Наказ Мінрегіону “Про Комітет з питань безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення”

17.09.2020

МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

від  14. 09. 2020р.                                                                              № 210
Київ

Про Комітет з питань безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Відповідно до статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 3 пункту 6, пунктів 8, 14 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), з метою створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити Комітет з питань безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
  2. Затвердити Положення про Комітет з питань безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що додається.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Лозинського В.

 

Міністр                                                                       Олексій ЧЕРНИШОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
14 вересня 2020 року210

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

1. Загальні положення

1.1. Комітет з питань безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – Комітет) є постійним консультативно – дорадчим органом, який утворюється при Міністерстві розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) з метою професійного колегіального розгляду питань, пов’язаних зі створенням безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що належать до компетенції Мінрегіону.

1.2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, ратифікованою  Законом  України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI,законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, Положенням про Міністерство розвитку громад та територій України, наказами Мінрегіону, а також цим Положенням.

1.3. Комітет проводить свою роботу на основі колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.

2. Основні завдання та права Комітету

2.1. Основними завданнями Комітету є:

підготовка пропозицій (рекомендацій) щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, благоустрою населених пунктів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, які виникають під час реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, благоустрою населених пунктів з питань, що належать до його компетенції;

надання пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення нормативно – правових та нормативних актів, збірників типових проєктних рішень, методик, посібників, тощо з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

надання пропозицій (рекомендацій) щодо вжиття заходів стосовно порушень норм нормативно – правових актів у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, благоустрою населених пунктів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

надання аналітичної, інформаційної, консультативної допомоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з питань що належать до компетенції Мінрегіону.

2.2. Комітет відповідно до покладених нього завдань:

проводить аналіз нормативних актів з питань щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та проблем при їх застосуванні;

надає:

пропозиції (рекомендації) щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, благоустрою населених пунктів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

пропозиції (рекомендації) щодо удосконалення нормативних актів та впровадження нових вимог на основі сучасних рішень і технологій для створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

пропозиції (рекомендації) підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

розглядає:

пропозиції (рекомендації) щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, благоустрою населених пунктів з питань, що належать до компетенції Комітету;

проєкти нормативно – правових актів та нормативних актів, збірників типових проєктних рішень, методик, посібників тощо з питань, що належать до компетенції Комітету, змін до них, пропозиції (рекомендації) щодо втрати ними чинності, скасування чи відновлення дії.

2.3. Комітет має право:

залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби, для виконання покладених на нього завдань, постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення круглих столів, семінарів онлайн-конференцій та інших заходів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

3. Склад та структура Комітету

3.1. До складу Комітету: голова, його заступники, секретар Комітету та члени Комітету (представники громадських об’єднань осіб з інвалідністю, представники Мінрегіону, представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, проектних і науково – дослідних інститутів, підприємств, установ і організацій, вищих навчальних закладів та саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності (за згодою)).

3.2. Головою Комітету є Міністр розвитку громад та територій України.

Заступниками голови Комітету є заступник Міністра розвитку громад та територій України, відповідно до розподілу обов’язків та представник громадського об’єднання, яке опікується питаннями осіб з інвалідністю (за згодою).

Секретарем комітету є генеральний директор Директорату просторового планування територій та архітектури Мінрегіону.

3.3. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінрегіону.

До персонального складу Комітету має входити більше як 50 відсотків представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю від загальної чисельності Комітету.

Кількість представників апарату Мінрегіону не повинна перевищувати 30 відсотків загальної чисельності Комітету.

Кількість представників інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, проектних і науково – дослідних інститутів, підприємств, установ і організацій, вищих навчальних закладів та саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності має становити не менше 20 відсотків загальної чисельності Комітету.

4. Організація роботи Комітету

4.1. Формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за рішенням його голови або заступників голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

За рішенням голови, заступників голови та за пропозицією членів Комітету, що погоджена головою чи заступниками голови, можуть проводитися виїзні засідання Комітету.

Засідання Комітету може проводитися із застосуванням засобів телекомунікації.

Місце проведення засідань Комітету визначає його голова.

Засідання Комітету є повноважним у разі присутності на ньому більше половини його складу.

Про порядок денний засідання і дату його проведення члени Комітету повідомляються телефонограмою, факсограмою або електронною поштою заздалегідь.

4.2. Члени Комітету особисто беруть участь у засіданнях, вільно обмінюються думками з питань, які розглядаються на засіданні Комітету.

Голова Комітету, його заступники, секретар Комітету та члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Реєстрація присутніх на засіданні здійснюється секретарем Комітету, оформлюється списком присутніх. Список присутніх підписується секретарем Комітету та додається до протоколу.

4.3. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Комітету здійснюється таким чином:

Матеріали на паперовому та електронному носіях подаються структурному підрозділу Мінрегіону, до функцій якого належать питання організації забезпечення діяльності Комітету, за сім робочих днів до дня проведення засідання для тиражування та надання членам Комітету.

Матеріали на паперовому та/або електронному носіях надаються членам Комітету непізніше ніж за три робочі дні до засідання Комітету.

4.4. Рішення Комітету приймаються на засіданні Комітету.

Рішення Комітету приймаються колегіально за результатами обговорення питання.

Член Комітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комітету мають рекомендаційний характер.

Рішення Комітету оформлюються протоколом.

Протоколи засідань Комітету підписуються головуючим та секретарем Комітету. У разі відсутності секретаря Комітету відповідні протоколи підписуються головуючим.

Реєстрація та зберігання протоколів засідань Комітету здійснюється секретарем Комітету. Протоколи нумеруються арабськими цифрами у межах календарного року та розміщуються на вебсайті Мінрегіону.

5. Забезпечення діяльності Комітету

 Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснюється структурним підрозділом Мінрегіону, до компетенції якого належать питання функціонування Комітету.

Забезпечення приміщенням для проведення засідань Комітету здійснює Мінрегіон.

 

Т.в.о. генерального директора Директорату просторового
планування територій та архітектури                                                                             Марина ЛИТВИНЧУК

 

Повернутися вгору