Інформаційна довідка про нормативно-правове регулювання з питань містобудування, архітектури та планування територій у 2015 – 2016 роках

14.07.2016

Одним із основних напрямків роботи Міністерства у 2015 – 2016 роках є вдосконалення існуючої нормативно-правової бази з питань містобудування, архітектури та планування територій.

Так, зокрема, затверджено Перелік класів об’єктів містобудівного кадастру, наказом Мінрегіону від 14.08.2015 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.10.2015 за № 1293/27738 (опубліковано в Офіційному віснику України від 20.11.2015 № 90).

Правовою підставою розроблення проекту наказу є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр».

Затвердження цього Переліку дозволить забезпечити цілісність системи містобудівного кадастру, а також створення геопросторових даних та розроблення містобудівної документації в цифровій формі у єдиній системі класифікації та кодування для формування баз даних містобудівного кадастру.

Також наказом Мінрегіону України від 18.11.2015 № 294 затверджено Зміну № 1 ДБН Б.1.1-13:2012 «Про склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівні», яка набере чинності з 01.04.2016 року.

Відповідно до запропонованої зміни схема планування території району розробляється в одну стадію на всю територію району. З метою конкретизації проектних рішень схеми планування території району та/або за ініціативою відповідної сільської, селищної, міської ради може виконуватись схема планування території окремої частини району, що відповідає території сформованої територіальної громади відповідно до чинного законодавства.

Підставою для вищевказаних змін є Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Запровадження нової норми встановлює можливість забезпечення територій сформованих територіальних громад містобудівною документацією (схемами планування відповідних територій).

Також у 2016 році наказами Мінрегіону прийнято наступні два національні стандарти України.

Наказом Мінрегіону від 21.06.2016 № 174 прийнято національний стандарт України ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування»                             з набранням чинності з 01 січня 2017 року.

Впровадження ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 сприятиме розвитку та удосконаленню національної нормативної бази у галузі ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування; забезпеченню галузі єдиним науково обґрунтованим вимогам до виконання ремонтно-реставраційних, консерваційних та протиаварійних робіт, підвищенню у подальшому якості цих робіт на об’єктах (пам’ятках) архітектури та містобудування; використанню нових ефективних будівельних матеріалів, технологій виконання робіт згідно з сучасними вимогами науки і техніки.

Водночас із набранням чинності ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 з 01 січня 2017 року втрачає чинність ДБН В.3.2-1-2004 «Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини».

Наказом Мінрегіону від 24.06.2016 № 178 прийнято національний стандарт України ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування» з набранням чинності з 01 квітня 2017 року.

Впровадження ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 дозволить створити сприятливі умови для комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем, забезпечення ефективної реалізації генеральних планів історичних населених пунктів, раціонального використання територій історичних ареалів, створення безпечного, екологічно чистого та естетично виразного середовища населених пунктів, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування приватних, громадських та державних інтересів при здійсненні містобудівної діяльності.

Пріоритетними питаннями, розв’язанню яких сприятиме впровадження ДСТУ Б Б.2.2-10:2016, є організація заходів щодо збереження архітектурної, містобудівної спадщини та контролю за станом реконструкції й регенерації територій історичних ареалів, за можливим впливом діяльності людини та наслідків її господарювання на історичне середовище. Закладається можливість аналізу та регулювання антропогенних та техногенних навантажень на об’єкти культурної спадщини, а при необхідності і недопущення реалізації небезпечних проектів.

Водночас із набранням чинності ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 з 01 квітня 2017 року втрачає чинність ДБН Б.2.2-2-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

Окрім зазначеного, на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695, та пунктів 85, 86 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357, Мінрегіоном у 2015 році було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (далі – законопроект).

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (№ 4585 від 04.05.2016) та направлено на розгляд профільних комітетів Верховної Ради України (11.05.2016). Наразі Міністерство забезпечує супроводження законопроекту у Верховній Раді України.

Запропонованим законопроектом передбачено внесення змін до деяких законів України з метою врегулювання питань планування та забудови територій, спрощення дозвільної системи у сфері містобудування, унормування питань пов’язаних з регулюванням земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності.

Положення законопроекту направлені на дерегуляцію владних повноважень, зокрема:

–         дерегуляцію в частині скасування норми щодо погодження проектів будівництва Мінрегіоном;-         скасування невластивих Мінрегіону функцій контролю за дотриманням законодавства про рекламу;-         безстроковість дії містобудівних умов та обмежень;-         законодавче закріплення прав органів місцевого самоврядування щодо присвоєння поштових адрес; –      надання прав сільським громадам (до 500 чоловік) можливості будівництва індивідуальних житлових будинків по будівельному паспорту за результатами аналізу існуючої містобудівної ситуації;

  • надання права замовнику визначати черговість будівництва;
  • доступу громадськості до генеральних планів населених пунктів;
  • доступності маломобільних груп населення до об’єктів будівництва, прийнятих в експлуатацію.

Реалізація законопроекту забезпечить дерегуляцію у будівництві, вдосконалення процедури розгляду містобудівної документації, упорядкування надання вихідних даних (містобудівні умови та обмеження), сприятиме веденню містобудівного кадастру, спрощенню процедури будівництва та прийняття об’єкта в експлуатацію за будівельним паспортом, а також удосконалить механізм реалізації права фізичних та юридичних осіб на володіння, користування та розпорядження належним їм нерухомим майном.

Також, Мінрегіон забезпечує супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо розширення видів містобудівної документації на місцевому рівні) (реєстраційний № 4390 від 12.04.2016), розроблений народними депутатами України Пташником В.Ю., Іоновою М.М., Федоруком М. Т. та іншими (законопроект з 13.04.2016 опрацьовується у комітетах Верховної Ради України).

Зазначений законопроект розроблено з метою нормативно-правового забезпечення сталого розвитку територій базових адміністративно-територіальних одиниць – територіальних громад. Завданням проекту є розширення можливостей органів місцевого самоврядування територіальних громад у виборі способу принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання не лише населених пунктів, але й території громад в цілому.

Законопроектом передбачається повернення до переліку містобудівної документації на місцевому рівні – схеми планування території. Зокрема, пропонується:

1) доповнити статтю 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) пунктом 121, у якому дається визначення терміну «схема планування території на місцевому рівні»;

2) доповнити Закон статтею 161 «Схема планування територій на місцевому рівні», за закріплює юридичний зміст та особливості цього виду містобудівної документації, а також внести у зв’язку з цим похідні зміни                      у відповідні норми закону;

3) розширити коло суб’єктів, які мають право надавати пропозиції                  до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Прийняття проекту Закону усуне наявні недоліки чинного закону та дозволить органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад здійснювати ефективне містобудування.

Крім того, Міністерством розроблено проект спільного з Мінкультури наказу «Про затвердження Порядку виконання науково-дослідних робіт та розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації на реставрацію, музеєфікацію, консервацію, реабілітацію, пристосування та ремонт пам’яток культурної спадщини», який направлено на попереднє погодження до Мінкультури. Наразі очікується позиція Мінкультури щодо зазначеного Порядку.

Зазначений проект наказу розроблено з метою усунення правових прогалин щодо визначення порядку виконання науково-дослідних робіт та механізму розроблення, погодження і затвердження  науково-проектної документації на реставрацію, музеєфікацію, консервацію, реабілітацію, пристосування та ремонт пам’яток культурної спадщини та вирішення проблем стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб.

Повернутися вгору