Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності”

01.06.2016

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮВ. ГРОЙСМАН

“     ”                             2016 р.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності

____________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 34-35, ст. 458; 2014 р., № 13, ст. 221):

1) у пункті сімнадцятому частини другої статті 17 слова «, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» виключити;

2) частину шосту статті 34 виключити.

  1. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2008 р., № 48, ст. 358; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345):

1) у статті 1:

абзац одинадцятий частини першої виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».»;

2) частину шосту статті 17 викласти у такій редакції:

«До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за напрямком професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.».

  1. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

 «4) замовник – фізична, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка має у власності чи користуванні земельну ділянку, щодо якої має намір забудови, та/або об’єкт нерухомості, щодо якого має намір виконувати будівельні роботи з капітального ремонту, реставрації чи реконструкції у межах геометричних розмірів фундаменту існуючого об’єкта нерухомості;»;

2) частину першу статті 30 викласти у такій редакції:

«1. Технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водо-, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення та телекомунікації.»;

3) у статті 31:

частину третю після слів «категорій складності» доповнити словами «(крім випадків, зазначених у абзаці третьому частини четвертої цієї статті).»;

у частині четвертій:

в абзаці другому слова «будинків і споруд» замінити словами «об’єктів будівництва»;

абзац третій  викласти у такій редакції:

«2) належать до ІІІ категорії складності та споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва;»;

у частині шостій слова «юридичними особами, утвореними такими органами» замінити словами «, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності»;

4) статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.».

У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;

5) частину дев’яту статті 39 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Державну статистичну звітність щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів подають органи державного архітектурно-будівельного контролю за формою та в терміни, передбачені звітно-статистичною документацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.».

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

Повернутися вгору