Проект Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки»

10.02.2020

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

О. ГОНЧАРУК

“     ”                     2019 р.

Закон УкраЇни

Про Загальнодержавну цільову програму передачі
гуртожитків у власність територіальних громад
на 2020—2021 роки
___________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Затвердити Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020—2021 роки
(далі — Програма), що додається.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Частину третю статті 1 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323; 2017 р., № 24, ст. 277) викласти в такій редакції:

“3. Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, що є об’єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (крім тих, що розміщуються поза межами військових частин, закладів, установ, організацій), державних закладів освіти (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу та призначених для проживання сімей викладачів і працівників), Національної академії наук України (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу та призначених для проживання сімей), Служби безпеки України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, державних закладів культури.”.

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування заходів, передбачених Програмою;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм.

              Голова
Верховної Ради України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від                 2019 року №

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
передачі гуртожитків у власність територіальних
громад на 2020—2021 роки

Відповідно до Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” громадяни, які проживають
у гуртожитках державної форми власності та гуртожитках, що були включені до статутного капіталу (фонду) господарських товариств та інших організацій, створених у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств (організацій), у тому числі тих, що в подальшому були передані до статутного капіталу (фонду) інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб та на яких поширюється дія зазначеного Закону (далі — гуртожитки), можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення надання мешканцям гуртожитків можливості реалізувати конституційне право на житло шляхом приватизації житлових приміщень в них відповідно до закону.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Забезпечення реалізації житлових прав громадян, які тривалий час проживають у гуртожитках та не мають можливості самостійно придбати чи побудувати власне житло, є однією з основних проблем у житловій сфері.

Переважна більшість власників гуртожитків позбавлена можливості забезпечити громадян, які в них проживають, іншим житлом.

Обмежене фінансування місцевих бюджетів сповільнює передачу гуртожитків, яка здійснюється, зокрема, за умови проведення капітального ремонту гуртожитків та надання суб’єктам господарювання, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), до статутного капіталу (фонду) яких включено гуртожитки, компенсації відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”.

Передача гуртожитків у власність територіальних громад
з можливістю подальшої приватизації громадянами житлових приміщень відповідно до Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” є одним із найефективніших способів забезпечення реалізації конституційного права громадян на житло.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

затвердження обласними та Київською міською державними адміністраціями за погодженням з органами місцевого самоврядування графіка передачі гуртожитків із встановленням строків передачі;

встановлення за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику
і політику у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до затверджених обласними та Київською міською державними адміністраціями регіональних та місцевих програм обсягів і строків фінансування заходів з передачі гуртожитків у власність територіальних громад за рахунок державного і місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Пооб’єктний перелік гуртожитків формується обласними та Київською міською державними адміністраціями на підставі затверджених місцевими радами переліків гуртожитків та подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері житлово-комунального господарства, щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 490 гуртожитків загальною площею 1 141,035 тис. кв. метрів, у тому числі:

271 гуртожиток загальною площею 563,469 тис. кв. метрів, що є об’єктом права державної власності;

219 гуртожитків загальною площею 577,566 тис. кв. метрів, що були включені до статутного капіталу суб’єктів господарювання, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Зокрема, у власність територіальних громад очікується передати:

у 2020 році — 241 гуртожиток;

у 2021 році — 249 гуртожитків.

Загальну кількість гуртожитків, що планується передати у власність територіальних громад протягом двох років відповідно до Програми, визначено з урахуванням інформації обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Орієнтовна загальна кількість громадян, які матимуть змогу реалізувати конституційне право на житло шляхом приватизації житлових приміщень у гуртожитку, становить 68 604 особи, зокрема:

у 2020 році — 35 185 осіб;

у 2021 році — 33 419 осіб.

Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право власності на житлові приміщення в таких гуртожитках.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Видатки, пов’язані з відновленням документації на гуртожитки (їх житлові комплекси та/або їх частини), що передаються у власність територіальних громад згідно із Законом України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, а також з визначенням їх прибудинкових територій, здійснюються з місцевих бюджетів.

Видатки, пов’язані з капітальним ремонтом гуртожитків (їх житлових комплексів та/або їх частин), що передаються у власність територіальних громад згідно із Законом України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, а також з благоустроєм їх прибудинкових територій, здійснюються з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Видатки, пов’язані з передачею гуртожитків у власність територіальних громад на частково-компенсаційній або компенсаційній основі відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, здійснюються з державного бюджету.

Загальний обсяг фінансування, передбачений регіональними програмами передачі гуртожитків у власність територіальних громад, становить 1 271 664 тис. гривень, з них: з державного бюджету — 244 732,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів — 1 026 931,5 тис. гривень.

На відновлення документації на гуртожитки (їх житлові комплекси та/або їх частини), визначення та благоустрій їх прибудинкових територій та проведення капітального ремонту гуртожитків, у тому числі ремонту дахів, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електромереж та ліфтів, загальний обсяг фінансування
з місцевих бюджетів становить 1 026 931,5 тис. гривень.

Для надання суб’єктам господарювання, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), до статутного капіталу (фонду) яких включено гуртожитки, компенсації за передачу цих гуртожитків у власність територіальних громад загальний обсяг фінансування з державного бюджету становить 244 732,5 тис. гривень.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на відповідний рік та внесення змін до них.

Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері житлово-комунального господарства, порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для виконання Програми.

_____________________

 

Повернутися вгору