Довідкова інформація претендентам на призначення органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

22.06.2022

Правові та організаційні засади введення в обіг або надання будівельної продукції на ринку шляхом встановлення правил для вираження показників, пов’язаних із суттєвими експлуатаційними характеристиками такої продукції, а також застосування щодо такої продукції знака відповідності технічним регламентам встановлено Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку» (прийнятий Верховною радою України 02 вересня 2020 року та опублікований в офіційному виданні 03 жовтня 2020).

Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» (далі – Закон) набуває чинності в повному обсязі з 1 січня 2023 року. Проте, розділ VI «Призначені органи з оцінки відповідності» набув чинності з 3 квітня 2021 року.

Зазначений Закон є технічним регламентом у розумінні Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та імплементує в національне законодавство положення консолідованої версії Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови надання на ринку будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС .

Відповідно до Закону завдання у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції здійснюють призначені органи з оцінки відповідності.

Призначення органу з оцінки відповідності здійснюється шляхом видачі органом, що призначає (Мінекономіки), свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції (далі – свідоцтво про призначення) відповідно:

Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1071;

Спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 56.

Оцінку претендентів на призначення відповідно до законодавства здійснює Мінрегіон.

Згідно із статтею 36 Закону до призначених органів з оцінки відповідності застосовуються положення щодо презумпції відповідності призначених органів з оцінки відповідності, визначені Законом України «Про технічні  регламенти та оцінку відповідності».

Відповідно до статті 33 Закону України «Про технічні  регламенти та оцінку відповідності» відповідність органу з оцінки відповідності критеріям, установленим стандартами з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам, зокрема до призначених органів з оцінки відповідності, може бути доведена виключно шляхом акредитації такого органу Національним агенством акредитації України, а в разі якщо національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію щодо відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, – національним органом з акредитації іншої держави, який є членом міжнародної або регіональної організації з акредитації.

Правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні визначені Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Законом визначено, що сфера акредитації претендента на призначення має охоплювати:

  • групу будівельної продукції та/або конкретну будівельну продукцію, її використання за призначенням, визначене у застосовній регламентній технічній специфікації;
  • застосовані системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції;
  • функції, що виконуються призначеним органом з оцінки відповідності, у тому числі щодо здійснення випробувань поза межами власної акредитованої випробувальної лабораторії;
  • відповідні регламентні технічні специфікації та, для цілей системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, суттєві експлуатаційні характеристики.

Слід звернути увагу, що Законом не передбачено регулювання щодо встановлення груп будівельної продукції. Це цілком відповідає європейському регулюванню у зазначеній сфері – Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції, а також Директиві Ради 89/106/ЄEC, на заміну якої прийнято  зазначений Регламент.

Разом із тим, на рівні актів законодавства Європейського Союзу системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції визначені у Рішеннях Європейської Комісії щодо процедур оцінки відповідності будівельної продукції  відповідної категорії – з метою обрання найменш обтяжливих процедур під час розроблення європейських гармонізованих стандартів та європейських документів з визначення прийнятності. При цьому зазначеними Рішеннями в рамках категорій будівельної продукції (product area) відповідні системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції встановлено по відношенню до будівельної продукції (construction products) або груп будівельної продукції (product family).

Інформуємо, що у національних регламентних технічних специфікаціях (національних стандартах для цілей застосування Закону; європейських  та національних документах з визначення прийнятності) визначаються всі необхідні дані, що мають зазначатись у сфері акредитації органу з оцінки відповідності, який претендуватиме на призначення стосовно відповідної регламентної технічної специфікації, а саме:

  • найменування групи будівельної продукції чи конкретної будівельної продукції, її використання за призначенням;
  • застосовні до такої групи (конкретної продукції) система чи системи оцінки та перевірки стабільності її показників;
  • функції призначеного органу з оцінки відповідності;
  • суттєві експлуатаційні характеристики продукції чи групи продукції для цілей певних систем оцінки та перевірки стабільності її показників.

З огляду на зазначене, під час формування проекту сфери акредитації претендентам на призначення слід використовувати відповідні національні регламентні технічні специфікації.

Разом із тим, з метою формування загального розуміння щодо віднесення будівельної продукції до певної групи будівельної продукції у таблиці наведено їх орієнтовний перелік.

Цей перелік сформований за результатами аналізу інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті NANDO (New Approach Notifiedи and Designated Organizations), щодо сфери нотифікації нотифікованих органів (Notified Body) та відповідних Рішень Європейської Комісії щодо процедур оцінки відповідності будівельної продукції відповідної категорії.

Повернутися вгору