Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки»

01.06.2021

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                       20___ р. №      
Київ

Про внесення змін до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 42, ст. 1300; 2017 р., № 51, ст. 1570; 2020 р., № 44, ст. 1414), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                               Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __ __________ 20__ р. № ___

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

  1. У пункті 1:

після слів «що відповідають державним будівельним нормам,» доповнити словами «містобудівній документації на місцевому рівні».

  1. У пункті 3:

в абзаці першому слова «заяву за формою згідно з додатком 1» замінити словами «у паперовій формі особисто заявником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення, або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, заяву за формою згідно з додатком»;

в абзаці четвертому слова та цифру «за формою згідно з додатком 2» замінити словами та знаком «підписаний відповідальним виконавцем, створений виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера»;

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим – шостим такого змісту:

«Такий звіт є оригіналом.

  Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку містить відомості передбачені Порядком ведення електронної системи у сфері будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від    №   .».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом сьомим;

в абзаці сьомому після слів «садового будинку проводиться» доповнити словами «з метою визначення відповідності фактичного стану об’єкта новому функціональному призначенню та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків».

  1. У пункті 4:

доповнити абзац перший другим реченням такого змісту:

«Рішення створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у форму електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера та накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника уповноваженого органу.»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«встановлення відсутності у дачному чи садовому будинку діючої протягом року системи опалення для забезпечення експлуатації будинку та/або її невідповідність державним будівельним нормам, що встановлюють вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування;»;

доповнити пункт новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«встановлення наявності у дачному чи садовому будинку деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій;

встановлення невідповідності намірів переведення дачного чи садового будинку в житловий будинок вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.».

  1. В абзаці першому пункту 5:

слова «Місцева рада» замінити словами «Уповноважений орган»;

після слів «з описом вкладення» доповнити словами «, або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом користувачем якої є уповноважений орган».

  1. Додаток 1 до Порядку викласти в редакції, що додається.
  2. Додаток 2 до Порядку виключити.

___________________

 

Додаток
до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від __ _________ 20__ р. № ___)

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________

(найменування органу, якому надсилається заява)

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи – власника будинку, РНОКПП (за наявності) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України (для фізичних осіб)

 

______________________________________________________

 

_____________________________________________________
                                    (місце проживання)

ЗАЯВА
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити)
№ _______, розміщений _______________________________________________

(найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)

____________________________________________________________________,

 

кадастровий номер земельної ділянки ___________________________________,

(за наявності)

 

що належить мені на праві власності відповідно до ________________________

 

____________________________________________________________________, (документ, що підтверджує право власності, його номер та дата видачі)

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна _______________________,    
у жилий будинок.

Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку зареєстрований за номером ________________________________________ у Реєстрі будівельної діяльності.

З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, ___________________________________________________________,

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності))

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Додаток:

  1. Копія документа, що підтверджує право власності на садовий або дачний будинок.
  2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення садового або дачного будинку у жилий будинок.

 

 

___ ___________ 20__ р.

_____________
(підпис)

  _____________________
   (ініціали та прізвище)

 

Повернутися вгору