Проєкт Закону України «Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку»

16.07.2021

ПРОЄКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про запровадження будівельного інформаційного моделювання
(BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

  1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

  1. У Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

 

у частині першій статті 1:

 

доповнити пунктами 12, 13, 31, 51 і 81 такого змісту:

 

«12) будівельне інформаційне моделювання – використання спільного цифрового представлення об’єкта будівництва для забезпечення процесів проектування, спорудження та експлуатації об’єкта будівництва;»;

 

«13) виконавча документація – документація, яка фіксує особливості виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва, відображає їх параметри, методи та умови виконання;»;

 

«31) життєвий цикл – комплекс послідовних у часі періодів існування будівель і споруд, починаючи від визначення вимог щодо них і до їх ліквідації;»;

 

«51) інформаційна модель об’єкта будівництва (інформаційна модель) – сукупність інформаційних наборів даних, які містять у прив’язці до геоінформаційної системи тривимірну модель об’єкта з багаторівневою деталізацією конструктивних і просторових елементів та стандартизовану цифрову інформацію про їхні фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики;»;

 

«81) науково-технічний супровід – послуга, що  надається з метою вирішення архітектурно-планувальних, інженерних і технологічних задач, що виникають на всіх етапах життєвого циклу будівлі або споруди;».

 

пункт 11 викласти в такій редакції:

 

«11) проектна документація – затверджені у встановленому порядку текстові, графічні матеріали або інформаційна модель (при використанні будівельного інформаційного моделювання), якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення об’єктів будівництва та необхідні ресурси і витрати коштів на їх спорудження;».

 

абзац другий частини десятої статті 221 після слів «у режимі читання» доповнити словами «або обмеженого огляду (для інформаційних моделей)»;

 

абзац третій пункту 6 частини першої статті 222 після слів «в установленому порядку» доповнити словами «в обсязі та форматі, визначеному у Порядку ведення електронної системи»;

 

частину першу статті 31 доповнити новими абзацами такого змісту:

 

«Порядок розроблення проектної документації з використанням будівельного інформаційного моделювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

 

Проектна документація на будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, розробляється з використанням будівельного інформаційного моделювання відповідно до вимог будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість яких встановлено законодавством. Перелік таких об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

На вимогу Замовника при розробленні проектної документації здійснюється оцінювання вартості життєвого циклу об’єкта будівництва. Методика визначення та оцінювання вартості життєвого циклу об’єкта будівництва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

 

При розробленні проектної документації на будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проведення розрахунку вартості життєвого циклу об’єкта будівництва є обов’язковим.»;

 

доповнити статтею 321 такого змісту:

 

«Стаття 321. Науково-технічний супровід будівництва

 

Науково-технічний супровід здійснюється на всіх етапах життєвого циклу будівлі або споруди. Рішення щодо здійснення науково-технічного супроводу добровільно приймається замовником (на етапах проектування та/або будівництва), або власником чи управителем (на етапах експлуатації та/або демонтажу), крім випадків, якщо обов’язковість його здійснення встановлена нормативно-правовими актами.

 

Порядок виконання науково-технічного супроводу, умови, за яких здійснення науково-технічного супроводу є обов’язковим, а також порядок визначення вартості його виконання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.»;

 

доповнити статтею 381 такого змісту:

 

«Стаття 381. Виконавча документація будівництва

 

При виконанні та за результатами виконаних будівельних робіт оформляється виконавча документація.

Склад, зміст та порядок оформлення виконавчої документації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.»;

 

у частині другій статті 392:

 

абзац перший викласти в такій редакції:

«Обстеження об’єкта будівництва здійснюється з метою визначення його фактичного стану та оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.»;

 

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«Методика проведення обстеження та оформлення його результатів, а також методика визначення вартості проведення обстеження встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

 

Під час обстеження об’єкта за рішенням власника або управителя може проводитись сертифікація його енергетичної ефективності.».

 

  1. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):

 

абзац шостий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«проектна документація – затверджені у встановленому порядку текстові, графічні матеріали або інформаційна модель (при використанні будівельного інформаційного моделювання), якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення об’єктів будівництва та необхідні ресурси і витрати коштів на їх спорудження»;

 

частину другу статті 7 після слів «кваліфікаційний сертифікат» доповнити словами «а електронні документи щодо розроблення проекту у вигляді інформаційної моделі засвідчуються їх електронним кваліфікаційним підписом;»;

 

у абзаці другому частини першої статті 29 після слів «плани, креслення» доповнити словами «інформаційна модель об’єкта будівництва»;

 

  1. У статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 9, ст.89 із наступними змінами):

 

частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:

«4) розроблення проектної документації об’єктів будівництва у вигляді інформаційної моделі відповідно до вимог законодавства»;

 

частину восьму після слів «конкурентного діалогу» доповнити словами «та закупівлі робіт з розроблення проектної документації на об’єкти будівництва у вигляді інформаційної моделі об’єкта будівництва відповідно до вимог законодавства» та новим абзацом такого змісту:

 

«При закупівлі робіт з розроблення проектної документації об’єктів будівництва у вигляді інформаційної моделі відповідно до вимог законодавства, питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 55 відсотків».

 

  1. У статті 23 Закону України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058; 2015 р., № 14, ст. 96):

 

частину другу після слів «нормативно-правовими актами» доповнити словами «або будівельними нормами»;

 

частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:

«Національний орган стандартизації забезпечує розміщення у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва анотацію та короткий зміст національних стандартів у галузі будівництва, у тридцятиденний строк з дня прийняття таких стандартів, у порядку визначеному Порядком ведення електронної системи»;

 

  1. Частину третю статті 10 Закону України «Про будівельні норми» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41 із наступними змінами) після слів «Перелік базових організацій у будівництві» доповнити словами «та методику визначення вартості робіт з нормування у будівництві».

 

  1. Прикінцеві положення

 

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року, крім абзаців третього та п’ятого підпункту 4 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через п’ять років з дня набрання чинності цим Законом.

 

  1. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

            України                                                                   Д.О. Разумков

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися вгору