаження документів, необхідних для погодження обґрунтованих відхилень, отримання відомостей (даних) про стан розгляду звернення здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Реєстрація звернення здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи.».

Після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Звернення повинно містити відомості про:

 зобов’язання щодо проведення компенсаційних заходів щодо відхилень від вимог відповідних будівельних норм;

реєстраційний номер містобудівних умов та обмежень (у разі якщо вони видані після 01 вересня 2020 року;

реєстраційний номер технічних умов щодо інженерного забезпечення, у разі наявності в Реєстрі будівельної діяльності

реєстраційний номер документів, що дають право на будівництво об’єкта (за наявності);

 порівняльна таблиця, яка містить: опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи, розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків при застосуванні зазначених відхилень).»;

У зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5;

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. До звернення додаються:

сканована копія містобудівних умов та обмежень (крім випадків, коли містобудівні умови та обмеження не вимагаються законодавством) у разі їх видачі до 01 вересня 2020 року;

сканована копія технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта у разі відсутності в відомостей в Реєстрі будівельної діяльності;

скановані копії документів, що дають право на будівництво об’єкта ;

документи, що містять описову та графічну частину, відповідні розрахунки шляхів евакуації та/або розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків, які дозволяють зробити комплексний висновок щодо обґрунтованості відхилень та достатності компенсаційних заходів (за наявності).

До звернення за ініціативою заявника може додаватися інша обґрунтовуюча документація.

 1. Звернення разом з обов’язковими додатками та іншою обґрунтовуючою документацією (за наявності) автоматично програмними засобами Реєстру будівельної діяльності в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі оприлюднюються на порталі електронної системи.»;

4) у розділі ІІІ:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Відповідальний структурний підрозділ Мінрегіону відповідно до своїх повноважень (далі – відповідальний структурний підрозділ) за дорученням керівництва Мінрегіону у строк до п’яти робочих днів з дня реєстрації звернення у Реєстрі будівельної діяльності розглядає звернення та додані до нього матеріали, перевіряє наявність всіх необхідних документів»;

пункт 3 викласти в  такій редакції:

«3. Мінрегіон в строк до п’яти робочих днів з дня реєстрації звернення приймає рішення про повернення звернення заявнику разом з додатками до нього у разі, якщо:

звернення не відповідає вимогам, викладеним у  розділі II цього Порядку;

стосується переліку витягів із державних будівельних норм у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам при здійсненні нового будівництва або реконструкції, наведеного у додатку 1 до цього Порядку;

Рішення  про повернення звернення створюється посадовими особами відповідального структурного підрозділу за допомогою програмних засобів Реєстру будівельної діяльності, підписуються заступником Міністра шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, оприлюднюється на порталі електронної системи в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі  та автоматично направляється заявнику.

Заявник може повторно звернутися до Мінрегіону з порушеного питання після усунення недоліків, що стали причиною відмови у погодженні відхилень.»;

у пункті 4 після слів «у разі необхідності надсилає» доповнити словами «листом або через електронний кабінет, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом»;

пункт 12, викласти в такій редакції:

«12. Враховуючи рішення секції НТР (або НТР) щодо погодження або відмови у погодженні відхилень, Мінрегіон погоджує або відмовляє у погодженні відхилень.

Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні створюється посадовими особами відповідального структурного підрозділу за допомогою програмних засобів Реєстру будівельної діяльності, підписуються заступником Міністра шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису, оприлюднюється на порталі електронної системи в режимі реального часу з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі  та автоматично направляється заявнику.

 1. Скан-копії протоколів (витягів з протоколів) засідань секцій НТР, НТР з питань, що стосуються розгляду звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень, листів Мінрегіону, пропозицій громадськості (за наявності), вносяться посадовими особами відповідального структурного підрозділу до Реєстру будівельної діяльності одночасно із створенням погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм та повідомлення про відмову в їх погодженні.»;
 • у розділі IV абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«Мінрегіон забезпечує з використанням Єдиної державної електронної системи у будівництві опрацювання звернень щодо погодження відхилень, яке має відповідати таким вимогам:

1) відкритість та безоплатність доступу до інформації/документів;

2) постійне оновлення;

3) забезпеченням функцій групування/фільтрування даних (за датами реєстрації звернень, регіонами/населеними пунктами/адресами, замовниками, видами відхилень, стадіями погодження, результатами погодження тощо), завантаження файлів, пошуку даних/документів за групами тощо;

4) розміщення всіх матеріалів щодо опрацювання звернень про погодження відхилень (в режимі активних інтернет-посилань) в тому числі скан-копій протоколів (витягів з протоколів) засідань секцій НТР, НТР з питань, що стосуються розгляду звернень щодо погодження обґрунтованих відхилень ;

5) можливість відслідковувати стан опрацювання кожного звернення заявника про погодження відхилень.»;

6) у додатку 1 до Порядку:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»:»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»:»

у підпункті 1 пункту 2 цифри «2.3» замінити цифрами «5.2»;

у підпункті 2 пункту 2 цифри «2.10» замінити цифрами «5.7»;

у підпункті 3 пункту 2 цифри «2.15» замінити цифрами «5.11»;

у підпункті 4 пункту 2 слова та цифри «пункт 2.18, таблиця 4» замінити словами та цифрами « пункт 5.15»;

у підпункті 5 пункту 2 цифри «2.53» замінити цифрами «5.37»;

у підпункті 6 пункту 2 цифри «4.6» замінити цифрами «8.6»;

у підпункті 7 пункту 2 цифри «4.21» замінити цифрами та словами «абзац п’ятий пункту 8.19»;

у підпункті 7 пункту 2 цифри «4.22» замінити цифрами «5.37»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»:»

у підпункті 1 пункту 4 цифри «2.6» замінити цифрами «5.6»;

у підпункті 2 пункту 4 цифри «4.14» замінити цифрами «7.14»;

підпункт 3 пункту 4 виключити;

 у зв’язку з цим підпункти 4-7 вважати підпунктами 3- 6;

у підпункті 3 пункту 4 цифри «5.5» замінити цифрами «8.5»;

у підпункті 4 пункту 4 цифри «5.15» замінити цифрами «8.16»;

у підпункті 5 пункту 4 цифри «8.16», «10» замінити цифрами «11.12», «11»;

у підпункті 6 пункту 4 цифри «8.153», «21» замінити цифрами «11.150», «22».

Повернутися вгору