Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»

04.10.2021

П Р О Є К Т

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2021 р. №

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення

Відповідно до частини четвертої статті 3, частини сьомої статей 5 та 6 Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                  Денис ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від                   2021 р. №    

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

І. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 93 «Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 558):

  1. У назві постанови та по тексту постанови слова «за спожиті енергоносії» виключити.
  2. 2. У Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пунктах першому-третьому слова «за спожиті енергоносії» виключити;

2) у абзаці першому пункту 6 слова «автоматизованої комп’ютерної бази даних» замінити словом «реєстру»;

3) у пункті 7 слово «предбачених» замінити словом  «передбачених»;

4) у пункті 8:

у абзаці першому після слів «до реєстру» доповнити словами та знаками «(за кожним кредитором окремо)»;

у абзаці другому після слів «від імені підприємства» доповнити словами та знаками «(відповідні підтвердні документи додаються до пакету документів)»;

5) у пункті 10 :

абзац перший доповнити словами «за кожним кредитором окремо.»;

у абзаці другому слова та знаки «та/або електроенергії» замінити словами та знаками «,оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи, електропостачальника, оператора системи розподілу (як правонаступника в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією), теплогенеруючої організації»;

у абзаці третьому після слів «що виключене з реєстру» доповнити словами «за певним кредитором (запис вноситься у відповідному рядку)»;

6) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:

«Реєстр ведеться в електронній формі та зберігається на електронних носіях.»;

7) у пункті 14:

абзац четвертий виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«регіон фактичного місцезнаходження підприємства (виробничих потужностей підприємства)»;

абзаци сьомий та восьмий виключити;

абзац дванадцятий доповнити словами, знаками та цифрами «, утворена станом на 1 липня 2016 р. та не погашена станом на 31 грудня 2016 р.»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«повне найменування юридичної особи – кредитора;

код юридичної особи – кредитора згідно з ЄДРПОУ;

обсяг кредиторської заборгованості, утвореної станом на 1 червня 2021 р., що підлягає реструктуризації (вказується за кожним кредитором окремо);

обсяг неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену станом на 1 червня 2021 р. (вказується за кожним кредитором окремо);

обсяг не відшкодованої станом на 1 червня 2021 р. заборгованості з різниці в тарифах, підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах.

8) пункт 15 виключити.

ІІ. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 30, ст. 893):

1.У назві постанови та абзаці другому постанови після слів «природний газ» доповнити словами та знаками «, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію».

  1. У абзаці першому слова «за спожиті енергоносії» виключити.
  1. У Типовому договорі про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Типового договору після слів «природний газ» доповнити словами та знаками «послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію»;

2) в абзаці першому преамбули після слів «постачальником природного газу» доповнити словами та знаками «, оператором газорозподільної системи, оператором газотранспортної системи або особою, що виконувала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 р. включно, теплогенеруючою організацією»;

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.У порядку та на умовах, визначених договором, кредитор та боржник домовилися про реструктуризацію кредиторської заборгованості за _____________________________________________(спожитий природний газ,

            (вказати вид заборгованості)

використаний боржником для виробництва теплової та електричної енергії (у тому числі за договорами купівлі-продажу природного газу для власних потреб, що був використаний виключно для виробництва теплової та електричної енергії), надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі правонаступництва); послуги з розподілу природного газу; послуги з транспортування природного газу; теплову енергію перед теплогенеруючими організаціями, отриману для її подальшого постачання споживачам та/або надання відповідних комунальних послуг споживачам), яка утворилася у боржника перед кредитором станом на 1 червня 2021 р. та не погашена станом на ___ _______ 20__ р. згідно з договором (договорами) від ___ ____ 20__ р. №________ (від ___ _______ 20__ р. №_________, від ___ _______ 20__ р. №_________) (далі — заборгованість), шляхом розстрочення на _______________календарних місяці(в) (72 календарні місяці – у разі відсутності

(вказати кількість)

забезпечення виконання зобов’язань теплопостачальної або теплогенеруючої організації за договором про реструктуризацію заборгованості будь-яким видом забезпечення, передбаченим законодавством України, якщо загальний обсяг заборгованості такої теплопостачальної або теплогенеруючої організації за спожитий природний газ, яка підлягає реструктуризації, не перевищує 10 мільйонів гривень; 84 календарні місяці, за умови забезпечення виконання зобов’язань теплопостачальної або теплогенеруючої організації за договором про реструктуризацію заборгованості на суму реструктуризації; 180 календарних місяців за погодженням з органом управління та/або наглядовим органом кредитора, якщо загальний обсяг заборгованості теплопостачальної або теплогенеруючої організації, яка підлягає реструктуризації, перевищує 5 мільярдів гривень) без відстрочення її погашення.»;

4) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після виконання умов цього договору, суми неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають списанню.»;

у пункті 3 слова та цифри «пунктів 1 і 2» замінити словом і цифрою «пункту 1»;

5) пункти 9 – 11 викласти в такій редакції:

«9. У разі коли боржник належить до державної або комунальної форм власності, реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням з_______________________________________________________.

