Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

25.01.2016
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України
13.03.2012 № 111

Порядок
складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої
є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон України).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

1.3. Доступ до публічної інформації Мінрегіону України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на публічну інформацію.

1.4. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Мінрегіону України із запитом на публічну інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на публічну інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на публічну інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень, до Мінрегіону України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на публічну інформацію подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форми для подання запиту на публічну інформацію, затверджені наказом Мінрегіону України.

Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону України та на інформаційних стендах в адміністративних будівлях Міністерства.

2.7. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

2.8. Під час подання запиту на публічну інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу Мінрегіону України, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство (далі – відповідальний структурний підрозділ), в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відповідального структурного підрозділу із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11.  На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Мінрегіону України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

3. Опрацювання запитів на публічну інформацію

3.1. Запити на публічну інформацію реєструються з поміткою до реєстраційного номера «ЗПІ» відповідальним структурним підрозділом, яким також здійснюється їх попередній розгляд.

3.2. У разі якщо Мінрегіон України не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

3.3. Вхідна кореспонденція, яка під час попереднього розгляду не ідентифікована як запити на публічну інформацію, після розгляду керівництвом Мінрегіону України надається для опрацювання відповідним структурним підрозділам апарату Міністерства згідно з вимогами законодавства з питань розгляду звернень громадян.

3.4. У задоволенні запиту на публічну інформацію може бути відмовлено. Підстави відмови та інформація, що має міститися у письмовій відмові, визначені статтею 22 Закону. Про відмову у задоволенні запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

3.5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту. У разі відсутності такої вимоги – письмово чи у спосіб, яким отримано запит.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації запиту.

Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися заступником Міністра-керівником апарату до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку повідомляється запитувач в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

3.6. Відстрочка у задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку, в якому має міститися інформація, визначена статтею 22 Закону, доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.7. Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Мінрегіону України, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, то у наданій Міністерством відповіді запитувачу має міститися роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.

3.8. Копія відповіді запитувачу разом з усіма документами щодо розгляду запиту надається відповідальному структурному підрозділу, що здійснює її зберігання до передачі в архів.

3.9.   Відповідальний структурний підрозділ формує звіти щодо запитів на публічну інформацію, які надає керівництву Мінрегіону України та оприлюднює на офіційному веб-сайті Міністерства.

Повернутися вгору