Амбіції щодо нульового забруднення для вільного від токсичних речовин  навколишнього середовища (водопостачання та водовідведення)

26.04.2021

Ціль ЄЗК: Амбіції щодо нульового забруднення для вільного від токсичних речовин  навколишнього середовища.

Сфера політики Мінрегіону: водопостачання та водовідведення.

Завдання ЄЗК: є вільне від токсичних речовин довкілля. Окремим вектором є необхідність зменшення забруднення вод надлишками біогенних речовин, протидії забрудненню вод, спричиненому міськими стічними водами, новими або особливо шкідливими джерелами забруднення.

Ситуація в Україні:

Сектор водопостачання та водовідведення постійно генерує величезні обсяги ресурсів (очищені стічні води та осад, що утворюється при їх очищенні), які потенційно можливо використовувати в процесах циркулярної економіки. В Україні очищена стічна вода майже повторно не застосовується ні для зрошення, ні в промислових процесах. Осад стічних вод також не використовують для відновлення деградованих ґрунтів, виробництва біогазу та енергії при прямій термоутилізації мулу.

Масштаби накопичення осадів стічних вод (ОСВ), що утворюються на очисних станціях населених пунктів набули загрозливого стану. В необробленому вигляді ОСВ протягом десятків років зливаються на переобтяжені мулові майданчики, у відвали, водосховища, кар’єри, За емпіричними розрахунками (статистичне спостереження за динамікою в Україні взагалі не ведеться), площа мулонакопичувачів на території України більше 1,5 тис. га. Кількість накопиченого осаду перевищує 15 млн. т, до яких щороку додається ще 5 млн. т нових осадів. Енергетичний потенціал цього осаду (з урахування витрат на зневоднення) приблизно оцінюється як мінімум в  3 млн. Гкал, або 3,5 млн.Мвт-год. Потенційно також можна відновити родючість грунтів на площі150 тис. га.

Питне водопостачання України майже на 80 відсотків забезпечується поверхневими водами, але більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією водних об’єктів за ступенем забруднення відносяться до забруднених та дуже забруднених. Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що їх екологічний стан практично не покращується. У 2019 році 19 відсотків проб води з водойм І категорії (призначених для питного водозабезпечення) не відповідали нормам за санітарно-хімічними показниками, 22,5  відсотків – за мікробіологічними показниками. Такий стан справ з часом може призвести до технічної неможливості очищення води з  поверхневих джерел сучасними технологіями.

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ МІНРЕГІОНУ

Пріоритетним завданням Мінрегіону у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є поліпшення стану навколишнього середовища як кількісне – шляхом, пом’якшення антропогенного навантаження, так і якісне – шляхом зменшення викидів з ПСОВ в чутливих районах. 

Повторне використання очищених стічних вод та осаду в Україні може забезпечити сталі екологічні, соціальні та економічні вигоди – це як збільшення зрошуваних площ, так і зменшення необхідності використання великих обсягів використання мінеральних добрив.

Осад стічних вод також може замість забруднення навколишнього середовища використовуватись для відновлення деградованих ґрунтів, виробництва біогазу та енергії при прямій термоутилізації мулу.

Для організації процесу приєднання сфери водопостачання та водовідведення до Зеленого курсу Євросоюзу перед Україною стоїть завдання імплементувати наступні акти права ЄС:

– Директиву Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року про очищення міських стічних вод; 

– Директиву Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року щодо захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел; 

– Директиву 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року, що встановлює основу для дій Співтовариства у галузі водної політики; 

‑ Директиву Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, замінену Директивою (ЄС) 2020/2184 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про якість води, призначеної для споживання людиною.

Повернутися вгору