(найменування державного органу або органу місцевого самоврядування

(військово-цивільної адміністрації))

  1. У разі укладання договору реструктуризації на 84 календарні місяці і більше, виконання зобов’язань боржника забезпечується:

за згодою сторін гарантією___________________________(вказати фінансову та/або іншу гарантію) або _________________________(вказати будь-який вид забезпечення передбачений законодавством України) на суму _______________________(_______________________) гривень (вказується сума

        (цифрами)                                  (словами)

реструктуризації заборгованості (крім суми заборгованості, погашення якої проводиться за рахунок видатків державного бюджету);

та/або

рішенням органу місцевого самоврядування (військово-цивільної адміністрації) про виконання зобов’язань боржника _______________________________________, який виступає гарантом виконання

(найменування документа та його реквізити)

таким боржником зобов’язань за договором.

 

  1. Забезпечення, зазначене в пункті 10 цього договору, обмежується сумою заборгованості (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, утвореної та непогашеної станом на 1 червня 2021 р., погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету), яка становить __________(__________) гривень.»

                                                     (цифрами)            (словами)

6) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Договір укладається у кількості______________________ примірників

                                     (цифрами зазначається кількість)

з розрахунку по одному примірнику для кожної із сторін та по одному примірнику для органу або особи, яка надає фінансову та/або іншу гарантію або забепечення та органу погодження (у разі наявності), які мають однакову юридичну силу.»;

7) у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»:

у реквізитах кредитора після слів «постачальником природного газу» доповнити словами і знаками «, оператором газорозподільної системи, оператором газотранспортної системи або особою, що виконувала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 р. включно, теплогенеруючою організацією );

у реквізитах органу погодження слова та знаки «,підприємства, установи, організації» вилучити, після слова «самоврядування» доповнити словами та знаками «(військово-цивільної адміністрації)».

  1. У Додатку до Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, затвердженого зазначеною постановою:

1) назву викласти у такій редакції:

«ГРАФІК
погашення заборгованості за спожитий природний газпослуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію, що виникла станом на 1 червня 2021 р.»;

2) в абзаці першому слова «спожитий природний газ» замінити знаками і словами «____________ (вказати вид заборгованості: за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію)»;

3) у реквізитах кредитора після слів «постачальником природного газу» доповнити словами і знаками «, оператором газорозподільної системи, оператором газотранспортної системи або особою, що виконувала функції оператора газотранспортної системи до 31 грудня 2019 р. включно, теплогенеруючою організацією».

ІІІ. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 221 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 30, ст. 892):

  1. 1. У Типовому договорі про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому преамбули після слів «постачальником електричної енергії» доповнити словами та знаками «електропостачальником, оператором системи розподілу (як правонаступником в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. У порядку та на умовах, визначених договором, кредитор та боржник домовилися про реструктуризацію кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію, використану боржником для виробництва та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що виникла у боржника перед кредитором станом на 1 червня 2021 р. та не погашена станом на ___ ____ 20__ р. згідно з договором (договорами) від ___ ____ 20__ р. № ________ (від ___ _______ 20__ р. № _________, від ___ _______ 20__ р. № ______) (далі — заборгованість), шляхом розстрочення на 60 календарних місяців без відстрочення її погашення.»;

3) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після виконання умов цього договору, суми неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають списанню.»;

4) у пункті 3 слова і цифри «пунктів 1 і 2» замінити словом і цифрою «пункту 1»;

5) у пункті 4 слова «на поточний рахунок із спеціальним режимом використання кредитора» замінити словами «на рахунок кредитора»;

6) у абзаці першому пункту 8 друге речення вилучити;

7) пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

«9. У разі коли боржник належить до державної або комунальної форм власності, реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням з ______________________________________________.

(найменування державного органу або

органу місцевого самоврядування (військово-цивільної адміністрації)).

  1. Орган місцевого самоврядування (військово-цивільна адміністрація), що погоджує договір боржника комунальної форми власності, одночасно виступає гарантом виконання таким боржником зобов’язань за договором на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету).

Орган місцевого самоврядування має право виступати гарантом виконання зобов’язань за договорами реструктуризації заборгованості для боржника, що не належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, але при цьому провадить ліцензовану господарську діяльність з виробництва та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на виробничих об’єктах, що розташовані на території відповідної області або громади.»;

8) у пункті 11 після слів «заборгованості з різниці в тарифах,» доповнити словами «утвореної та непогашеної станом на 1 червня 2021 р.,»;

9) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Договір укладається у кількості __________________примірників,

                                   (цифрами зазначається кількість)

з розрахунку по одному примірнику для кожної із сторін та по одному примірнику для органу погодження та/або органу, який виступає гарантом, які мають однакову юридичну силу.»;

10) у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»:

у реквізитах кредитора після слів «постачальником електричної енергії» доповнити словами і знаками «, електропостачальником, оператором системи розподілу (як правонаступником в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)»;

у реквізитах органу погодження слова та знаки «,підприємства, установи, організації» вилучити, після слова «самоврядування» доповнити словами та знаками «(військово-цивільної адміністрації)».

  1. У Додатку до Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію, затвердженого зазначеною постановою:

1) назву викласти у такій редакції:

«ГРАФІК
погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, використану для виробництва та надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що виникла станом на 1 червня 2021 р. та не погашена станом на розрахункову дату»;

2) у реквізитах кредитора після слів «постачальником електричної енергії» доповнити словами і знаками «, електропостачальником, оператором системи розподілу (як правонаступником в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)».

________________________________

Повернутися вгору